2 Ximootiyoosi 4

1Kiristoos Yesuusi hini shawooch wottaree taatemmo bi tunatoyich, Yeerichi aafoochaa, kashachina'onaa qititina'onochi toommooch nallemmi Doono Yesuus Kiristoosichi aafoochaanoo hini mooyon neech guudiito taane; 2mishiraachee qaaroon ashich bechibe! Yemeeno mashaamitee, mashaamoo bi qajiteenoo, ebina kupphabe! Bulli mooyon haa'iibee, Yeerichi qaaroon dojibee, "Axaaxee shuunoon qayote!" getiree ittibatabe! Kaara ciice! Boyashoo gete! 3Ebin ta gettaa beeto, asho hini gaawa kittinnittinee doyoon qaje bi gettemmi yemeeno woyemmo bi tunatoyichiye. Bari bara ariyoon waayiya waamon qaacharee boonoshi qaatoon ceechemmi dofee dojachina'on boonoshi waan ceegiree kicemmina'one 4Ebich ibaroon waayoochee boonoshi waamon bajemmina'one; aroochee tochee waayoyich shokemmina'one; 5tunaballi ne, bulli gommona ne qelloon quyabe! Xuuxo shagiyooba kupphabe! Mishiraachee qaaree getonoo kuxxaaye! Kiristoosich maddoyich ne waanee qaaweemmi mooyo bullin ceechiree maddibe! 6Hini mooyo bullin neech ta guudii beeto, Yeer waan ta hammemmi aabo katinnitoyichiye; deejoo deejeyoomon ta kasho deejee beetone. 7Gaawati qiiccoon qiiccato taane; ciirooch beddaahee dihaanoon woccato taane; Kiristoosichi toommooch mullee too'iyee doyoonoo manjiiqqa quyato taane. 8Illa echato, Yeeri taach wojiya bi qanniiti cadiqee gubbichoone; aroonoo kaachii nallachi Doono Yesuus Kiristoosi nallee aabooba taach immemmone; bi immemmo, ta ikketoyich baach toonoone; bi womon sharaataa beetina'o bullichiye. 9Kaataree ta waan ne woyemmo tunabe. 10Deemaasi hini yemeenoyich baach beemon shunniqqi taan qajii Tasalonqa hammitone; wotta Qiriqoosiyoo Galaatee Shawooch, Titoosiyoo Dalimaatee Shawooch boonoshi hammiichee, 11Luqaasi baachiye taanna tookkii beeto. Maariqoosi mishiraachee qaaree shuunoona taan degon hakkemmo bi tunatoyich, biinoo yeshi wobe! 12Tikiqoosin Efesoon wochato taane. 13Hach waabee Xiroaadi Katameexi Kaariphoosichi kexooch ta geddati kobbaritoonaa macaafeena'onon, ebiyeenolla gooqqooch kooreetina'on yeshiree wobe! 14Gooshi ukkoo Iskindiroosi oogichii taan xuqqitone; Yeeri bi shuunoon wochiree biich gaaccemmone. 15No gettaa beeti mooyon hapiya oogichii bi qiiccatoyich, ne wotta bi waanee ne qelloon quyabe! 16Batti batti ta taggoyich ikkolla taan gaachataanoon bul qajitina'one; Yeeri ebi xu'oon boonoshi toommooch haddaaye; 17tunaballi mishiraachee qaaroon bechee shuunoo taanna bi ceennemmonaa aagateena'o bulli waayemmonoyich, Doono Yesuus Kiristoosi ta ga'ooch neexaqqi taan kupphiitone; ta toommoochoo gabeeti qitee nalloochee taan echiitone. 18Doono Yesuus Kiristoosi gonda mooyo bulliichee taan echiiyemmone; wodiiree shimaaji bi taatittineech taan giijemmone; bulli yemeenoon oogee yiiroo biich tunabe; tookkona. 19Firikilinaa Aqilinoyich, Hoonesifoorinaa bi kechi asheena'onoyich ta diggiyoon beechibe! 20Eraaxoosi Qorontoosiye bi echato; Xiroofimoosiyoo biiyaa bi getee, Miliixi Katamooch echiito taane. 21Yooyo giyaani beetee, ta waan ne woyemmo tunabe! Ebuloosi, Phuudeesi, Liinoosi, Qelawudinaa hiniich beeti kittinnee maneena'o bullina neen diggii beetina'one. 22Doono Yesuus Kiristoosi neenna tookki tunabe. Yeerichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\