Mishiraachina'ochi Shuunoo 1

1Ta shuni manoo Teefilooso! Yesuusi kaacciqqi bi wochati mishiraachachina'oyich Yaafa Ayaanee giidoona gettiichii, shimaaj bi kechimmi wottoon, bi shuunati shuunoonaa bi dojiti mooyo bullinon batti batti ta macaafooch koorito taane. 3Yesuusi wodda xuuxoona bi qititoyee gub, wocheeti mishiraachachina'oyich xalla bekkaabee kashacho bi tunoon wodda gommona manjiihe. Aabba qemon bekkaqqi, Yeerichi taatittineechon boonoshich dojii beehe. 4Wotta boonoshina tookkii beebee boonoshich ishichiye; "Yerusalemee bara kechaahotine! Tunaballi ta waanee ittoshi waayati ta Nihoo gibanikkiti gibanoon quyabote! 5Ebiyee aaf Yowannisi asheena'on aacona afaallitone; tunaballi and giishacha aaboyee gub Yeeri Yaafa Ayaanoona ittoshin afaallemmone" iqqi gettiye. 6Ebiyee gub, Yesuusi wochati mishiraachachina'o biinna tookkii ikkooch kiceeqqi beebee, "No Doonocho! Hini yemeenee maacooch taatittinoon Isra'eeleena'oyich wochiree immenne?" iqqi echaheete. 7Biyoo wochiqqi, "Ta Nihoo bi hajee shalligoona bi neechiti aganeena'onaa yemeeneena'onon ittoshi ariiyemmoyich, ittoshich daaggaanoone. 8Tunaballi Yeerichi Yaafa Ayaano ittoshi toommooch bi kindiyooba, giidoon danemmo ittoshine. Arooba Yerusalem, Yihudee Shawoo bulliich, Shamaaree Shawooch, shawee tuggo bulliichoo ta mooyon miixemmo ittoshine" iye. 9Yesuusi ebin bi gettitoyee gub, bi wochati mishiraachachina'o ciinnii beetee, shimaaj kechiye; quboo boonoshi aafoochee biin qeriye. 10Shimaaj bi keyon manjiiqqi boonoshi ciinnii beetee, nacca tahoon tahati gutta asheena'o boonoshi ga'ooch neexaachii, 11"Hini Galiilee Shawee asheena'ote! Shimaaj oonjiqqi ciinniibee, amoyich neexaa beetotine? Hini ittoshi waanee shimaaj kechiti Yesuusi, shimaaj bi keyee ittoshi beeggitoomon, ebiyoomon wottaree woyemmone" iyeete. Luqaa. 6.14-16) 12Ebiyee gub, wocheeti mishiraachachina'o Zayitee Michi Guudoochee Yerusalem wottaheete. Hini aroochee tiijii, Yerusalem beddaahee beeti gommo Shanbatee gomma bedoone. 13Boonoshi shaggitoyee gub, boonoshi beeti, kechi toommeexi kexooch kechiyeete. Boonoshiyoo Pheexiroosi, Yowannisi, Yaaqoobi, Indiriyaasi, Filipphoosi, Toomaasi, Baritelemoosi, Maatiyoosi, Ilfiyoosichi bushoo Yaaqoobi, bi aagatoyich qanaatacho gettee beeti Simooni, Yaaqoobichi bushoo Yihudi, eboshine. 14Yesuusichi maneena'o wotta boonoshina tookkii beetina'one. Eboshi bulli maacheena'onaa Yesuusichi indee Maariyamina tookkii beetina'one. Eboshi bulli maacheenan'onaa Yesuusichi indee Maariyamina tookkii bulli araddoon ikkottaqqi corootoyich kicee beeheete. 15Ikka araddoon kiceeqqi boonoshi beetee, balli hiya beda Yesuusichi asheena'o daggooch Pheexiroosi tiyii neexaqqi ishichiye:- 16"Ta maneena'ote! Ebiyee aaf Daawitin Yaafa Ayaano shalligichee, Yesuusin qiiddiiqqi (maacciqqi) yechiiti Yihudichi mooyon keemmitone. Hini bi keemmiti macaafee qaaro ceenni bedo bi tunatoyich ceennitone. 17Hini ara Yihudi no daggooch bacceeqqi no shuunee gogacho tunatone. 18"Hini ara uro bi danati axaaxee gijoona shawoo kemahe. Biyoo baroona guufaqqi gutta gaahahe; bi maacee meenoo shekirahe. 19Hini mooyo Yerusalem beetina'o bullich waayeehe. Ebich ara shawoo boonoshi noonoona 'Akalidami' getee shigahe. Ebi getoo 'Damee shawoo' getone. 20"Ebich Yaafa Shoddee Macaafoochaa 'Bi giimbooch gaatto gafibe; arooch koniyolla gafaaye.' Wotta 'Bi ukkurittinoon baroo ukkurabe' getee kooreetone. 21Ebich no daggooch bacceeree, Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi keyon miixemmi ikka ashoon kaacone; Biyoo Yowannisi aacona afaalloochee tiijiqqi, Doono Yesuusi shimaaj bi kechiti aabooch beddaahee, no daggooch bi sha'ati araddoo bulliich noonna tookkii beeti asheena'ochi daggoochee ikkoo tuno qaawiihe" iye. 23Ebiyee gub, gutta asheena'on Yusxoosi oohee Barisiyaani gettee beeti Yooseefinaa Maatiyaasinon neechiichii, 24ishichiqqi Yeerin qollaheete:- "Bullichi mulloon arii beeti no Doonocho! Yihudi bi shuunoon deqqa hammiibee, dupii bi hammiti xaa'ooch mishirachachina'ona tookki bi shuunemmoyich, ne kaaccaton hini gutteena'ochi daggoochee aabi gaata nooch bekkiibe!" iyeete. 26Ishichii boonoshi itoyee gub, ixoon dupiyeete; ixoo Maatiyaasin yechiye; ebina Maatiyaasi aaraa ikka mishiraachachina'ochi toommooch dakkeeqqi haddeehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\