Mishiraachina'ochi Shuunoo 10

1Arooba Qeshaari Katamooch shiritta guuphi Xaaliyaanee ginee naayina'ochi balla ginee iraashoo tunati, Qoriniyoosi gettee beeti ikka uro beehe. 2Biyoo bi kechi asheena'o bullina tookkii Yeerich qeyii beeto, biich hajee beeto, iriteetina'on oogichii gaachaa beeto, bulli araddoonoo Yeerin qollaa beeti uroone. 3Ikka araddoon yiixiya saat bedooch shimaaji maraakoo "Qoriniyooso!" iibee bi waan bi giyii beetee, yaa'oon xallaayii beeggiye. 4Biyoo keqqoona manjiiqqi ciinniibee, "Ta Doonocho! Amoone?" iye. Hini ara shimaaji maraakoo ishichiye:- "Yeeri ne qolloon waayaqqi, iriteetina'on ne degon beeggiqqi emiritone. 5Andoo Yooppha ashoon wocharee, Pheexiroosi gettee beeti Simoonin ne waan ceege! 6Biyoo baharee gashooch beeti, Simooni gettee beeti, gooqqoon quccii beeti uroochi kexooch iibbittino kotaqqi beetone" iye. 7Shimaaji maraakoo ishin gettiqqi bi hammiti hillooch, Qoriniyoosi bi wochee bushiisheena'ochi daggoochee gutteena'on, bi hajee ginee naayina'ochi daggoochee Yeerich qeyii beeti ikkoon ceeggiqqi, 8bulli mooyon bi gettitoyee gub, Yooppha wochaa daachiihe. 9Bi yaachich ara wocheeti asheena'o hammiibee, ara Yooppha boonoshi shag beddiyee, Pheexiroosi corootiya shiritta saat bedooch kechi toommeexi kexooch kechiye. 10Aroochaa biin shaaciitee, maayoon maaya qaawiye. Biich maayo qannii beetee, diq yaa'oon beeggiye; 11ara yaa'oona shimaayoo qecheetee, oogati naxalloon shaahii beeti mooyona awudda caapoona yecheeti qiico shawooch kindiye. 12Ara qiicee daggooch awudda baatachi kechi gijoo, kubbi cooxo, shawee toommooch shuurii beetina'onaa shimaayoona yoobbii beetina'ona beetina'one. 13Aree gaata shimaayoochee "Pheexirooso! Tiyi eboshin guuriree mame!" ii beeti qaaroon waayahe. 14Pheexiroosi wochiqqi, "Ta Doonocho! Tunataache! Yaafoo tunataanoonaa ashoon ee'ii beetonon cir maa ariyaano taane" iye. 15Wotta guttinnoon "Yeeri yaafiton 'Yaafoo tunataanoone' gettaaye!" ii beeti qaaroon waayahe. 16Pheexiroosi ishin keejaa bi waayatoyee gub, bekkach ara qiico geecheeqqi shimaayooch wottaa kechiye. 17Pheexiroosi bi beeggiti yaa'oon "Ebi amoone?" iibee bi mulloona kichii kindii bi beetee, bekkach Qoriniyoosi wochati asheena'o gooqqoon quccii beeti, Simooni gettee beeti uroochi kexon echaabee danaqqi kellooch shaggiyeete; 18kexooch ceeggiqqi, "Pheexiroosi gettee beeti Simooni qeyii beeto, hiniichiya?" iqqi echaheete. 19Aree gaata Pheexiroosi kotaqqi bi beeggiti yaa'oon gabii bi beetee, Yaafa Ayaano "Ebiyoche, keeja asheena'o neen qaawii beeteete. 20Tiyiree kindibe! Boonoshin wochato ta tunatoyich, ne mulloon guttiyaanoon boonoshina tookki hambe!" iye. 21Aroochee Pheexiroosi tiyii asheena'o waan kindiqqi, "Ittoshi qaawii beeti uro taane. Ittoshi waati naboo, amoyichiye?" iye. 22Boonoshiyoo "Noon wochato cadiqoonaa Yeerich hajee beetona, Ayihudee aagatoo bulli oogii beeti balla ginee iraashoo Qoriniyoosine. Biyoo noon bi wochati naboo, 'Pheexirosin ne kexooch ceeggiiree, Yeerichi qaaroon bi waanee waayabe!' iqqi shimaaji maraakoo biich bi gettitoyichiye" iyeete. 23Pheexiroosiyoo "Gaawiye; kexooch gibote!" iqqi ataallii giijii qeejiye. Bi yaachich Pheexiroosi tiyiqqi boonoshina tookkii hammiye; wotta Yooppha beeti maneena'ochi daggoochee ikkikkeena'o biinna tookkii hammiyeete. 24Bi yaachich Qeshaara shaggiyeete. Arooch Qoriniyoosi bi xibeena'onaa katina bi shunachina'onon ceeggii ikkooch kiciqqi, Pheexiroosinaa wocheeti asheena'onochi womon quyaa beehe. 25Pheexiroosi shaggiqqi kexooch bi giyee, Qoriniyoosi biinna danaqqi tiyii bi baatooch dihiqqi goyinnahe. 26Tunaballi Pheexiroosi Qoriniyoosin "Tibe!" ii yechii tiijiqqi tiyii, "Tawoo neenoomi asho taane" iye. 27Tookkii yibbaataabee kechi maac bi giyiyee, meeti asheena'o kiceeqqi beetina'on danahe. 28Biyoo boonoshich ishichiye:- "Ayihudeena'o Ayihudo tunataani asheena'ona tookkii ikkotto oohee boonoshi kexooch gimo Muusichi callee shaaddoo tunoon arii beeto ittoshine. Tunaballi asho koninolla 'Yaafoo tunataanoone; ee'oone' ta getaachemmoyich Yeeri taach shiichiqqi bekkiitone. 29Ebich ittoshi wochoyich ta mulloon guttiyaanoon, ittoshi waan waato taane. Andoo amoyich taan ittoshi ceeggiito gaata ittoshin echahoye" iye. 30Aree hillooch Qoriniyoosi ishichiye:- "Hanaach keemooba yiixiya saat bedooch ebi gaata ta kexoochaa Yeerin qollaa ta beetee, waccii beeti tahoon tahati uro ta aafooch neexaqqi, 31'Qoriniyooso! Yeeri ne qolloon waayaqqi, iriteetina'on ne degon beeggiqqi emiritone. 32Ebich Yooppha ashoon wocharee, Pheexiroosi gettee beeti Simoonin ne waan ceege! Bi beeto, baharee gashooch beeti, gooqqo quccii beeti uro Simoonichi kexooch iibbittino kotaqqiniye' iye. 33Ebich bekkach ashoon ne waan wochahoye; andoo ne womo gaawatone. Illa Doono Yeeri neech gettito bullin ne waanee waayoyich no bulli ebiyoche, Yeerichi aafooch kiceeto noone" iye. 34Aree hillooch Pheexiroosi yibbaatiya tiyiqqi, "Ibaroone; Yeeri ashoon beshaa shapiiqqi hepee bi qayon ta mulloona ariito taane; 35aagatoo bulliichee koniyolla bi tunatee, biich hajee beetonaa tatoon shuunaa beeto bullinon hoxataachemmone. 36Yeeri 'Yesuus Kiristoosinaniye ittoshina tookki ta shunemmo' iqqi Isra'eeleena'oyich mishiraachee qaaroon deejitone; hini Yesuusi Kiristoosi bullichi Doonone. 37Yowannisi 'Aacona afaalleebote!' iibee aacona bi afaallitoyee gub, Galiilee Shawoochee tiijiqqi, Yihudee Shawoo bulliich tunati mooyon arii beeto ittoshine. 38Ebiyee Yeeri Naaziretachi Yesuusichi toommooch Yaafa Ayaanoon kindiiqqi giidoon biich immiye; biinna tookkii Yeeri tunatoyich, Yesuusi de'oon shuunaabee Daabiloosi cuchitina'o bullin biichiibee guuddiye. 39"Ayihudee Shawoonaa Yerusaleminooch bi shuunato bullin aafoona no beeggaton and miixaa beeto noone. Boonoshiyoo Yesuusin mixooch yooddiqqi wuxiyeete; 40tunatee biin Yeeri keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiqqi bekkiihe. 41Bi bekkiito, boonoshi beeggiton boonoshi miixemmoyich shiichiqqi bi kaaccitoyichalli, asheena'o bullich toonoone. Ebi shiichiqqi bi kaacciti miixoo tunati no, Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechitoyee gub, biinna tookkii maa uchato noone. 42'Kashachina'onaa qiteena'onochi toommooch nallibe!' iqqi Yeeri biin ukkuriyoon no gettemmonaa no miixemmonoyich nooch gettitone. 43Wotta keemachina'o bulli 'Boonoshi mulloon bi toommooch too'ii beetina'o bulli biinna Yeer waanee axaaxee maaroon danemmone' iqqi miixatina'one" iye. 44Pheexiroosi yibbaatee toommooch bi beetee, bi yibbaatoon ellaa beeti asheena'o bullichi toommooch Yeeri Yaafa Ayaanoon kindiihe. 45Pheexiroosina tookkii Yoopphee waati, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti Ayihudeena'o, Yeerichi wojoo tunati Yaafa Ayaano Ayihudo tunataani asheena'ochi toommooch bi kindoon beeggiqqi woriganaheete. 46Ebiyoo andra noonoona yibbaataabee Yeerin boonoshi oogii beetee, boonoshi waayatoyichiye. Arooba Pheexiroosi tiyiqqi hini ara Ayihudeena'oyich, 47"Hini asheena'ochi toommooch wotta noochoomon Yaafa Ayaano kinditone; illa aacona boonoshi afaalleyaachemmoyich, konine boonoshin bayon hakkemmo?" iye. 48Ebich Pheexiroosi Ayihudo tunataani asheena'oyich "Tiyiree Yesuus Kiristoosichi shigoona aacona afaalleebote!" iye. Ebiyee gub, hini ara asheena'o Pheexiroosin "No waan giishacha aaboon kotabe!" iqqi qollaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\