Mishiraachina'ochi Shuunoo 11

1Arooba mishiraachachina'onaa Yihudee Shawooch beeti maneena'ona Ayihudo tunataani asheena'o Yeerichi qaaroyich boonoshi de'a geton waayaheete. 2Ebiyee gub, Pheexiroosi Yerusalem hammiyee, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti Ayihudeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o 3Pheexiroosin "Ayihudo tunataani asheena'ochi kexooch aabichiqqa giyanne? Maayoon boonoshina tookkii aabichiqqa maanne?" iyeete. 4Pheexiroosi Yeeri tuniiti mooyon xepphoochee tiijiqqi yaaroona ishichiqqi gettiye:- 5"Ta, Yoopphaa corootiibee yaa'oon beeggo. Ara yaa'oona oogati naxalloomi qiico awudda caapoona yechaqqi, shimaayoochee kindii ta waan waahe. 6Aroon manjii ta ciinnahee, awudda baatachi kechi gijoo, kubbi cooxo, shawee toommooch shuurii beetina'onaa shimaayoona yoobbii beetina'onon beeggo. 7Aroyee gub, 'Pheexirooso! Tiyi eboshin guuriree mame!' ii beeti qaaroon waayaho. 8"Tawoo 'Ta Doonocho! Tunataache! Yaafoo tunataanoonaa ashoon ee'ii beetonon cir maa ariyaano taane' iyo. 9"Guttinnoon 'Yeeri yaafiton "Yaafoo tunataanoone" gettaaye!' ii beeti qaaro shimaayoochee wochiye. 10Ebiyoo keeja kaalloon tunahe. Ebiyee gub, bulli geecheeqqi shimaayooch wottaa kechiye. 11"Aree gaata bekkach keeja asheena'o Qeshaaree ta waan wocheeqqi, waa ta beeti kechi kellooch neexaheete. 12Yaafa Ayaano taach 'Ne mulloon guttiyaanoon boonoshina tookki hambe!' iqqi gettiye. Ara Yoopphee hini shiritta maneena'o wotta taanna tookkii waaheete; shaggaqqa Qoriniyoosichi kexooch giyahone. 13Biyoo 'Shimaaji maraakoo ta kexooch giyii neexatee beeggahoye; ara maraakoo "Yooppha ashoon wocharee Pheexiroosi gettee beeti Simoonin ne waan ceege! 14Biyoo neennaa ne kechi asheena'ona wodemmi gommon gettemmone" iqqi bi getee waayahoye' iqqi nooch gettiye. 15"Aree hillooch yibbaatiya ta tiyahee, Yaafa Ayaano shiichiqqi no toommooch bi kindoomon boonoshi toommooch kindiye. 16Arooba Doono Yesuusi ebiyee aaf bi gettiti qaaro ta mullooch tipphimiye; aroo 'Yowannisi aacona asheena'on afaallitone; tunaballi Yeeri Yaafa Ayaanoona ittoshin afaallemmone' iqqi bi gettitone. 17Illa Doono Yeeri no mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iiti nooch bi immitoomon ara wojoon boonoshich wotta bi imi gaata, Yeerin 'Akkiya boonoshich immanne?' getoyich ta koni taane?" iye. 18Ebi Ayihudeena'o ishin waayaqqi ittibatoon qajiyeete. Ebiyee "Illa Yeeri Ayihudo tunataani asheena'o wotta kashoon boonoshi danemmoyich, axaaxee gommoochee Yeer waan wottemmi mulloon boonoshich immitone" iibee Yeerin oogiiheete. 19Ebiyee aaf Isxifaanoosi qitiyooba, tiyiti du'oona shacati Yesuusichi asheena'o Finqee Shawooch, Qoopphiroosi gettee beeti buura shawooch, Antooki Katamoochoo beddaahee hammiibee, Yeerichi qaaroon Ayihudeena'o ikketina'oyichalli bara asho konicholla getaaneena'one. 20Tunatee boonoshi daggoochee Qoopphiroosee Shawoonaa Qereeni Katamoonoochee waati ikkikkeena'o Antook hammiqqi, Doono Yesuusichi mishiraachee qaaroon Ayihudo tunataani asheena'oyich wotta gettiyeete. 21Doono Yeeri boonoshina tookkii tunaqqi bi giidoona boonoshin gaachahe; arooba meeti asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiqqi Doono Yeer waan wottaheete. 22Ebiyee gub, Yerusalem beeti Yesuusichi asheena'o hini woroon waayaqqi, Barinabaasin Antook daachiiheete; 23ebina aroo hammiqqi Yeeri bi wojoon hini asheena'oyich bi imon beeggiqqi emiriye; aroochee boonoshi bullin "Ibara maacoona manjiree Doono Yesuusich qebote!" iqqi kupphiihe. 24Biyoo Yaafa Ayaanoona ceennitonaa gaabbaanoon bi mulloon Yeerichi toommooch too'ii beeti de'a uroonaniye. Arooba meeti asheena'o Doono Yesuusichi asheena'o toommooch daakkeeheete. 25Ebiyee gub, Barinabaasi Sawulin qaawiya, Xerisees hammiye; 26qaawii danaqqi Antook deebbiye. Gutteena'oo ikka naton arooch beeti kittinnee guuphi asheena'ona tookkii kiceebee, meeti asheena'oyich Yeerichi qaaroon dojiyeete. Arooba batti bat Yesuusichi asheena'o Antookaa kittinneena'o getee ceeggeeheete. 27Aroobee yemeenooch keemachina'o Yerusalemee Antook hammiyeete. 28Areena'ochi daggoochee ikka Agaaboosi gettee beeti uro tiyiqqi, "Shawee toommo bulliich giidachi shaacoo giya ii beetone" iqqi Yaafa Ayaano biich shalligichee gettiye. Ebi keemo Roomi taatoo Qalawudoosi yemeenooba ceenniye. 29Arooba kittinneena'o boonoshi qelli qelloona boonoshi hakkee wottoon gijoon kichiqqi, Yihudee Shawooch beeti kittinnee maneena'oyich daachiiya echeeheete. 30Gijoon kiciqqi, "Barinabaasinaa Sawulinochi kishoona kittinnee guuphi asheena'o kicee beeti kechi geeneena'oyich shage!" iqqi daachiiheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\