Mishiraachina'ochi Shuunoo 13

1Ara Antooki kittinnee guuphi asheena'ochi daggooch keemachina'onaa Yeerichi qaaree dojachina'ona beeheete. Boonoshiyoo Barinabaasi, aa'o gettee beeti Simooni, Qereenachi Lukiyoosi, Galiilee iraashoo Heroodisina tookkii dicciti Minaahi, Sawuli eboshine. 2Eboshi coomiqqi Doono Yeerich maddii boonoshi beetee, Yaafa Ayaano "Barinabaasinaa Sawulinon ta ceeggati shuunoyich bariibote!" iye. 3Arooba coomiibee corootii boonoshi itoyee gub, hini gutta asheena'ochi shimbooch boonoshi kishoon kotiiqqi ukkuriiheete. Aroyee gub deennii daachiiheete. 4Ebich Barinabaasinaa Sawulina Yaafa Ayaanoona wocheeqqi baharee gashooch beeti Seleeqi Katamooch hammiyeete. Aroochee marikaboona Qoopphiroosi gettee beeti buura shawooch kimmiyeete. 5Ara baharee gashooch beeti Silimaani gettee beeti katamooch beebee, Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi, Yeerichi qaaroon dojiyeete. Arooba Maariqoosi gettee beeti Yowannisi boonoshin deggii beehe. 6Ebiyee gub, Qoopphiroosee Shawoo bullin guuddiqqi, Phaafi Katamooch boonoshi shaggiyee, Bariyaasi gettee beeti Ayihudee allaamoon danaheete; aroo koota keemachone. 7Bi beetoo, Sarigiyoos Phawuloosi gettee beeti mullachi, Qoopphiroosee Shawee iraashoona tookkiiniye. Hini iraashoo Barinabaasinaa Sawulina waanee Yeerichi qaaroon waayoyich boonoshin bi kexooch ceeggiihe. 8Tunaballi Bariyaasi, oohee Giriikee noonoona Elimaasi gettee beeti allaamoo, hini Qoopphiroosee Shawee iraashoo Yesuusichi asheena'ochoomon mishiraachee qaaroon bi ibariyaachemmoyich, Phawuloosinaa Sillaasinochi yibbaatoon kootiiya qiiccahe. 9Phawuloosi gettee beeti Sawuli Yaafa Ayaanoona ceenniqqi manjii biin ciinniqqi, 10"Aconaa gonda mooyona ne mullooch ceenniti hini Daabiloosichi bushoocho! Tato tunati mooyon shunaanoocho! Kaamoo tunati, Doono Yesuusichi gommon xummiyoochee kashataachenne? 11Andoo Doono Yeeri magga mooyon ne toommooch deebemmone; ne aafo ciinaachemmone; Yeeri neen biichimmi wottoon ne aafo mandaremmone" iye. Bekkach aree gaata bi aafo quboochoomon kaapii mandarahe; aroochee bi kishoona yeshi yaabemmi ashoon shafaa qaawiye. 12Arooba Qoopphiroosee Shawee iraashoo tunati mooyon beeggiqqi, "Doono Yesuusichon ittoshi arichii beeti mooyo bulli manjoone" iqqi woriganaabee bi mulloon Yesuusichi toommooch too'iihe. 13Ebiyee gub, Phawuloosinaa biinna tookkii beetina'ona marikaboona, Phaafi Katamoochee tiyiqqi, Fenfulee Shawooch beeti Ferigi Katamooch hammiyeete. Aroochee Maariqoosi gettee beeti Yowannisi boonoshi waanee Yerusalem wottahe. 14Boonoshi wotta Ferigina beshaqqi, Fesidee Shawooch beeti Antook shaggiyeete. Arooch beebee, Shambatooba boonoshi kicee beeti kexooch giyiqqi kotaheete. 15Arooch kotaqqi boonoshi beetee, Muusichi calloonaa keemachina'o kooriti macaafoonoochee shemmeetoyee gub, Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkureena'o boonoshi waan ashoon daachiiqqi, "No maneena'ote! Asheena'on kupphiiyemmi qaaro bee gaata, getote!" iyeete. 16Ebich Phawuloosi tiyiqqi kishee mallatoona "Ellabote!" bi itoyee gub, ishichiye:- "Hini Isra'eeleena'ote! Wotta Yeerich hajee beeti asheena'ote! Waayabote! 17Hini ara Isra'eeleena'o goyinnaa beeti Nuggushoo Yeeri no qaabbachina'on kaacciye. Boonoshiyoo Gibicee Shawooch dallaawittinoona boonoshi beetee, boonoshi shiija meettemmoyich tuniihe; wotta giidachi bi mochoona aroochee boonoshin kichiye. 18Wotta barahoochaa aabba naton boonoshin haa'iihe. 19Ebiyee gub, Kanaanee Shawoochee shabaatta aagatee asheena'on aalliichii, boonoshi shawoon boonoshich bulliihe. 20Boonoshiyoo Gibicee Shawooch boonoshi giyitoochee tiijiqqi, hini shawoon boonoshi bullammi wottoon awudda ballaa aacha nat bedoone. "Ebiyee gub, keemachi Saameelichi yemeenooch beddaahee, woraafeena'on boonoshich immiye. 21Arooba Saameelin 'Taatoon nooch taatiibe!' iqqi qollaheete. Boonoshi qollati taatoon Yeeri Biiniyaamichi yoodoochee Qiishichi bushoo Saa'olin boonoshi toommooch aabba naton taatiihe. 22Biin bi kindiitoyee gub, Daawiti boonoshi toommooch bi taatemmoyich kaacciye. Biichon ishichiqqi miixahe:- 'Taan emirikkiton danato taane; Biyoo ta gaboo bullin ceechemmi, Iseyichi bushoo Daawitine' iye. 23Wotta 'Hini uroochi yaroochee Isra'eeleena'oyich wodiyacho tunemmo kechemmone' iqqi bi gibanikkiti gibanoona Yesuusi waatone. 24Bi waataan beetee, shiichiqqi, Yowannisi Isra'eelee asho bullin 'Axaaxee gommoochee Yeer waan wottaree aacona afaalleebote!' iqqi gettitone. 25Yowannisiyoo bi shuunoon ciicha beddiqqi tiyii asheena'on 'Taan konine ii beetotine?' iqqi echahe. 'Ta "Woyemmone" iqqi ittoshi quyaa beeti uro toono taane. Tunaballi bi ta hillooch waa beetone; ta bi caammee cuyoon biishoyicholla bedaano taane' iye. 26"Andoo hini Abrahamichi yaroo tunati, no daggooch beeti, Yeerich hajee beeti no maneena'onote! Yeeri hini no wodemmi qaaroon nooch deejitone. 27Tunatee Yerusalem beeti asheena'onaa boonoshi ukkureena'ona Yesuusi koni gaata bi tunoon ariyaaneena'one; wotta keemachina'o gettiti qaaroochee Shambatoo bullina shemmee beeto boonoshi mullooch giyaanoone. Ebich bi toommooch nalliqqi, keemachina'o gettiti keemoon ceechitina'one. 28Qitooch bechimmi naboon bi toommoochee boonoshi dano qajiteenolla, 'Phelaaxooso! Biin wuxibe!' iqqi qollaheete. 29'Bi toommooch tunemmone' getee kooreeto bullin ciichiqqi boonoshi tiyiyee, bi dabbeena'o bi yooddeeti masqaloochee kindiiqqi duukkiyeete. 30Tunatee Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichiye. 31Biinna tookkii Galiilee Shawoochee Yerusalem waatina'oyich wodda araddoon bekkahe. Boonoshiyoo [hanaach beddaahee] Isra'eeleena'oyich bi miixeena'one. 32Ebich Yeeri qaabbachina'oyich bi gibanikkiti mishiraachee qaaroon ittoshich getta waato noone. 33Guttinnee yaafa shoddoochaa 'Ne ta bushoo neene; Hanaach neen shiyato taane' getee bi kooreetoomon, Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee Yesuusin kichiqqi, hini bi gibanikkiti gibanoon boonoshi bushiishoo nooch ceechitone. 34Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichito, guttinnoon qitiree bi ashittino o'aachemmoyichiye. Ebich Yeeri ' "Yaafeeti wojoon neech immemmo taane" iqqaa Daawitich gibanikkito taane; Hini ara gibanoon ibaroo ittoshich ceechemmo taane' itone. 35Ebich wotta bara yaafa shoddoochaa 'Ta ne yaafoon "o'e" iqqa daaggaano neene' ii beetone. 36Wotta Daawiti kashoona beebee Yeerichi gaboon bi ceechitoyee gub, qitiqqi qaabbachina'ochi maashooch duukkeetone; bi meenoo oqqitone. 37Tunaballi hini Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichito bi meeno o'aanoone. 38"Illa ta maneena'ote! Ittoshi axaaxoyich maaroon ittoshi danemmo Yesuusina tunoon ariibote! 39Wotta bi mulloon Yesuusichi toommooch too'iito bulli, Muusichi calloo biisho hakkaani axaaxoo bulliichee biinna biicheeyemmo bi tunoon ariibote! 40Ebich keemachina'o ishichiqqi gettiti mooyo ittoshi toommooch bi waataachemmoyich ittoshi qelloon quyabote! 41'Hini cooqqirachina'ote! Beegote! Koniyolla getee, "Ibaroone" ittoshi getaani shuunoon Kashoona ittoshi beetee ta shuunaa beetoyich, Ebina woriganabote! Ittoshi kasho aallabe!' iqqi Yeeri keemachina'ochi noonoona gettitone" iye. 42Ebiyee gub, Phawuloosinaa Barinabaasina Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee kechii beetee, asheena'o "Hini mooyon waa beeti Shambatooba guttinnoon nooch gettote!" iqqi qollaheete. 43Kiceeti asho shaccatoyee gub, Ayihudeena'onaa Ayihudeena'o waan wottaqqi Yeerich qeyii beetina'onochi daggoochee meeti asheena'o Phawuloosinaa Barinabaasinon dabbiyeete. Phawuloosinaa Barinabaasina hini asheena'on "Yeeri ittoshich immiti wojoona manjiree beebote!" iqqi ciicciyeete. 44Guttinnee Ayihudee Shambatooba giishacaha asho baach echahalli, katameexi asho bulli Yeerichi qaaroon waayiya kiceeheete. 45Tunatee hini kiceeti dofee asheena'on Ayihudeena'o beeggiqqi oogichii qanaataheete; naagaabee, "Phawuloosi gettiti qaaro tato toonoone" iyeete. 46Tunaballi Phawuloosinaa Barinabaasina aafoon kupphaqqi ishichiyeete:- "Yeerichi qaaro shiichii ittoshich getteyo qaawiihe. 'Waayaqqi de'a getaachone' ittoshi getona ittoshi toommooch nallito ittoshine; ebich bulli yemeenee kashoon danoyich beddito tunataachemmo ittoshine. Illa no, aagateena'o waan hammaa beeto noone. 47No hammaa beeti naboo, Doono Yeeri 'Shawee toommo bulliich beddaahee beeti asheena'o neenna wodemmoyich, Aagateena'oyich neen ceechoo tuniito taane' iqqi nooch bi gettitoyichiye" iyeete. 48Aagateena'o ishin waayaqqi, emiriibee Doono Yeerichi qaaroon oogiiheete. Yeeri bulli yemeenee kashoon boonoshi danemmoyich, bi kaaccitina'o bulli boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 49Ebich Doono Yeerichi qaaro ara shawoo bulliich gabinniye. 50Tunatee Ayihudeena'o "Yeerich qeyahone" ii beeti gaannachi maacheena'onaa Katameexi ogooga asheena'onon kocciqqi, Phawuloosinaa Barinabaasinochi toommooch kaaroon tiijiqqi, boonoshi shawoochee kichiyeete. 51Ebina Phawuloosinaa Barinabaasina boonoshi baateexi quttoon tebbaachii, "Hini ittoshi toommooch miixemmone" iibee tiyiqqi, Iqooniyooni Katamooch hammiyeete. 52Arooba Antooki kittinneena'o oogichii emiriyeete; Yaafa Ayaanoonoo ceenniyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\