Mishiraachina'ochi Shuunoo 14

1Iqooniyoon beeti Ayihudeena'o kiceeti kexooch Phawuloosinaa Barinabaasina guttaqqi giyiyeete; Yeerichi qaaroon kaachiqqi boonoshi gettitoyich, Ayihudeena'onaa Ayihudo tunataaneena'onochi daggoochee meeti asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 2Tunaballi ebin qajiti Ayihudeena'o Ayihudo tunataaneena'on kocciqqi, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti asheena'on oogichi boonoshi shixxemmoyich tuniiheete. 3Ebich Phawuloosinaa Barinabaasina Doono Yesuusichi mooyon aafoon kupphaqqi gettiibee, arooch meeti aganoon kotaheete. Doono Yesuusi boonoshi kishoona meeti mallatoonaa woriganikkiti mooyonon bekkiibee, bi immemmi wojeechon boonoshi gettiti wocho ibaroo bi tunoon manjiihe. 4Tunaballi katameexi asheena'o bulli gutta qoodeeqqi, qatina'o Ayihudeena'ona tookkii, qatina'o mishiraachachina'ona tookkii tunaheete. 5Arooba Ayihudo tunataaneena'onaa Ayihudeena'ona boonoshi ukkureena'ona tookkii tunaqqi, Phawuloosinaa Barinabaasinon iritiyoonaa xaqqoona yexonoyich koceeheete. 6Boonoshiyoo ebin ariiqqi Lisxirinaa Deribina gettee beeti katameena'onaa boonoshi ga'ooch beeti shawoonooch hammiyeete; ebi ara katameena'o beeto Liqoonee Shawee daggoochiye. 7Aroochoo mishiraachee qaaroon gettiyeete. 8Arooba Lisxiri Katamooch baatoo qomati ikka uro beehe. Biyoo bi shiijatooch, baatoona sha'aa ariyaani uroone. 9Hini uro Phawuloosichi yibbaatoon kotaqqi ellaa beehe. Phawuloosi biin manjii ciinniqqi, wodoyich bi mulloon Yeerichi toommooch too'iito bi tunoon beeggiqqi, 10bi qaaroon oogichiqqi uroon "Tiyi kaamaree neexabe!" iye. Uroo kotoochee capphiqqi tiyii neexahe; ok hach wottaa sha'ahe. 11Arooba kiceeti dofee asheena'o Phawuloosi tuniiton beeggiqqi, boonoshi qaaroon oogichiqqi Liqoonee noonoona "Nuggusheena'o asho tunaqqi no waan kinditeete!" iyeete. 12Ebich Barinabaasin "Diyi" iyeete; Phawuloosin yibbaatoona beshoo bi tunatoyich, "Herimeeni" iyeete. 13Arooba katamee maach boonoshi nuggushee Diyichi yaafee kexo beetone; arooch shuunaa beeti, qeeshee guudo gattee wurina'onaa gengee cuchati mocee bungoonon kakallee kellooch deebii, kiceeti dofee asheena'ona tookkii tunaqqi boonoshich deejiya qaawiye. 14Tunaballi mishiraachachi Barinabaasinaa Phawuloosina ishin waayaqqi, boonoshi tahoon getoochaa keexxiqqi, asheena'ochi daggooch cookiibee wocaheete; 15hammiqqi ishichiyeete:- "Hini asheena'ote! Ebin amoyich shuunaa beetotine? No ittoshiyoomi asho noone. Hiniich no waato, hini duuba mooyina'oyich goyinnoochee shimaayoonaa shawoonon, baharoonoo, boonoshi daggooch beetina'o bullinoo halliti, Beeyacho tunati Yeer waan ittoshi wottemmoyich, mishiraachee qaaroon ittoshich gettaniye. 16Beshati yemeenooba aagateena'o bulli boonoshi shunniti gommona boonoshi hammemmoyich Yeeri boonoshin qajiye. 17Tunaballi shimaayoochee amiyon dichiibee, maayo aafemmi yarimmoon immiibee, no maayoon abbatiibee, oogichii noon emirikkiibeenoo, Nuggushoo bi tunoon manjii beeti de'a shuunee shuunoon kuxaanoone" iyeete. 18Ishichiqqi gettiibee, asheena'o deejoon boonoshich deejaachemmoyich wodda iritoona bajiyeete. 19Arooba ikkikka Ayihudeena'o Fesidee Shawooch beeti Antooki Katamoonaa Iqooniyooni Katamoonoochee tiyiqqi, Lisxiri Katamooch waaheete; asheena'on kocciqqi Phawuloosin xaqqoona yexxiiheete. Boonoshich qitito bi shaahee, katamoyee maach geechii kichii dupiyeete. 20Tunaballi kittinneena'o waa biin giichiqqi neexahee, tiyiqqi katamooch giyiye. Dechara Barinabaasina tookkii Deribi Katamooch hammiye. 21Phawuloosinaa Barinabaasina Deribi Katamooch mishiraachee qaaroon gettiqqi, meeti asheena'on Doono Yeer waan wochiyeete. Ebiyee gub kittinneena'ochi mulloon kupphiibee, boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iiti Yesuusina manjiree boonoshi beeyemmoyich ciicciibee, "Yeerichi taatittineech gimoyich wodda iritoon beego nooch qaawiihe" iibee Lisxirinaa Iqooniyooninooch, Fesidee Shawooch beeti Antooki Katamoonoochoo wottaheete. 23Ara katameena'ooch beeti kittinnee guuphina'o bullichi toommooch geeneena'on kaacciqqi boonoshi ukkuriitoyee gub, coomii corootiqqi, boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iiti Doono Yesuusich beshii immiyeete. 24Ebiyee gub, Fesidee Shawoona beshaqqi, Fenfulee Shawooch hammiyeete. 25Ara shawooch beeti Ferigi Katamooch mishiraachee qaaroon boonoshi gettitoyee gub, baharee gashooch beeti Axaali Katamooch kindiyeete. 26Aroochee wocheeton ciichiichii, shiichiqqi Yesuusichi asheena'o Yeeri bi wojoona boonoshin bi quyemmoyich, biich beshiiqqi boonoshi guudiiti, Sooriyee Shawooch beeti Antook marikaboona hammiyeete. 27Boonoshi shaggitoyee gub, kittinnee guuphi asheena'on kiciqqi, Yeeri boonoshina tookkii tunaqqi bi tuniito bullin, Ayihudo tunataani asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiyemmoyich kellee bi qechoon boonoshich gettiyeete. 28Arooch kittinneena'ona tookkii meeti aaboon kotaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\