Mishiraachina'ochi Shuunoo 15

1Aroyee gub ikkikkeena'o Yihudee Shawoochee Antook hammiqqi, "Muusichi callee doyoona ittoshi dokiriyaani gaata, wodoon hakkaachotine" iqqi kittinnee maneena'oyich dojiyeete. 2Ebich Phawuloosinaa Barinabaasina hini asheena'ona tookkii kaaraa shacaqqi, meeti gommona taggaheete. Ebiyee gub, Phawuloosinaa Barinabaasinon, wotta boonoshina tookkii beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'on kaacciqqi, "Yerusalem beeti mishiraachachina'onaa geeneena'ona waan hamiree hini mooyon echeebote!" iyeete. 3Ebich hini kaacceetina'on kittinnee guuphi asheena'o deennii Yerusalem daachiiheete. Boonoshiyoo hammii Finqee Shawoonaa Shamaaree Shawoonon beshaabee, Ayihudo tunataani asheena'o Yeer waan wottoon gettiyeete. Kittinnee maneena'o ishin waayaqqi oogichii emiriyeete. 4Yerusalem boonoshi shaggiyee, kittinnee guuphi asheena'o, geeneena'onaa mishiraachachina'ona boonoshin iibbiiheete. Hini wocheetina'o Yeeri boonoshina tookkii tunaqqi bi tuniiti mooyo bullin yibbaataheete. 5Aree gaata Fariseena'ochi daggoochee boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iitina'o arooch beeheete. Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o tiyiqqi, "Ayihudo tunataani kittinneena'on dokiriyoonaa 'Muusichi calloon ceechibote!' iqqi getona ittoshich qaawiihe" iyeete. 6Aroochee mishiraachachina'onaa geeneena'ona hini mooyon beegga kiceeheete. 7Oogichii boonoshi yibbaatatoyee gub, Pheexiroosi tiyiqqi ishichiye:- "Ta maneena'ote! Ayihudo tunataaneena'o ta noonoochee mishiraachee qaaroon waayaree boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch boonoshi too'iiyemmoyich, Yeeri meeti natoyee aaf ittoshi daggoochee taan bi kaacon arii beeto ittoshine. 8Arooba ashi mulloon arii beeti Nuggushoo Yeeri, nooch Yaafa Ayaanoon bi imoomon, boonoshich wotta Yaafa Ayaanoon bi imona boonoshin bi hoxee qayon miixahe; 9Yeeriyoo boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch boonoshi too'iyoona boonoshi mulloon axaaxoochee xalliitone; ebich noonnaa boonoshinon barbariyaanoone. 10Illa and no qaabbachina'onaa noonna shaagon no hakkaani magga waanjoon kittinneena'ochi toommooch miinjoona Yeerin yeshi beegga amoyichiye ittoshi qaawii beeto? 11Tunaballi no boonoshichoomon Doono Yesuusichi wojoona wodemmo no tunoon ibarii beeto noone" iye. 12Ishin waayati asheena'o bulli cikkii qajiyeete. Aree hillooch Yeeri boonoshi kishoona Ayihudo tunataani asheena'ochi daggooch bi tuniiti mallatoonaa woriganikkiti mooyonon Barinabaasinaa Phawuloosina getee, ellaa beeheete. 13Boonoshi yibbaatoon boonoshi ciichitoyee gub, Yaaqoobi tiyiqqi ishichiye:- "Ta maneena'ote! Ella waayabote! 14Yeeri shiichiqqi Ayihudo tunataani asheena'ochi daggoochee bi hajoo tunemmi asheena'on bi kichoona boonoshin bi shunon aabichiqqi bi bekkiito gaata, Simooni and gettitone. 15Bi yibbaatoonaa keemachina'o qaaroona ikkoone; ishichiqqi getee kooreetone:- 16'Wonnee yemeenoochee tiijiqqi, Ebi mooyo bullin shuunaa beeti Doono Yeeri ishichii beetone:- "Ebiyee gub, bara asheena'o bulli, Ayihudo tunataaneena'ochi daggoochee 'Ta hajoo tunabeete!' iqqa ta ceeggati asheena'o bulli Doono Yeeri taan boonoshi qaawemmoyich boonoshi waan wottemmo taane. Arooba dihiti Daawitichi kexon wochiree haggemmo taane; tiishaton kocaree andriiyemmo taane; wochinnoon tiijiree neechemmo taane" ii beetone.' 19"Illa and ta nallemmo, Ayihudo tunataaneena'ochi daggoochee Yeer waan wottatina'on no iritiyaachemmoyichiye. 20Tunaballi Muusi kooriti macaafoon aafi shiijaroochee tiijiqqi, shabaatti shabaattee Shambatooba Ayihudeena'o kicee beeti kexooch shemmaa beetina'onaa katamoo bulliich gettii beetina'ona beetoyich, 'Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeeqqi ee'aton maayaahotine! Shunee mamoochee wohote! Guureyaanoon taaqqaa qititon, damoonoo maayaahotine!' getiree boonoshi waan kooribone" iye. 22Ebiyee gub, mishiraachachina'onaa geeneena'ona kittinnee guuphi asheena'o bullina tookkii tunaqqi, boonoshi kaacciti asheena'on Phawuloosinaa Barinabaasina tookkii Sooriyee Shawooch beeti Antook daachiyoyich gabiyeete. Ebich kittinnee maneena'ochi daggoochee geeno tunati, Barisiyaani gettee beeti Yihudinaa Sillaasinon kaacciyeete. 23Kooreeti woraqatoon boonoshi kishoona daachiiheete; ara woraqatooch kooreeto ishichii beetone:- "Mishiraachachonaa kittinnee guuphi geenoona tunati ittoshi manoo no, Antook, Sooriyee Shawoonaa Kiliqee Shawoonooch beeti Ayihudo tunataani kittinnee maneena'on diggoo ii beeto noone. 24"Ikkikka asheena'o no waanee kechiqqi, boonoshich no getaanoon gettiibee ittoshin iritiiqqi ittoshi mulloon boonoshi guttiyoon waayato noone. 25Ebichi naboona hini wocheyachina'on kaaccaqqa no shunnaa beeti Barinabaasinaa Phawuloosina tookkii ittoshi waan daachiyoyich ikka mulloona kuxxato noone. 26Hini Phawuloosinaa Barinabaasina no Doono Yesuus Kiristoosicha iqqi boonoshi kashoon aaxxiyaani asheena'one. 27Hini woraqatooch kooreeton boonoshi noonoona ittoshich boonoshi gettemmoyich, Yihudinaa Sillaasinon daachiito noone. 28Ebi ittoshich qaawii beeti mooyina'oyee damba bareena'ona ittoshin no iritiyaachemmoyich, Yaafa Ayaanoonaa noonna gabito noone. 29Ebiyoo shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeeton, damoon, guureyaanoon taaqqaa qititon ittoshi maataachemmoyichiye; wotta shunee mamoochee ittoshi wokkemmoyichiye. Eboshi bulliichee ittoshi qelloon ittoshi quya gaata, gaawiye. Diggona beebote!" ii beetone. 30Wocheyachina'o Yerusalemi kittinneena'o bullin diggiiqqi, hini woraqatoon yechii Antook hammiyeete. Hammii shaggii kittinnee guuphi asheena'on kiciqqi woraqatoon immiyeete. 31Boonoshiyoo shemmaqqi areexi ciicoona oogichii emiriyeete. 32Yihudinaa Sillaasina wotta keemachina'o boonoshi tunatoyich, kittinnee maneena'on wodda ciicoona ciicciqqi kupphiiheete. 33Arooch meeti aaboon boonoshi kotatoyee gub, kittinnee maneena'on diggiiqqi, mishiraachachina'o waan wottaheete. 35Tunaballi Phawuloosinaa Barinabaasina bara meeti asheena'ona tookkii Doono Yeerichi qaaroon dojiibee, gettiibeenoo Antook kotaheete. 36Giishacha aaboyee gub Phawuloosi tiyiqqi Barinabaasin "Eke wottaree, Doono Yeerichi qaaroon no gettati katameena'ooch beeti asheena'on hamiree beegone! Aabichiqqi boonoshi beeto gaata ariibone!" iye. 37Barinabaasiyoo "Maariqoosi gettee beeti Yowannisi wotta noonna tookki hambe" iye. 38Tunatee Phawuloosi "Maariqoosi noonna tookki hamaache" iye. Phawuloosi ishichiti naboo, ebiyee aaf Fenfulee Shawooch Maariqoosi boonoshin dupii bi hamonaa shuunoon boonoshina tookkii shuunoon bi qajitonoyichiye. 39Ebichi naboona kaaraqqi shacaheete. Aroochee Barinabaasi Maariqoosin yechii marikaboona Qoopphiroosi gettee beeti buura shawooch hammiye. 40Tunatee Phawuloosi Sillaasin kaacciye; kittinnee maneena'o Yeeri bi wojoona boonoshin bi quyemmoyich biich guudiiqqi boonoshi immitoyee gub, kechii hammiye. 41Biyoo Sillaasina tookkii kittinnee guuphina'o kicee beeti xaa'oo bulliich hammii shaggii boonoshin kupphiibee, Sooriyee Shawoonaa Kiliqee Shawoonon beshaa beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\