Mishiraachina'ochi Shuunoo 16

1Aroochee Phawuloosi Sillaasina tookkii Deribi Katamoonaa Lisxiri Katamoonooch hammiye. Lisxira Ximootiyoosi gettee beeti ikka Yesuusichi asho beehe. Bi indee bi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti Ayihudacheene; bi nihoochi yaroo wotta Giriikoone. 2Hini Ximootiyoosi Lisxirinaa Iqooniyooninooch beeti kittinnee maneena'ona naadeetone. 3Phawuloosi hini ara Ximootiyoosin yechiqqi hamoyich gabiye. Tunatee ara xaa'ooch beeti Ayihudeena'o bi nihoo Giriikee asho bi tunoon boonoshi arii beetoyich dokiriihe. 4Ebiyee gub, tookkii katameena'ona beshaabee, Yerusalem beeti mishiraachachina'onaa kittinnee guuphi geeneena'ona "Yeer waan wottatina'o eboshin quyabeete" iqqi boonoshi kuxxiton boonoshi quyemmoyich ciiccii beeheete. 5Ebich boonoshi beeti beetooch kicee beeti kittinnee guuphina'o Yesuusichi toommooch boonoshi mullee too'iyoona kupphaa beeheete. Qeyii qeyiinoo meettii beeheete. 6Aroochee Phawuloosinaa biinna tookkii beetina'ona Isiyee Shawooch Yeerichi qaaroon boonoshi getaachemmoyich, Yaafa Ayaano boonoshin bi bajitoyich, qajiqqi Firigee Shawoonaa Galaatee Shawoona beshaheete. 7Misiyee Shawee ga'ooch shaggiqqi, Bitaanee Shawooch hama tiyiyeete; tunatee Yesuusichi Ayaano ok arooch boonoshi hammemmoyich daaggaanoone. 8Ebich Misiyee Shawee danoona beshaqqi baharee gashooch beeti Xiro'aadi Katamooch kindiyeete. 9Aroobee xum ikka Makidoonee Shaweexi asho neexaqqi, "Baharoyee hach kimiree noon gaachabe!" iibee bi qolloon Phawuloosi yaa'oona beeggiye. 10Phawuloosi hini yaa'oon bi beeggitoyee gub, boonoshich mishiraachee qaaroon no gettemmoyich Yeeri nooch bekkiito bi shaahitoyich, bekkach Makidoonee Shawooch hamma tiyahon. 11Ara Xiro'aadee no kotati marikaboona indoon Samootiraaqi gettee beeti buura shawooch beddaqqa, bi dechara baharee gashooch beeti Naphuli Katamooch hammahon. 12Aroochee Filippisiyoosi Katamooch shaggahon; aroo Makidoonee Shaweexi katameena'o bulliichee oogati katamoone; aroo Roomee waati asheena'ochi kishooch beeti katamoone. Ara katamooch giishacha aaboon kotahon. 13Arooch beebee, Shambatoona "Aachi ga'ooch corootee xaa'oo beeyemmone" iqqa no gabitoyich, katamee kelloon kechaqqa arooch kindiyon. Arooch kiceeti maacheena'oyich kotaqqa, mishiraachee qaaroon gettahon. 14Kiceeqqi waayaa beeti maacheena'ochi daggooch Liidi gettee beeti, Yeerich qeyaa beeti ikka ure beehan. Biyoo Tiyaaxirooni Katamoochee waaqqa, aaxxi gatiyachi ceella qoraddoon giixaa beetine. Arooba Phawuloosi gettii beeton manjiiree bi ellemmoyich, Yeeri bi mulloon qechiye. 15Biinnaa bi kechi asheena'ona aacona boonoshi afaalleetoyee gub, "Ta mulloon Doono Yesuusichi toommooch ta too'iyoo ibaroo bi tuno ittoshich bekka gaata, ta kexooch giyiree noonna tookki beebote!" iqqa noon manjii qollahan. 16Ikka araddoon ara corootee xaa'ooch no hammahee, kaayee eqqoona yecheeqqa, bi doonina'oyich kaayiibee wodda gijoon giijii beeti, ikka kemee gonnee noonna tookkii danahan. 17Areyoo Phawuloosinaa noonnon dabbiibee, "Hini asheena'o ittoshi wodemmi gommon ittoshich gettii beeti Beshi Nuggushoo Yeerichi wocheyachina'one!" iibee cookii beehan. 18Ishichiibee meeti aaboon noon dabbii cookii beehan. Tunatee Phawuloosi iriteechii, gub wottaqqi, bushechi toommooch beeti eqqoon "Yesuus Kiristoosichi shigoona neen callato taane; hini bushechi toommoochee tibe!" iye. Eqqoo bekkach bi toommoochee tiyiye. 19Arooba bi doonina'o boonoshi gijee gimi woratee kuxoon beeggiqqi, Phawuloosinaa Sillaasinon yechiyeete. Yechiqqi geechiibee ukkureena'o kiceeti xaa'ooch daammii, 20Roomachi nallachina'o waan giddiiqqi neechiyeete. Aroochee ishichiyeete:- "Hini asheena'o Ayihudo tunaachii no katamoon shuurikkii beetina'one. 21Roomachi nooch no calloona bajeeti doyoon gettiyeete; ebin de'a geton hakkaachone" iyeete. 22Dofee asheena'o ikkottaqqi boonoshi toommooch tiyiyeete. Ukkureena'o "Phawuloosinaa Sillaasinon boonoshi tahoon shootiree xoobote!" iqqi ginachina'oyich immiyeete. 23Phawuloosinaa Sillaasinon oogichiqqi boonoshi xoobbitoyee gub, cuyee kexooch geddiyeete. Cuyee kechi quyachonoo "Kashoona quyabe!" iyeete. 24Ishichii manjii gettiqqi boonoshi imee, quyacho de'a iqqi kechi gatooch giijiqqi, boonoshi baatoon giindaqqi cuchiye. 25Tunatee gutta yaa'ooch Phawuloosinaa Sillaasina corootiibee shoddoona Yeerin gallataa beeheete; arooch beeti cuchatina'oo ellaa beeheete. 26Aroochee diq cuyee kexo shuurimmi wottoon, oogati shawee qewo tunahe. Bekkach cuyee kechi kelleena'o bulli qecheeheete; cuchatina'o bullichi cuyo biishahe. 27Cuyee kechi quyacho tokkatoochee tiyiqqi, cuyee kechi kelleena'o qecheyoon beeggiqqi cuchatina'o aallatina'o biich boonoshi shaahee, bi hajee kishoona qitiya iqqi sheefoon kaacciye. 28Tunatee Phawuloosi bi qaaroon oogichiqqi, "Ne toommooch gondoon shuuniyaahine! No bulli hiniich beeto noone!" iqqi cookiye. 29Cuyee kechi quyacho "Ceechoon taach deebote!" iqqi ceechii yechiqqi, cuyee kechi maac wocciye; qewaabee Phawuloosinaa Sillaasinochi baatooch dihiye. 30Boonoshin maaxooch kichiqqi, "Ta doonina'ote! Ta wodemmoyich aabichibate?" iqqi echahe. 31Boonoshiyoo "Ne mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iibe! Neennaa ne kechi asheena'ona wodemmo ittoshine" iyeete. 32Aroochee biinnaa bi kechi asheena'o bullinoyich Doono Yesuusichi qaaroon gettiyeete. 33Cuyee kechi quyacho bekkach xumoona boonoshin daammiqqi, boonoshi mayoon aacona machiye. Aree hillooch biinnaa bi kechi asheena'o bullina aacona afaalleeheete. 34Ebiyee gub, Phawuloosinaa Sillaasinon bi kexooch daammiqqi, maayoon boonoshich giddiihe. Biinnaa bi kechi asheena'o bullina boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch boonoshi too'iitoyich, emiroona wucwucciyeete. 35Dechara Roomachi nallachina'o "Ara asheena'on biishe!" iqqi cuyee kechi quyacho waan ginachina'on wochaheete. 36Biyoo " 'Biicheebote!' iqqi nallachina'o wochoon deejitina'one. Illa keyote! Diggoona hambote!" iqqi Phawuloosich gettiye. 37Tunatee Phawuloosi wocheeti ginachina'oyich wochiqqi, "Roomachi noon nallaalloon asheena'ochi aafooch xoobbiiqqi cuchiyeete. And aashoona 'Keyote!' iyeeta? Tunataache. Hini ara Roomachi nallachina'o boonoshi hajee baatoona waaree noon kichibeete!" iye. 38Hini ara ginachina'o ishin Roomachi nallachina'oyich hammii gettiyeete. Hini ara nallachina'o Phawuloosinaa Sillaasina Roomachina'o boonoshi tunoon waayaqqi shattiyeete. 39Ebich cuyee kexooch hammiqqi, "Noon maaribote!" iqqi qollaheete. Kichiqqi, "Hini katamoon qayiree hambote!" iqqi qollaheete. 40Phawuloosinaa Sillaasinoo cuyee kexoochee kechiqqi, Liidichi kexooch giyiyeete. Arooch beeti kittinnee maneena'on kupphiiqqi tiyii, katamoon gawukkii hammiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\