Mishiraachina'ochi Shuunoo 17

1Phawuloosinaa Sillaasina Amfipooli Katamoonaa Apilooni Katamoonon beshaqqi, Tasaloonqa hammiyeete; aroochoo Ayihudeena'o kicee beeti kexo beehe. 2Phawuloosi bara Ayihudeena'o kicee beeti kexooch bi gimoomon, andoo hini Ayihudeena'o kiceeti kexooch giyiye. Keeja shabaatta bedoon Shambatoon boonoshina tookkii Yaafa Macaafoochee mallataabee asheena'oyich gettiye. 3Macaafooch kooreeton kichii gettiibee, "Kiristoosi xuuxee beegonaa qitii duukkatina'ochi daggoochee keyona biich qaawiihe" iibee boonoshich manjiihe. "Ta ittoshich gettaa beeti Yesuusi aroo Kiristoosine" ii beehe. 4Ebich boonoshi daggoochee ikkikkeena'o bi gettiti qaaroon ibariiqqi Phawuloosinaa Sillaasina tookkii ikkottaheete; wotta Yeerich qeyii beeti, meeti Giriikeena'onaa ara katamoochee arichati maacheena'ona boonoshina tookkii ikkottaheete. 5Tunatee Ayihudeena'o qanaatoona tiyiqqi, shuuna biisheena'on gabiyoochee danaqqi, meeti asheena'on boonoshi hillooch kiciqqi, katamoon shuurikkiyeete; Phawuloosinaa Sillaasinon asheena'o waan kichoyich qaawiqqi, Yaasooni gettee beeti uroochi shaaqqoon tiichii giyiyeete; 6tunatee qaawii muccaqqi tiyii, Yaasooninaa bara kittinnee maneena'ochi daggoochee ikkikkeena'onon katamee ukkureena'o waan geechii deebiyeete; cookeebee, "Shawoo bullin shuurikkii beetina'o eboshi hini katamooch wotta waatina'one; 7Yaasooniyoo boonoshin bi kexooch giijitone; eboshi bulli 'Yesuusi gettee beeti bara taatoo beetone' iibee Roomi taatoochi calloon tiichii beetina'one" iqqi gettiyeete. 8Ebich hini ara asheena'onaa katamee ukkureena'ona hini mooyon waayaqqi keqqiyeete. 9Boonoshiyoo Yaasooninaa bara kittinnee maneena'ona waanee gijoon yechiichii gawukkiyeete. 10Xum bekkach kittinnee maneena'o Phawuloosinaa Sillaasinon Beeriya daachiiheete. Boonoshiyoo arooch shaggiqqi, Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiyeete. 11Areena'o Tasaloonqi Katamooch beetina'oyee gabini mullachina'one; ebich "Bi gettii beeti mooyo ibaroo tuneha?" iibee qemi qemona Yaafa Macaafoon galliibee, Phawuloosichi yibbaatoon ibara mulloona waayoyich dakii beeheete. 12Ebich boonoshi waanee meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete; wotta Giriikeena'ochi daggoochee arichati meeti maacheena'onaa anaamina'ona boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 13Tunatee Tasaloonqa beeti Ayihudeena'o Phawuloosi Beeriya hammiqqi Yeerichi qaaree geton ariiqqi, ara katamooch wotta hammii dofee asheena'on shuurikkiyeete. 14Ebich arooba bekkach kittinnee maneena'o Phawuloosin baharee gashooch beddaahee daachiiheete; tunatee Sillaasinaa Ximootiyoosina Beeriya echaheete. 15Phawuloosin deennitina'o Ateeni Katamooch beddaahee shaggiiheete. Boonoshi shaggiitoyee gub, "Sillaasinaa Ximootiyoosina kaataree ta waan wobeete!" iqqi Phawuloosi boonoshina wochahe. 16Phawuloosi ara Ateeni Katamooch kotaqqi Sillaasinaa Ximootiyoosinon quyaabee, ara katamooch asho goyinnaa beeti shaahiitee shuuneeti nuggushoo meeton beeggiqqi, oogichii ayinii yiijiye. 17Ebich Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa Ayihudeena'onaa Yeerichi qeyii beeti bara asheena'ona tookkii, wotta bulli aaboon gabiyoochaa bi danammi asheena'ona tookkii yibbaataa beehe. 18Arooba Efikiroosinaa Istiikina gettee beeti dojachina'o dojiti mooyon dabbii beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o biinna tookkii danaheete. Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Hini kashataani noonacho amoon gettaniye bi ii beeto?" iyeete. Bareena'o, Phawuloosi Yesuusichonaa qitii duukkatina'ochi keyichonon boonoshich bi gettitoyich, wochiqqi, "Dallaawa yinneena'ochi wochoon bechacho shaahiye" iyeete. 19Arooba Arifaagoosi gettee beeti xaa'ooch kiceeti asheena'o waan biin ataalliqqi daammiyeete. Arooch boonoshi shaggitoyee gub, "Hini ne gettaa beeti andra mooyon amo gaata waayoyich qaawii beeto noone. 20Ne gettaa beeti mooyo nooch andro bi tunatoyich, kaachiree ne gettemmoyich qaawii beeto noone" iqqi echaheete. 21Ebin boonoshi echati naboo Ateeni katameexi asheena'o bullinaa iibbittinoona waaqqi arooch beeti bara asheena'ona andra mooyon yibbaataabeenoo, waayaabeenoo boonoshi heechii beetoyichiye. 22Arooba Phawuloosi Arifaagoos kiceeti asheena'ochi daggooch tiyii neexaqqi ishichiye:- "Ateeni asheena'ote! Ittoshi meeti nuggusheena'oyich oogichiqqi ittoshi maddoon beeggato taane. 23Ishichii ta gettaa beeto, ittoshi goyinnaa beeti xaa'eena'on guuddaa ta beeggahee, 'Arichataani nuggushoo' getee kooreeti deejee xaa'oon ta danatoyichiye. Illa and ittoshich ta gettaa beeto, 'Arichataani nuggushoone' iqqi ittoshi goyinnaa beeto, koni gaata bi tunooniye. 24"Aroo shawoonaa shawee toommooch beeto bullinon halliti Nuggushoone; shawoonaa shimaayoonochi Doonone; ashi kishoo shuunati yaafee kexooch beetaache. 25Wotta aroo kashoon, hiinnoonaa bulli mooyonon asheena'o bullich immii beeto bi tunatoyich, biich shapito aalloone; ashi dego biich qaawiyaache. 26Shawee toommo bulliich boonoshi beeyemmoyich, aagatee asheena'o bullin ikka ashoochee halliye. Wotta boonoshin hallaan beebee, boonoshi kashee yemeenoonaa boonoshi beeyemmi xaa'oonon shiichiqqi daarahe. 27Ebin bi tuniito, asheena'o shafabee Yeerin qaawiree, boonoshi danemmoyichiye. Tunatee Yeeri no bulli waanee woho toonoone. 28'Biinna kashacho tunaqqa shuurii beeto noone; beemonoo beeto noone' getteetone. Wotta ittoshi daggooch beeti tochee ariyachina'ochi daggoochee ikkikkeena'o 'No wotta bi bushiishoo noone' iqqi boonoshi gettiti mooyo ibaroone. 29"Ebich Yeerichi Bushiishoo no gaata, 'Yeeri ashi ariyoonaa shalligoona shuuneeti aachee, oohee birawee, oohee xaqqee mallatoon shaahoone' getiree gabaayone. 30Illa Yeeri beshati tuushee yemeenoon haddaanoon qajitone; tunatee and boonoshi kexi kexooch beeti asheena'o bullin 'Ittoshi gonda gommoochee ta waan wottabote!' iqqi gettitone. 31Ishichii Yeeri ito, bi kaacciti ashoona shawee toommooch beetina'o bullin tachiree bi nallemmi aaboon bi taajatoyichiye. Ebi bullin bi xiishito, ara uroon qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichoonaniye" iye. 32Phawuloosi "Qitii duukkatina'o kechemmina'o ne" iqqi bi getee, waayatina'ochi daggoochee qatina'o coonaheete; wotta qatina'o "Hini mooyon wochiree ne getee waayabone!" iyeete. 33Ebiyee gub, Phawuloosi boonoshi daggoochee kechiqqi hammiye. 34Tunatee ikkikka asheena'o Phawuloosina tookkii ikkottaqqi, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. Boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iitina'ochi daggoochee Arifaagoos kiceeti Giriikee nallachina'ochi daggoochee ikkoo tunati Dineesiyoosi gettee beeti uro, wotta Demaariisi gettee beeti ikka ureenaa bareena'onaniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\