Mishiraachina'ochi Shuunoo 18

1Ebiyee gub, Phawuloosi Ateeni Katamoochee kechiqqi Qorontoos hammiye. 2Aroochaa Faantoosee Shawooch shiijati Aqili gettee beeti ikka Ayhuudoona danahe. Aroo Qelawudoosi gettee beeti Roomi taatoo "Ayihudeena'o bulli Roomee keyete!" bi itoyich, giishacha aaboyee aaf bi mechee Firikilina tookkii Xaaliyaanee Shawoochee waahe. Phawuloosi ara asheena'ochi kexooch hammiye. 3Biyoo boonoshichoomon duukkaanoon kochii beetone; ebich boonoshina tookkii kotaqqi duukkaanoon kochiibee beehe. 4Shabaatti shabaattoon Shambatooba Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi, boonoshina tookkii yibbaataa beehe; arooch beeti Ayihudeena'onaa Giriikeena'ona bi yibbaataa beeti mooyo ibaroo bi tunoon boonoshi ibariiyemmoyich qiiccaa beehe. 5Sillaasinaa Ximootiyoosina Makidoonee Shawoochee boonoshi waahee, Yeerichi qaaroon biin "Gete! Gete!" bi getee, Phawuloosi "Yesuusi aroo Kiristoosine" iqqi Ayihudeena'oyich mishiraachee qaaroon miixaa beehe. 6Tunaballi asheena'o "Ne gettaa beeton waayataachone" iqqi biin boonoshi naaggiyona, bi tahee quttoon tebbaabee, "Ittoshi toommooch mangoo waahooba, ittoshine ciichemmo; ta gettaqqa ta qelloochee beshiito taane. Illa ebiyee damba Ayihudo tunataani asheena'o waan hammemmo taane" iye. 7Aroochee Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee kechiqqi, Tiitiyoos Yustoosi gettee beeti, Yeerich qeyii beeti uroochi kexooch giyiye; bi kexoo Ayihudeena'o kicee beeti kechi ga'oochiye. 8Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroo Qeriphoosi bi kechi asho bullina tookkii bi mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iihe. Wotta meeti Qorontoosi Gafee asheena'o Phawuloosi gettiton waayaa, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiqqi aacona afaalleeheete. 9Aree hillooch Doono Yeeri xum Phawuloosich yaa'oona bekkaqqi ishichiye:- "Shattaahine! Ta neenna tookkii beeto taane; cikki qajaahine! Hini asheena'oyich gete! Wotta hini katamooch taacho tunati meeti asheena'o boonoshi beetoyich, ne toommooch gondoon shuunemmo koniyolla aalloone!" iye. 11Ebich Phawuloosi boonoshi daggooch Yeerichi qaaroon gettiibee natonaa qatonon kotahe. 12Arooba Gaaliyoosi gettee beeti uro Giriikee Shawee iraashoo tunaqqi bi beetee, Ayihudeena'o ikkottaqqi waa Phawuloosin yechiyeete. Nallee gabbarooch kotati nallachina'o waan daammiyeete. 13Giddiiqqi, "Hini uro 'Ayihudee calloon qayiichi bara gommona Yeerich maddibote!' iqqi asheena'on dachii beetone" iyeete. 14Aroochee Phawuloosi yibbaatiya tiyiyee, iraashoo Gaaliyoosi tiyiqqi Ayihudeena'oyich ishichiye:- "Hini Ayihudeena'ote! Hini uro xu'oon, oohee hukkoon bi shuunato gaata, ittoshi yibbaatoon ello taach shaahone. 15Yibbaateechon, shigeechonaa ittoshi calleechonon ittoshi gajiteeyemmo gaata, ittoshi qelloona ciichibote! Ta hini mooyooch giyiree nallaache" iye. 16Ishichiqqi bi nallee gabbaree aafoochee boonoshin kichiye. 17Ebiyee gub, Giriikee asheena'o bulli Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroo Sostenoosi gettee beeton nallee gabbaree aafoochaa yechii yexxiyeete. Ebi mooyina'on iraashoo Gaaliyoosi cir mooyooch haddaanoone. 18Ebiyee gub, Phawuloosi Qoroontoosi Katamooch meeti aaboon bi kotatoyee gub, kittinnee maneena'on diggiiqqi, baharee gashooch beeti Kenkiraa'oosi Katamooch hammiye. Yeerich bi mookkatoyich, aroochaa bi qelloon caggahe. Aroochee Sooriyee Shawooch marikaboona hamma tiyiye. Firikilinaa Aqilina biinna tookkii hammiyeete. 19Hammiibee Efesoon shaggiqqi, Firikilinaa Aqilinon arooch geddiichii, bi ikketo Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi, boonoshina tookkii gajiteehe. 20Ikkikkeena'o "Afaafinaayi nibbaree hambe!" iqqi boonoshi qollatee qajiye; 21tunaballi "Yeeri geti gaata, wottaree woyemmo taane" iqqi diggiichii, marakiboona Efesoonee tiyii hammiye. 22Baharee gashooch beeti Qeshaara shaggiqqi tiyii Yerusalem hammiqqi, arooch beeti kittinnee guuphon bi diggiitoyee gub, Sooriyee Shawooch beeti Antooki Katamooch hammiye. 23Arooch giishacha araddoon kotaqqi, aroochee kechii hammiye. Kittinneena'o bullin kupphiibee, Galaatee Shawoonaa Firigee Shawoo bullinon bi guudditoyee gub, beshaqqi hammiye. 24Arooba Iskindiri Katamooch shiijati, Apphiloosi gettee beeti ikka Ayihudo Efesoon hammiye. Aroo yibbaatoyich kupphoone. Yaafa Macaafoon xiishii ariihe. 25Aroo Doono Yesuusichi gommon ashi waanee ariitone; Yowannisi aacona afaalleechon baach ariiqqi, "Gete! Gete!" immi qeeci mulloona kaachiqqi, Yesuusichon asheena'oyich gettiibee dojii beehe. 26Biyoo aafoon kupphaqqi Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi gettiye. Ishin Firikilinaa Aqilina waayaqqi, boonoshi kexooch daammii Yeerichi gommon aafichoyee beshoon kaachiree bi ariiyemmoyich tuniiheete. 27Ara Apphiloosi Giriikee Shawooch hamma bi gabee, kittinnee maneena'o bulli "Hambe!" iqqi kupphiiheete. Biin boonoshi iibbiiyemmoyich, kittinneena'oyich wochoon kooriqqi daachiiheete. Arooch shaggiqqi tiyii, Yeer waanee boonoshi danati wojoona Yesuusichi toommooch boonoshi mulloon too'iiqqi arooch beetina'on oogichii gaachahe. 28Boonoshin bi gaachato, Yesuusi aroo Kiristoosi bi tunoon Yaafa Macaafoochee manjiibee, asheena'ochi aafooch Ayihudeena'on xoobiyoonaniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\