Mishiraachina'ochi Shuunoo 19

1Apphiloosi Qorontoos bi beetee, Phawuloosi Firigee Shawoochee tiyiqqi, Isiyee Shawoona beshaa Efesoon shaggiye. Arooch ikkikka kittinneena'ona danahe. 2Boonoshinoo "Ittoshi mulloon Yesuusichi toommooch ittoshi too'iihooba, Yaafa Ayaano ittoshi toommooch kindita?" iqqi echahe. Boonoshi wochiqqi, "No toommooch kindaanoone; Yaafa Ayaanee beemonolla waayataano noone" iyeete. 3"Ishi gaata, am shaaha afaalleyooniye ittoshi afaalleeto?" iqqi echahe. Boonoshiyoo wochiqqi, "Yowannisi bekkiiti afaalleyooniye" iyeete. 4Phawuloosiyoo "Yowannisi biyee gub woyemmi Yesuusichi toommooch boonoshi mulloon boonoshi too'iiyemmoyich ara asheena'oyich gettiibee, axaaxee gommoochee Yeer waan boonoshi wottoon bekkii beeti afaallooniye aacona bi afaallito" iye. 5Ishin waayaqqi, Doono Yesuusichi shigoona aacona afaalleeheete; 6Phawuloosiyoo bi kishoon boonoshi shimbooch bi kotiitee, Yaafa Ayaano boonoshi toommooch kindiye. Aroochee boonoshi ariyaani noonoona yibbaataheete; Yeer waanee boonoshi deqqiti wochoon gettiyeete. 7Ara aacona afaalleeti anaamina'o bulli aaraa gutta beddeena'one. 8Ebiyee gub, Phawuloosi Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiqqi, aafoon kupphaa gajiteebee, keeja agan bedoon Yeerichi taatittineechon gettiye. 9Tunaballi ikkikkeena'o "Phawuloosichi yibbaatoyich de'a getaachone" iqqi dofee ashi aafooch Doono Yesuusichi gommon naagaheete. Ebich Phawuloosi boonoshi waanee wokkiqqi, kittinneena'on ikka bad kichiqqi, Xiraanoosi gettee beeti gabini kexoochaa, qemi qemona yibbaataa beehe. 10Phawuloosi Isiyee Shawooch beeti Ayihudeena'onaa Giriikee asheena'o bullina Yeerichi qaaroon boonoshi waayammi wottoon, gutta nat bedoon eechii dojiye. 11Yeeriyoo giidachi woriganikkiti mooyon Phawuloosichi kishoona bekkii beehe. 12Phawuloosi tahati tahoonolla daammii biiyachina'ochi achooch boonoshi shaggiitee, biiyachina'o wodii beeheete; asheena'ochi toommooch beeti yinnoo boonoshin gawukkiqqi hammii beehe. 13Wotta yinneena'on asheena'ochi toommoochee yookkiibee, bulli xaa'ooch guuddii beeti Ayihudeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Phawuloosi gettii beeti Yesuusina ittoshin callahone" iibee Doono Yesuusichi shigoon ceeggiqqi, yinneena'on asheena'ochi toommoochee yoohoyich qiiccaa beeheete. 14Arooba qeesheena'ochi ukkuroo tunati Isqeewi gettee beeti Ayihudoochi shabaatta bushiisheena'o eechii beeheete. 15Tunaballi yinno boonoshich wochiqqi, "[Ibaroon] Yesuusin arii beeto taane; Phawuloosinoo tuushaano taane; ittoshiyochi amoochee waahotine?" iye. 16Ara yinno yechiti uro biittii boonoshi qettoona yechiqqi boonoshin yebbahe; boonoshi tahoonoo keexxii, boonoshi achoon damiiqqi, ara kexoochee kechii shokkaachoon boonoshi wocammi wottoon xoobbiye; boonoshinoo yittiihe. 17Hini mooyon Efesoon beeti Ayihudeena'onaa Giriikeena'o bullina waayaheete; oogichiinoo shataheete; Doono Yesuusichi shigoonoo oogiiheete. 18Boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti meeti asheena'o waaqqi, gonda boonoshi shuunoon aanniyeete. 19Meeti kaayachina'o boonoshi kaayee macaafoon ikkooch kiciqqi, asho bullichi aafooch michiyeete. Ara macaafeena'ochi gatiyoo haddee, aacha huma birawoo tunahe. 20Ebiyoomi giidachi mooyona Doono Yeerichi qaaro gabinnii hamee, meeti asheena'o waayaqqi, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 21Ebi bulli tunatoyee gub, Phawuloosi Makidoonee Shawoonaa Giriikee Shawoonon beshaqqi Yerusalem hamoyich gabiye; "Arooch ta shaggatoyee gub, Room wotta hamo taach qaawiihe" iye. 22Ebich biin deggii beeti gutta asheena'o Ximootiyoosinaa Eraasxooninon Makidoonee Shawooch daachiichii, aroo Isiyee Shawooch daakkiqqi kotahe. 23Arooba Efesoon ikkikka asheena'o boonoshi mulloon Doono Yesuusichi toommooch boonoshi too'iitoyich magga iritoo tiyiye. 24Ikka Demeexiroosi gettee beeti gooshi ukkoo Arixeemisi yaafee kechi mallatoon birawoona ukkiibee biinna tookkii shuunaa beeti gooshi ukkeena'oyich wodda gijoon danii beehe. 25Ebich ara uro hini gooshi ukeena'onaa boonoshichoomon shuunaa beeti bareena'onon kiciqqi ishichiye:- "Hini asheena'ote! Gijoon no danaa beeto hini mallatoon shuunoona tunoon arii beeto ittoshine. 26Tunaballi hini Phawuloosi 'Ashi kishoona shuuneeti mallateena'o nuggusheena'o tooneena'one' ii beetone; Efesooni Katamoo ikketo tunataanoon giishacha katamoyee damba, shawoo bulliich beeti meeti asheena'o bi yibbaatoon ibaroo tuniiqqi boonoshi muricon ittoshi aafoona beeggii beeto ittoshine; ittoshi waamonoo waayaa beeto ittoshine. 27Illa asheena'o no shuunoon hoxo qayaacheete; ebiyeenoo Isiyee Shawoonaa shawee toommo bullinooch beetina'o maddii beeti ooga nuggushee Arixeemisichi yaafee kexo dupeeti guudoochoomon hoxeeyemmone; Biyoo bi oogittinoochee kindemmine" iye. 28Kiceeti asheena'o ebin waayaqqi oogichii ipaqqi, "Efesoonachi Arixeemisi qaabbeene!" iibee cookeeheete. 29Katamoo bulli dulleehe; boonoshiyoo Makidoonee Shawoochee waati Gaayoosinaa Axiriqoosina gettee beeti, Phawuloosina tookkii gommon sha'aa beeti asheena'on manjii yechiqqi, ikka mulloona iitee xaa'ooch deqqi yongaheete. 30Phawuloosiyoo "Asheena'ochi aafooch hami neexaree yibbaatemmo taane" iqqi hamma bi tiyiyee, kittinneena'o "Hamaachine" iqqi bajiyeete. 31Wotta Isiyee Shawee ukkureena'ochi daggoochee Phawuloosichi shunacho tunatina'o bi waan ashoon wochaqqi, "Iitee xaa'ooch hammaahine!" iqqi qollaheete. 32Kiceeti dofee asheena'ochi daggoochoo oogati shaco giyiye; beshi asheena'o akkiya boonoshi kiceeto gaata ariyaaneena'one; ebichi naboona boonoshi qelli qel cookee beeheete. 33Arooch beeti Ayihudeena'o Iskindiroosi gettee beeton "Asheena'ochi aafooch keyiree yibbaatabe!" iqqi boonoshi xu'atee bi kechiyee, dofee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Ebinaa ebinon gete!" iqqi bi toommooch cookeeheete. Biyoo kechiqqi asheena'on "Ellabote!" iqqi bi kishoona mallataqqi taggoyich qaawiye. 34Tunatee asheena'o Ayihudo bi tunoon ariiqqi, bulli ikka qaaroona "Efesoonachi Arixeemisi qaabbeene!" iibee gutta saat bedoon cookeeheete. 35Ebiyee gub, ara katamoochi ukkuroo asheena'on "Ellabote!" iqqi tiyii ishichiye:- "Hini Efesooni asheena'ote! Efesooni Katamoo ooga Arixeemisichi yaafee kexonaa shimaayoochee kinditi bi mallatoonon quyacho bi tunoon ariyaani asho, konine? 36Illa ebin nookkemmo aalloone; ebich nibbaqqi elloonaa tuniyaani mooyon afaafinaqqi shuunee qayona ittoshich qaawiihe. 37Yaafee kechi qiicoon gaayaaneena'o, no nuggusheen naagaani hini asheena'on hiniich deebito ittoshine. 38Illa Demeexiroosinaa biinna tookkii beeti gooshi ukkeena'ona boonoshi taggemmi asho bi bee gaata, nallachina'o nallii beeti aabo beetone; arooba waaree taggabeete. 39Bara mooyo ittoshi qaawii beeto gaata, neexati iitooba tatoona nalleeyemmone. 40Ebiyee 'Hanaach hukkoon tiijitina'o boonoshine' getee no taggeyaachemmoyich shattato taane. 'Hini cangacho amoona tiyiye?' getee no echee gaata, no wochemmi noonoo nooch aalloone" iye. 41Ishichiqqi kiceeti iitoon gaakkii shacciye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\