Mishiraachina'ochi Shuunoo 2

1Ebiyee gub, baaraachoo gettee beeti aabo shaggiye. Arooba Yesuusichi asheena'o bulli ikkooch kiceeqqi boonoshi beetee, 2diqqoona giiddachi yongee qaaroomi qaaro shimaayoochee waayeehe; kotaqqi boonoshi beeti kexooch ceenniye. 3Qaaqqee aaxxee nalloomon qoodeeqqi, boonoshi bullichi toommooch kindoon beeggiyeete. 4Boonoshi bulli Yaafa Ayaanoona ceenniyeete; bekkach Yaafa Ayaano boonoshi ariyaani noonoona boonoshin yibbaatiihe. 5Arooba shawee toommo bulliich beeti asheena'ochi daggoochee Yeerich qeyii beeti Ayihudeena'o Yerusalem wottaqqi beeheete. 6Ebi areena'ochi daggoochee hini qaaroon waayaqqi dofee asheena'o kiceeheete. Boonoshi shawi shawee noonoona Yesuusichi asheena'o yibbaatatee waayaqqi gaabbiyeete. 7Oogichii woriganaabee ishichiyeete:- "Waayotina? Hini yibbaataa beeti asheena'o bulli Galiilee Shawee asheena'o tooneena'ona? 8Ishi gaata, no shiijee shawi shawee noonoon amoona ariiheete? 9No Faaritee Shawoochee, Meedee Shawoochee, Ilaameexee Shawoochee, Mesotaamee Shawoochee, Yihudee Shawoochee, Qedooqee Shawoochee, Faantoosee Shawoochee, Isiyee Shawoochee, 10Firigee Shawoochee, Fenfulee Shawoochee, Gibicee Shawoochee, Qereeni Gafee ga'ooch beeti Liibiyee Shawoochee waati no, Roomee waati iibba Ayihudo noonnaa Ayihudeena'o waan wottati noonna, Qerixeesi gettee beeti buura shawoochee, Arabee Shawoochee waati no, Yeeri shuunati gaakkachi shuunoon no shawi shawee noonoona boonoshi yibbaatatee waayaa beeto noone" iyeete. 12Arooch beetina'o bulli "Hini amee wona mooyon beeggahone?" ii gaabbiibee, boonoshinaa boonoshina "Ebi ama getone?" iyeete. 13Tunaballi bareena'o "Uchii mashaqqiniye" iibee cooqqirii coonaheete. 14Arooba Pheexiroosi aaraa ikkeena'ona tookkii neexaqqi, bi qaaroon oogichiqqi ishichiye:- "Hini Ayihudeena'ote! Yerusalem beeti ittoshi bulla! Hini mooyon ta getee, ibara mulloona ella waayabote! 15Ittoshi gabitoomon hini asheena'o mashatina'o tooneena'one. Bat haree keeja saatoone. 16Tunaballi hini tunaa beeto, keemachi Yoo'eeli gettiti mooyone:- 17'Yeeri ishichii beetone:- "Yemeenee ciirooba ebiyoomon tunemmone; ashi bushoo bullichi toommooch ta Ayaanoon ukkemmo taane; ittoshi anaami bushiishoonaa maacha bushiishoona keemoon keemmemmina'one; ittoshi daggeexi gurimaasheena'o yaa'oon beeggemmina'one; ittoshi daggeexi geeneena'oo gumon gummemmina'o ne. 18Aroobee yemeenooch taach qeyiti anaamina'onaa maacheena'onochi toommooch, ta Ayaanoon ukkemmo taane; keemoonoo keemmemmina'o ne. 19Woriganikkiti mooyon damba shimaayooch, mallatoonoo desh shawooch bekkiiyemmo taane; damoo, qaaqqoo, cufee duulloo tunemmone. 20Arooba oogati magga mooyo halleeyemmi, Doono Yeerichi aabo waataan beetee shiichiree, aabe mandaremmine; aganeyoo damoo tunemmine. 21Doono Yeerichi shigoon ceeggiyo bulli wodemmone" itone' iye. 22"Hini Isra'eeleena'ote! Andoo hini mooyon waayabote! Ittoshi qelloona ittoshi arii beetoomon, Naaziretachi Yesuusi Yeer waanee bi womo, Yeeri biinna ittoshi daggooch bi shuunati gaakkachi shuunoona, woriganikkiti mooyonaa mallatoona xiisheetone. 23Ebiyee Yeeri bi hajee shalligoonaa bi ariyoona ittoshich beshiiree bi immemmoyich shiichiqqi kuxxitone; ittoshiyoo gonda asheena'ochi kishoona yooddiiqqi wuxiihotine. 24Tunaballi Yeeri qitee maaxoon aalliiqqi, qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichiye; Ebiyoo qitoo biin yechii neechoon hakkoo bi qajitoyichiye. 25Daawiti ebi aroochon ishichitone:- 'Ta Doono Yeero! Bulli aaboon ta aaf ne shiichoon beeggaa beeto taane; ta mullo gaabbaachemmoyich, ne ta qanna bad beeto neene. 26Ebich emiriyoye; oogati emiroonoo yibbaatahoye. Qitii ta duukkatoochee taan kichemmo ne tunatoyich, ne yaafoo taan "O'e" getiree daaggaachemmo ne tunatoyich, hini qitemmi ta meeno wotta gibanoona beeyemmone. 28Kashee gommon taach bekkiito neene; neenna tookki ta tunahooba, oogichi taan emirikkemmo neene' itone. 29"Ta maneena'ote! No qaabbachi Daawiti qitii duukkeyoon, bi duukkeeti masho hanaach beddaahee hiniich beemonoo ittoshich xalla geton hakkiyoye. 30Tunatee Daawiti kashoona beebee, keemacho bi tunatoyich, Yeeri 'Ne yaroochee ikkoon ne taatee qeenooch kotiiyemmo taane' iqqi bi wogati wogoon bi ariitoyich, 31Kiristoosi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechemmon shiichii beeggiqqi, 'Maashee opooch echataanoone; bi meenoo o'aanoone' iqqi gettiye. 32Illa hini Yesuusin Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichitone; hini mooyon no bulli no hajee aafoona beeggato noone. 33Andoo Yeerichi qanna bad oogoona kotaqqi bi Nihoo Yeeri gibanikkiti Yaafa Ayaanoon bi waanee deqqiqqi, hini and ittoshi beeggii beetonaa waayaa beetonon ukkiye. 34Daawiti shimaaj keyaanoone; tunatee aroo 'Doono Yeeri ta Doonon "Neen kochii beetina'on ne baatooch ta dichimmi wottoon, Ta qanna bad kotabe!" itone' iye. 36"Illa Yeeri hini ittoshi yooddiiti Yesuusin Doononaa Kiristoosinon bi tuniyoon Isra'eelee asho bulli manjiiree ariibe" iye. 37Asheena'o ishin waayaqqi, boonoshi mulloona xeejii miijiyeete. Aree hillooch Pheexiroosinaa bara mishiraachachina'onon "No maneena'ote! Ebich and aabichibona?" iqqi echaheete. 38Pheexiroosi wochiqqi, "Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! Yeeri ittoshi axaaxoon bi maaremmoyich, ittoshi ikki ikkoona Yesuusichi shigoona aacona afaalleebote! Yeeriyoo bi wojoo tunati Yaafa Ayaanoon ittoshi toommooch kindiiyemmone. 39Hini wojoon ittoshi toommooch bi kindiiyemmo, bi gibanikkiti gibano ittoshinaa ittoshi bushiishoonoyich, no Doono Yeeriyoo bi waan bi ceeggii beeti, wohooch beetina'o bullich bi tunatoyichiye" iye. 40Meeti bara mooyon manjiiqqi bi gettitoyee gub, "Hini xumma shiijaroochi toommooch woyemmi naxoochee ittoshi qelloon wodiibote!" iqqi ciicciye. 41Aroochee Pheexiroosi gettiti yibbaatoon waayaqqi, ibariitina'o aacona afaalleeheete. Ebina keeja hum beda asheena'o Yesuusichi asheena'o toommooch daakkeeheete. 42Ara asheena'o mishiraachachina'o waanee Yeerichi qaaroon waayaabee, Yesuusichi asheena'ona tookkii ikkottaabee, ikkooch maabee, corootiibeenoo manjiqqi beeheete. 43Arooba mishiraachachina'o wodda woriganikkiti mooyonaa mallatoonon boonoshi bekkiitoyich asheena'o bulli oogichii woriganaheete. 44Yesuusichi asheena'o bulli ikkooch tunaqqi, boonoshi hajito bullin ikkooch gogaheete. 45Boonoshi shawoonaa boonoshi hajitonon kemmiqqi, konicholla qaawiitoomon qoodii beeheete. 46Bulli araddoon ikkooch Yaafee Kexooch kiceebee, boonoshi kexi kexooch ataalleebee, emiroonaa gaawa mulloona ikkooch maa beeheete; 47Yeerin gallataabee asheena'o bullina naadee beeheete. Doono Yeeriyoo wodemmina'on qemi qemona boonoshi toommooch daakkii beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\