Mishiraachina'ochi Shuunoo 20

1Cangacho aqqatoyee gub, Phawuloosi Efesooni kittinneena'on ceeggiqqi kupphiyee ciicoon ciicciye; boonoshin diggiiqqi Makidoonee Shawooch hamma kechiye. 2Ara shawoona tariibee, kittinneena'on wodda qaaroona ciicciibee, beshaqqi Giriikee Shawooch shaggiye. 3Arooch keeja aganoon kotahe; aroyee gub Sooriyee Shawooch marikaboona hamoyich shalligiye. Tunatee Ayihudeena'o bi toommooch gondoon boonoshi koceetoyich, Makidoonee Shawoona wottaqqi hamoyich kuxxiye. 4Hamma bi tiyee, ikkikka asheena'o biin deenniyeete; boonoshiyoo Beeriyi Katamoochee Firoosichi bushoo Dophaaxiroosi, Tasalonqi Katamoochee gutta asheena'o Axiriqoosinaa Sikenduusina, Deribi Katamoochee Gaayoosi, Ximootiyoosi, Isiyee Shawoochee Tikiqoosinaa Xiroofimoosina eboshine. 5Eboshi shiichii hammiqqi, baharee gashooch beeti Xiro'aadi Katamooch noon quyaheete. 6Wotta no Ayihudeena'o shitoo giyaani koshon boonoshi maa beeti baaree aaboyee gub, Filipphisiyoosee marikaboona tiyaqqa, uucha qemona boonoshi beeti Xiro'aada shaggahon. Arooch boonoshina tookkii shabaatta qemon kotahon. 7Batti batti shabaattee aaboobee xum ikkooch koshon maaya kiceeqqa no beetee, Phawuloosi bi yaachich hamma bi gabitoyich, kittinneena'oyich ciiccii beehe; xum gutta qellimooch beddaahee yibbaatoon genjiihe. 8No kiceeti kechi toommeexi kexooch meeti ceechoo beehe. 9Awuxikoosi gettee beeti ikka gurimaashoo malle kellooch kotaqqi bi beetee, Phawuloosichi yibbaatee genjoona tokkatoo biin daadiye; tokkatoo biin daadee, kechi toommeexi keejinnee kexoochee shawooch holliye; asheena'o kindiqqi boonoshi tiijiyaahee, bi kasho kechiye. 10Tunatee Phawuloosi kindiqqi, bi toommooch yaggee tiqqaqqi, "Bi kasho wottatone; keqqiyaahotine!" iye. 11Wottaa kechi toommeexi kexooch kechiqqi, asheena'ona tookkii koshon tiichiqqi maahe. Phawuloosi wochiqqi, meeti saatoon shawoo harimmi wottoon yibbaatahe; aroochee tiyii hammiye. 12Asheena'o qitiqqi woditi gurimaashoon bi kexooch daammiyeete; oogichiinoo goggaheete. 13Phawuloosi "Asooni Katamooch beddaahee baatoona hammemmo taane; ittoshi marikaboona tayee shiichibote!" iqqi gettiye. Nowoo baharee gashooch beeti Asoonaa Phawuloosina danaqqi tookkii hamoyich gabiyon. Ebich marikaboona shiichiqqa hammaa Asoon shaggahon. 14Biyoo Asoonaa noonna bi danatee, marikabooch kichiqqa biinna tookkii baharee gashooch beeti Mixiliini gettee beeti katamooch hammahon. 15Aroochee marikaboona tiyaqqa, deci hara Kiyoosi gettee beeti buura shawee ciinooch shaggahon. Bi yaachich Saamooni gettee beeti buura shawooch kimmahon. Bi dechara Milexiini Katamooch shaggahon. 16Phawuloosi "Isiyee Shawooch meeti aaboon kotataache" iqqi Efesooni Katamoon beshaqqi hamoyich kuxxiye. Ebiyoo bi hakkee gaata, Baaraachee Baarooba Yerusalem heeyon bi gabitoyich afaafinaqqiniye. 17Phawuloosi Milexiinee Efesoon ashoon wochaqqi, kittinnee guuphi geeneena'on bi waan ceeggiihe. 18Boonoshiyoo bi waan waatee, boonoshich ishichiye:- "Isiyee Shawoon ta baatoona ta neexxatoyee hach, ittoshina tookkii ta beehooba bulli araddoon aabichiibee ta beeto gaata ittoshi arii beeto ittoshine; 19Ayihudeena'o kiceeqqi ta toommooch boonoshi deebiti iritoona, bulli mooyoyich ta qelloon yeephaanoon acimoona Doono Yesuusichi wochee bushoo tunaqqa biich shuunaho; 20iitoonaa ittoshi kexi kexonooch ittoshich dojii ta beehooba, ittoshich de'o tunemmo bullin gettahoalli ikkoonolla echiyaano taane. 21Ayihudeena'onaa Giriikee asheena'onon 'Axaaxee gommoochee Yeer waan wottaree ittoshi mulloon no Doono Yesuusichi toommooch to'iibote!' iqqa manjii gettato taane. 22"Andoo ta, Yaafa Ayaanoona yecheeqqa, Yerusalem hammaa beeto taane; aroochaa ta toommooch shaggemmo amo gaata ariyaano taane. 23Tunaballi katami katoommo bullina Yaafa Ayaano taach 'Cucheyoonaa xuuxee beegona neen quyaa beetone' iqqi miixaa beetone. 24Tunaballi ta wocon ciichoonaa Doono Yesuus Kiristoosi 'Yeerichi wojee mishiraachee qaareechon miixabe!' iqqi taach bi immiti shuunoon ciichoonon ta qaawii beetoyich, ta kashoon cir aaxxiyaache. 25"Ebiyee aaf ta ittoshi bullichi daggooch guuddaabee, Yeerichi taatittineechon dojito taane; ebiyee gub illa ta aafoon beegaachemmo ittoshine. 26Ebich ittoshi daggoochee ikkoo Yeerin qajiqqi shiwaree qaaqqooch bi hami gaata, ta echeyaachemmo tunoon hanaach ittoshich miixahoye. 27Ebiyoo Yeerichi gaboochee amoonolla echiyaanoon bullin ittoshich ta gettatoyichiye. 28Illa ittoshinaa Yeerichi asheena'onon shiimaree quyabote! Yaafa Ayaano boonoshi toommooch geeno ittoshi tunemmoyich, ittoshin ukkuriitone; ittoshin bi ukkuriito, qiddoo bi bagoon bi quyoomon, Yeeri bi bushoochi damoona bi hajoo bi tuniiti kittinnee guuphin ittoshi quyemmoyichiye. 29Hiniichee ta hammatoyee gub, bageena'oyich ariqqataachemmi gonda okareena'o ittoshi daggooch boonoshi giyemmon arii beeto taane. 30Ebiyee ikkikkeena'o ittoshi daggoochee tiyiree, kittinneena'on boonoshi waan wochiya xumma mooyon boonoshi ciiccemmon arii beeto taane. 31Ebich kashataanoon keeja naton xumoonaa araddoonon eepaabee, ittoshin ta ciicon shalligibee, ebiyoomi asheena'o waanee ittoshi qelloon quyabote! 32"Andoo ittoshin Yeerich beshiiqqa guudiito taane; bi wojeechon gettii beeti qaaro ittoshin kupphiyoonaa yaafeeti asheena'o bullich Yeeri bi immemmon ittoshi qoodeeyemmoyich tuniyoonon hakkiye. 33Ta konichi birawoon, oohee aachoon, oohee tahoon qaataano taane; 34eboshin ta hajee kishoona shuunaabee nooch qaawiimmon taannaa taanna tookkii beetina'onon gaachaa ta beemon ittoshi arii beeto ittoshine. 35'Deqqi beetoyee immii beeto diireetone' iqqi Doono Yesuusi bi qelloona gettiton shalligiibee, caajoona maraataa shuunaabee giidaalleena'on dego tun bedo bi tunoon bulli mooyona ittoshich bekkiito taane" iye. 36Ebiyee gub, Phawuloosi boonoshi bullina tookkii gurataqqi corootiye. 37Bulli oogichii eefaabee Phawuloosin qettoona tiqqaqqi shummiyeete; 38oogichii boonoshi ayinito, "Ebiyee gub ta aafoon beegaachemmo ittoshine" bi itoyichiye. Aroochee marikabooch bi kechimmi wottoon deenniyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\