Mishiraachina'ochi Shuunoo 21

1Kittinnee guuphina'ochi geeneena'on diggiiqqa, Milexiinee tiyahon. Marikaboona indoon Qoosi gettee beeti buura shawooch hammahon; deci hara Rudi gettee beeti buura shawooch shaggahon; aroochee baharee gashooch beeti Phaaxiri Katamooch hammahon. 2Aroochee Finqee Shawooch kimmii beeti marikaboon danaa kechaqqa hammahon. 3Qoopphiroosi gettee beeti buura shawoon ciinnaabee, aroon no yoocha bad dupaachaa marikabooch minjeeti qiico Sooriyee Shaweexi baharee gashooch beeti Xiroosi Katamooch kindemmo bi tunatoyich arooch hammahon. 4Arooch kittinneena'on qaawii danaqqa, boonoshina tookkii shabaatta qemon kotahon; boonoshiyoo Yaafa Ayaanoona yaabeeqqi Phawuloosin "Yerusalem hammaaye!" iyeete. 5Tunaballi no hammemmi aabo bedee hammahon; kittinneena'o bulli boonoshi maachoonaa bushiishoona tookkii katamoyee maach beddaahee noon deenniyeete; baharee gashooch gurataqqa no corootitoyee gub, 6noonnaa noonna diggeeqqa marikabee toommooch kechahon; boonoshiyoo kexooch wottaheete. 7Ara Xiroosi Katamoochee tiyaqqa baharee gommon hammaabee, baharee gashooch beeti Xoolimaasi Katamooch shaggahon; arooch beeti kittinnee maneena'on danaa diggiiqqa boonoshi waan ikka qemon qeyahon. 8Dechara tiyaqqa, baharee gashooch beeti Qeshaara hammahon. Arooch Yerusalemaa kaacceeti shabaatta asheena'ochi daggoochee ikkoo tunati mishiraachee qaaree gettachi Filipphoosichi kexooch giyaqqa bi waan kotahon. 9Biichoo keemoon keemmii beeti awudda maacha bushiisheena'o beeheete; boonoshiyoo gidiireena'one. 10Arooch meeti araddoon no kotatoyee gub, Agaaboosi gettee beeti ikka keemacho Yihudee Shawoochee waahe. 11Hini keemacho no waan giddaqqi, Phawuloosichi buroon yechiqqi bi hajee kishoonaa baatoonon bi cuchitoyee gub, "Yaafa Ayaano 'Hinin cuyaa beeti uroon Ayihudeena'o Yerusalemaa cuchemmina'o ne; Ayihudo tunataaneena'ochi kishooch beshiiree immemmina'one' iqqi taach gettitone" iye. 12Arooch beetina'onaa noonna ishin waayaqqa, Phawuloosin "Yerusalem hammaaye!" iqqa qollahon. 13Aroo wochiqqi, "Eefaabee ta mulloon amoyichiye ittoshi gaabbii beeto? Ta Doono Yesuusicha getiree Yerusalemaa cucho qayeenolla, qitoyich qannito taane" iye. 14No ciicoon qaje bi itoyich, "Illa Doono Yeeri ito tunabe!" iqqa cikkii qajahon. 15Ebiyee gub, Yerusalem hamma qanniqqa tiyaa tariyon. 16Qeshaaree kittinneena'ochi daggoochee ikkikkeena'o noonna tookkii hammiyeete; boonoshiyoo ebiyee aaf Yesuusichi dabboo tunati Minaasooni gettee beeti Qoopphiroosachi uroochi kexooch noon qeejiya daammiyeete. 17Yerusalem no shaggatoyee gub, kittinnee maneena'o emiroona noon iibbiiheete. 18Dechara Phawuloosi noonna tookkii Yaaqoob waan hammiye; kittinnee guuphi geeneena'o bulliyoo waaheete. 19Phawuloosi boonoshin bi diggiitoyee gub, bi shuunati shuunoona Yeeri Ayihudo tunataani asheena'ochi daggooch bi tuniiti mooyon yaaroona gettiye. 20Hini ara geeneena'o ebin waayaqqi Yeerin gallataheete. Phawuloosichoo ishichiyeete:- "Manoocho! Ayihudeena'ochi daggoochee boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iitina'o ambicha humeena'o gaata beeggaa beeto neene; boonoshi bulli Muusichi calloyich qanaataa beetina'one. 21Boonoshiyoo 'Phawuloosi Ayihudo tunataaneena'ochi daggooch beeti Ayihudeena'o bullich "Ittoshi bushiishoon dokiriyaayote! No niheena'ochi doyoona hamaayote!" iqqi Muusichi calloon boonoshi qajemmoyich dojii beetone' getee waayatina'one. 22Illa aabichibona? Ne womon waayo qayaachemmina'o ne. 23Ebich hini no gettaa beeton tuniibe! No daggooch mookkachi awudda asheena'o beetina'one. 24Eboshin yeshiree boonoshina tookki xallabe! Boonoshi xallemmi deejee gijoonoo boonoshich qoce! Arooba boonoshi qelloonoo caggoon hakkemmina'o ne. Eboshi bullin ne tunii gaata, ne toommooch yibbaatee beeto kooto bi tunoon, ne qelloona Muusichi calloon ne quyoon ariiyemmina'o ne. 25Wotta Ayihudo tunataani kittinneena'oyich 'Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeetonaa damoonon, taaqqaa qititonoo maayaahotine! Shunee mamoochee wohote!' iqqa no kuxxati mooyon woraqatoona koorito noone" iyeete. 26Ebiyee gub, Phawuloosi ara awudda asheena'on yechiqqi boonoshina tookkii xallahe. Aroochee Yeerichi yafee kexooch giyiqqi asheena'o xallaqqi boonoshi qelli qelloona deejoon boonoshi giddiiyemmi aaboon arichiihe. 27Asheena'o xallemmi shabaatta qemo ceen beddaahee, Isiyee Shawoochee waati Ayihudeena'o Phawuloosi Yaafee Kexooch bi beemon beeggiqqi, asheena'o bullin haachishii Phawuloosichi toommooch tiijiqqi biin yechiyeete; 28aroochee ishichiyeete:- "Hini Isra'eeleena'ote! Noon gaachabote! Bulli xaa'ooch beeti asheena'o bulli no asheena'onaa no calloonon, hini Yaafee Kexonoo boonoshi hoxemmoyich koccii beeti uro hinine. Andoo daakkiqqi Giriikee asheena'on Yaafee Kexooch giijiqqi, hini yaafee xaa'oon ee'iitone" iqqi cookeeheete. 29Ishichii boonoshi ito, ebiyee aaf Phawuloosi Xiroofimoosi gettee beeti Efesoonachi uroon yechiqqi Yerusalem bi beetee beeggiqqi, hini ara uroon yechiqqi Phawuloosi Yaafee Kexooch giyito boonoshich bi shaaheenaniye. 30Arooba katamoo bulli caagahe; asheena'o bulli boonoshi beetoochee wocaa waa kiceeheete; aroochee Phawuloosin yechii geechiibee Yaafee Kexoyee maach kichii, bekkach Yaafee Kechi kelloon hicciyeete. 31Phawuloosin wuxiya boonoshi qiiccaa beetee, " 'Yerusalem bulli shuurii beete' immi woroo huma ginee iraashoyich shaggiye. 32Biyoo bekkach ginee naayina'o bullin ginee iraasheena'ona tookkii yechiqqi ara asheena'o waan wocciye. Asheena'oo huma ginee iraashoonaa ginee naayina'onon beeggiqqi, Phawuloosin yexon qajiyeete. 33Aroochee huma ginee iraashoo giddaqqi Phawuloosin yechiqqi, "Gutta sansalatoona cuyote!" bi itoyee gub, "Hini uro ameexone? Amooniye bi hallito?" iqqi echahe. 34Dofee asheena'ochi daggoochee qatina'o ikka mooyon, wotta qatina'o bara mooyon gettiibee cookeeheete. Asheena'ochi cookoona ibaroon ariyoo bi mawiitoyich, ginachina'on "Hini uroon ittoshi beeti ginee kaambooch daambote!" iqqi gettiye. 35Phawuloosin boonoshi beetooch kichii beeti daqqooch boonoshi shaggiihee, dofee asheena'o biin wuxiya oogichii boonoshi xu'eetoyich, ginee naayina'o shaagaqqi daammiyeete. 36Boonoshi eechiti naboo, hini ara asheena'o bulli "Wuxibote!" iqqi cookeebee boonoshi dabbitoyichiye. 37Ginachina'o boonoshi ginee kaambooch giijiya boonoshi iyee, Phawuloosi huma ginee iraashoon "Ikka mooyon getana, taach daaggibe!" iye. Huma ginee iraashoo "Giriikee noonoon amoona ariinne? 38Ebiyee aaf hukkoon tiijiqqa, awudda huma bokkeena'on yechaqqa barahooch giyati Gibicee Shawee asho ne toona?" iye. 39Phawuloosi wochiqqi, "Ta Ayihudee yaroo, wotta Kiliqee Shawooch beeti, arichati Xeriseesi Katamooch shiijati asho taane. Hini asheena'oyich ta gettemmoyich taach daaggibe!" iqqi qollahe. 40Huma ginee iraashoo daaggee, Phawuloosi boonoshi kaambooch kichii beeti daqqooch kechii neexaachii, kishee mallatoona asheena'on "Ellabote!" iye. Asheena'o shashawumiqqi ellaheete. Aroo Hibiree noonoona ishichiqqi yibbaatahe:-


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\