Mishiraachina'ochi Shuunoo 22

1"Ta maneena'onaa ta niheena'onote! And hini ta taggee beeti taggeechon ittoshich getana; ella waayabote!" iye. 2Boonoshi Hibiree noonoona bi yibbaatatee waayaqqi, aafichoyee beshoon shashawumiqqi ellaheete. Biyoo ishichiye:- 3"Ta Kiliqee Shawooch beeti Xeriseesi Katamooch shiijati Ayihudo taane; Gamali'eel waanee no qaabbachina'ochi calloon doyiibee, hini Yerusalemiyee ta diccato; calloon manjii ariiqqa, hanaach ittoshi bulli tunii beetoomon Yeerich ta mulloochee tiijiqqa hajee beeti uro taane. 4Wotta maacheena'onaa anaamina'onon gutta hilloon wochii qoqqaanniqqa cuyee kexooch beshii immaabee, Yesuusichi gommon dabbii beetina'on qitooch beddaahee du'iito taane. 5Ebi ibaroo tunoon qeeshee guudoonaa Ayihudee nallachina'ona ta miixeena'one. Ebiyee boonoshi waanee Damaasiqa beeti Ayihudeena'oyich koorichoon yechaqqa, 'Yerusalemaa Ayihudee nallachina'o xu'ee nalloon kittinneena'ochi toommooch nallibeete' iqqa, ara Damaasiqi kittinneena'on cuyiree, Yerusalem deeba hammaa beeho" iye. 6Ebichi hillooch Phawuloosi daakkiqqi ishichiye:- "Hammaa Damaasiqa shag ta beddaahee, aabo turaariyee, diq xeeyo xeeja iqqi waccoomon, shimaayoochee ta guudoona waccii aaxxahe. 7Bekkach shawooch dihiichaa, 'Sawulo! Sawulo! Amoyich taan du'ii beetine?' ii beeti qaaroon waayaho. 8"Tawoo wochiqqa, 'Ta Doonocho! ne koni neene?' iyo. "Biyoo 'Ne du'ii beeti Naaziretachi Yesuusi taane' iye. 9Taanna tookkii hammii beetina'o xeeyoochoomon bi waaccoon beeggitina'one; tunatee taach gettii beeti qaaroon waayataaneena'one. 10"Tawoo 'Ta Doonocho! Aabichibate?' iyo. "Doono Yesuusiyoo 'Tiyiree Damaasiqia gibe! Yeeri ne tuniiyemmoyich bi kuxxiti mooyo bullin aroochaa waayemmo neene' iye. 11"Bekkee aaxxee naboona ta aafo ciinon bi qajitoyich, taanna tookkii beeti asheena'o ta kishoon yechiqqi yaabiibee, Damaasiqa taan shaggiiheete. 12"Arooch Hanaani gettee beeti ikka uro beehe; Damaasiqa beeti Ayihudeena'o bullina naadeeti, Yeerich qeyii beeti, Muusichi calloonoo quyaa beeti uroone. 13Biyoo ta waan waaqqi ta ga'ooch neexaqqi, 'Ta manoo Sawulo! Ne aafo ciine!' iye. Tawoo bekkach biin ciinno. 14"Biyoo ishichiye:- 'No qaabbachina'ochi Nuggushoo bi daaggoon ne ariiyemmoyich, cadiqoonoo beegiree ara cadiqoochi noonoochee kechii beeti qaaroon ne waayemmoyich, shiichiqqi neen kaaccitone; 15ebin bi tuniito, ne beeggatonaa ne waayatonoyich asho bullichi aafooch bi miixoo ne tunemmoyichiye. 16Andoo yagaanoon tiyiree bi shigoon ceegiree, aacona afaalleebe! Ne axaaxoocheenoo xallabe!' iqqi taach gettiye" iye. 17Phawuloosi daakkiqqi ishichiye:- "Ebiyee gub Yerusalem wottaqqa, Yaafee Kexoochaa corootiibee yaa'oon beeggo; 18Doono Yesuusi taach bekkaqqi ishichiye:- 'Kaataree Yerusalemee keye! Hini katamooch beetina'o taachon ne miixaa beeton waayataachemmina'one' iye. 19"Tawoo wochiqqa, 'Ta Doonocho! Ayihudeena'o kicee beeti kexo bulliich hammaabee, boonoshi mulloon ne toommooch too'ii beetina'on ta cuyonaa ta xoobonon arii beetina'one; 20ne miixoo tunati Isxifaanoosin boonoshi wuxiyoobolla, ta qelloona boonoshi ga'ooch neexaqqa, "Bi qitoo tatoone" iqqa wuxitina'ochi tahoon quyato taane' iyo. 21"Biyoo wochiqqi, 'Wohooch beeti aagateena'o waan neen wochemmo taane; ebich tiyiree hambe!' iqqi gettiye" iye. 22Phawuloosi aagateena'ochon tiijiqqi bi gettimmi wottoon, asheena'o bi yibbaatoon waayaa beeheete; ebin waayaqqi bekkach boonoshi qaaroon oogichiqqi, "Ebiyoomi uro shawee toommoochee aallabe! Ebiyoomi uro kashoona beeyi bedaache!" iibee cookeeheete. 23Boonoshi tahoon shoottii dupiqqi, buttoon shimaayooch shakkiibee, cookee beeheete; 24ebich huma ginee iraashoo ginachina'on "Phawuloosin kaambooch giijibote!" iye. Aree hillooch "Asheena'o hini uroochi toommooch ebichi wottoon boonoshi cookeeto, amoon bi aalliito gaata, arangoona xoobibee xiipi echabote!" iqqi gettiye. 25Macaannoona cuchiqqi xoobba boonoshi iyee, Phawuloosi bi ga'ooch neexaa beeti balla ginee iraashoon "Roomachon nallaalloon ittoshi xoobbemmoyich, ittoshich daaggeeta?" iqqi echahe. 26Balla ginee iraashoo ishin waayaqqi, huma ginee iraashoo waan hammiqqi, "Hini Roomachi uroochi toommooch amoon halliya gabii beetine? iye. 27Huma ginee iraashoo Phawuloos waan hammiqqi, "Hino, Roomacho neena? Eke taach gete!" iye. Biyoo "Eeha Roomacho taane" iye. 28Huma ginee iraashoo wochiqqi, "Ta Roomi asho tunoon wodda gijoonaniye ta danato" iye. Phawuloosi "Ta Roomi shiijaroo taane" iye. 29Ebich biin echiya boonoshi gabiton bekkach qajiqqi hammiyeete; wotta huma ginee irashoo Phawuloosi Roomacho bi tunoon ariiqqi bi cuchiitoyich shattiye. 30Dechara huma ginee iraashoo Ayihudeena'o Phawuloosin taggati naboo amo gaata ibaroon ariya qaawiqqi, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Ayihudee nallachina'o bullinon ceeggiqqi kiciye; Phawuloosin biichii, daammiqqi boonoshi aafooch neechiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\