Mishiraachina'ochi Shuunoo 23

1Arooba Phawuloosi Ayihudee nallachina'on manjii ciinniqqi, "Ta maneena'ote! Hanaach beddaahee Yeerichi aafoochaa ta shuunati shuunoyich ta mullo taan ittibatataache" iye. 2Qeeshee guudo Hanaani Phawuloosichi ga'ooch neexatina'on "Bi noonoon tapabote!" iqqi gettiye. 3Arooba Phawuloosi "Hini booroona dikkeeti duuhoocho! Yeeri neen yexaanoon qayaachemmone; kaachi nalliya kotaqqa tiyaa, 'Yexote!' iqqa aabichii nalloon shaaddanne?" iye. 4Phawuloosichi ga'ooch neexati asheena'o "Qeeshee guudoon naagganne!" iyeete. 5Phawuloosiyoo "Ta maneena'ote! qeeshee guudo bi tunoon ariyaano taane; Yaafa Macaafoochaa 'Asheena'ochi ukkuroo toommooch noonoon gondiyaahine!' getee kooreetone" iye. 6Tunatee Phawuloosi arooch beeti, Ayihudee nallachina'ochi daggoochee qatina'o Saduqeena'o, qatina'oo Fariseena'o boonoshi tunoon beeggiqqi bi qaaroon oogichiqqi, "Ta maneena'ote! Taan shiyiti nihoo Farisoone; tawoo Fariso taane. Ebiyoo hanaach ittoshi aafooch ta giddato, 'Qitii duukkatina'o kechemmina'one' iqqa ta gibanatoyichiye" iqqi gettiye. 7Phawuloosi ishichii bi iyona, Fariseena'onaa Saduqeena'onochi daggooch kaaro tiyee, gutta qoodeeheete. 8Ebiyoo Saduqeena'o "Qitii duukkatina'ochi keyo, shimaaji maraakoo, ayaano aalloone" ii beetina'o boonoshi tunahona, Fariseena'o wotta "Eboshi bulli beetina'one" iqqi ibarii beetina'o boonoshi tunatoyichiye. 9Oogati cookoo tunahe; Fariseena'o waanee tunati Muusichi callee dojachina'o "Hini uroochi toommoochee no danati gonda mooyo aalloone; ayaano oohee shimaaji maraakoo biich gettito tunemmone; no amoon ariihone?" iqqi gajiteeheete. 10Kaaro qeeccii qeeccii hammiyona, asheena'o Phawuloosin bekkaa hachaa geechiree boonoshi ho'aachemmoyich shattiqqi, huma ginee iraashoo bi naayina'on "Hami boonoshi daggoochee Phawuloosin shottaree no kaambooch deebote!" iqqi gettiye. 11Bi decharoobee xum Doono Yesuusi Phawuloosichi ga'ooch neexaqqi, "Yerusalem ta miixoo ne tunatoomon, ebiyoomon Room wotta taach ne miixemmoyich qaawiihe; ebich kupphabe!" iye. 12Shawoo haree, Ayihudeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o kiceeqqi, "Hini Phawuloosin wuxaanoon maayo tunabe uyoon yeshaachone" iqqi boonoshi kashoona wogaheete. 13Ebin koceetina'o aabba ashoyee besheena'one. 14Boonoshiyoo qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona waan hammiqqi, " 'Phawuloosin wuxaanoon amoonolla maataachone' iqqa no kashoona wogato noone. 15Illa and ittoshi Ayihudee nallachina'ona tookki huma ginee iraashoon 'Phawuloosin wochiree echa no manjiiyemmi mooyo beetone' getiree, ittoshi waan bi woyemmoyich echabote! Hiniich bi shagaan beetee, gommoochaa quyaree wuxemmo noone" iyeete. 16Arooba hini boonoshi koceyoon Phawuloosichi manee bushoo waayaqqi, bekkach ginee kaambooch hammii giyiqqi, Phawuloosich gettiye. 17Phawuloosiyoo balla ginee iraasheena'ochi daggoochee ikkoon ceeggiqqi, "Hini bushoo huma ginee iraashoyich bi gettemmi mooyo beetone; daamiree biinna daniibe!" iqqi gettiye. 18Biyoo de'a iqqi bushoon daammii, huma ginee iraashoon " 'Hini bushoo neech bi gettemmi mooyo beetone' iqqi, cuchati Phawuloosi ceeggiiqqi taach bi imee, deeboye" iqqi gettiye. 19Aroochee huma ginee iraashoo hini ara bushoon bi kishoona yechiqqi, ikka bad daammii, "Taach ne gettemmi mooyo amoone?" iqqi echahe. 20Bushoo wochiqqi ishichiye:- "Ayihudeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Phawuloosin wochiree echa boonoshi manjiiyemmi mooyo beeton shaahiiree, yaach Ayihudee nallachina'o beetooch ne kichemmoyich, neen echoyich mooyon mashaamiitina'one. 21Wotta aabba ashoyee besheena'o 'Biin wuxaanoon maayo tunabe uyoon yeshaachone' iqqi boonoshi kashoona wogaqqi, gommooch goommii quyaa beetina'one. Andoo boonoshi qanniqqi quyaa beeto, ne noonoochee kechemmi mooyon baachiye. Illa ne boonoshich de'a gettaahine!" iye. 22Huma ginee iraashoo ebin bi waayatoyee gub, "Taach ne gettati mooyon konicholla gettaahine!" iqqi bushoon daachiihe. 23Ebiyee gub, huma ginee iraashoo balla ginee iraasheena'ochi daggoochee gutteena'on ceeggiiqqi, "Xumee keeja saatooch tiyiree, Qeshaara hammemmi gutta balla ginee naayina'on, shaba harashachina'on, gutta balla ginee awurachina'on qanniibote!" iye. 24Wotta "Phawuloosi yebbemmi harasheena'on qanniibote! Biinoo Ayihudee iraashoo Filikoos waan diggoona shaggiibote!" iqqi gettiye. 25Woraqatoon ishichiqqi kooriye:- 26"Shatteeti iraashoo Filikoosich bede! Iraashoocho! Diggoo neech tunabe! "Hini uroon wuxiya Ayihudeena'o yeshee, Roomacho bi tunoon ariiqqa, ta naayina'ona tookkii shaggaqqa wodiihoye. Amee naboona boonoshi taggato gaata ariya qaawiqqa, Ayihudee nallachina'ochi aafooch giddiito taane. Boonoshi taggato, 'No calloon tiichitone' getoyee damba hini uroon qitooch, oohee cuyooch bechemmi taggoo aalloone. Ayihudeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o hini uroon wuxoyich boonoshi koceyoon waayaqqa, bekkach ebichi naboona ne waan daachiito taane. Taggatina'o ne aafooch giddaree, 'Taggabeete' ito taane. Diggabe. Taane Qelawudoos Lusiyoosi" ii beetone. 31Ebina ginee naayina'o boonoshich getteetoomon, yechiqqi xumoona Antiphaaxiriisi Katamooch shaggiiheete. 32Dechara harashachina'on "Phawuloosina tookki hambote!" iichii, boonoshi ginee kaambooch wottaheete. 33Areena'o baharee gashooch beeti Qeshaara shaggiqqi, woraqatoon iraashoo Filikoosich immiqqi, Phawuloosin bi aafooch giddiiheete. 34Iraashoo Filikoosi kooreeti wochoon galliqqi bi beeggitoyee gub, "Amee shawee asho neene?" iqqi echahe. Kiliqee shawee asho bi tunoon bi ariitoyee gub, 35"Neen taggatina'o waahooba, ne taggoon waayemmo taane" iye. Ishichiqqi qititi taatoo Heroodisichi kibbooch quyiihe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\