Mishiraachina'ochi Shuunoo 24

1Uucha qemoyee gub, qeeshee guudo Hanaani ikkikka geeneena'onaa ikka Xerixeloosi gettee beeti moochi ariyachona tookkii Yerusalemee Qeshaara hammiye; iraashoo Filikoosichi aafooch giddaqqi, Phawuloosin taggaheete. 2Phawuloosi ceegee bi giddatoyee gub, Xerixeloosi ishichiqqi taggoon yaaqqiye:- "Iraashoo Filikooso! Ne kishoona wodda iiwittino nooch danatone; ne ariyoona ne qeejii beeti asho bulli de'a mooyona diccitone. 3Bulli araddoon bulli xaa'oonooch no beeggaa beetonaa no danaa beetona oogichii emirito noone; ebich neen gallatahone. 4Tunatee yibbaatoon meechaanoon qaminoona neech no gettammon ne de'ittinoona ne ellemmoyich neen qollahoye. 5"Hini uro nooch oogati biiyo bi tunoon, shawee toommo bulliich beeti Ayihudeena'ochi daggooch hukkee bi tiijoon, xumma mooyon dabbii beeti Naazireena'ochi ukkuroo bi tunoon beeggato noone. 6Yaafee Kexon wotta ee'iyoyich bi qiiccaa beetee yechahone. No callee doyoona nalloyich qaawiyone; 7tunaballi huma ginee iraashoo Lusiyoosi waaqqi, giidoona no kishoochee boggii daammiye; "Biin taggatina'o ne waan giddabeete" iye. 8Andoo hini no taggati mooyo bulli ibaroo tunoon biin echaa waayo hakkihine" iye. 9Ayihudeena'o wotta "Hini mooyo ibaroone" iqqi ceechiyeete. 10Iraashoo Filikoosi kishee mallatoona Phawuloosin "Yibbaatabe!" iqqi bi bekkiitee, Phawuloosi ishichiye:- "Meeti yemeenoochee tiijiqqa hini shawee ashoyich nallacho ne tunoon ta arii beetoyich, oogichii emiriibee and ta qellich taggoye. 11Yeerich goyinniya Yerusalem ta hammato, hanaach aaraa gutta qemoyee beshee bi qayon xiishoo hakkihine. 12Hini asheena'o Yaafee Kechi daggoochaa koninolla tookkii gajitee ta beetee, oohee Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa oohee katamee daggoochaa asheena'on hukkoo shuuniiya kicii ta beetee danataaneena'one. 13And taan boonoshi taggaa beeti taggoon miixiyoon hakkaacheete. 14Tunaballi ta gettaa beeti mooyo ebine:- 'Xumma gommone' boonoshi ii beeti gommon dabboona no qaabbachina'ochi Nuggushoyich maddii beeto taane; Muusichi calloonaa keemachina'ochi macaafoonooch kooreeto bullin ibarii beeto taane. 15Boonoshiyoo boonoshi qelloona gibanaa beetoomon tawoo cadiqeena'onoo, xummeena'onoo qitii boonoshi duukkatoochee Yeeri kichemmo bi tunoon gibanaa beeto taane. 16Ebich Yeerinaa asheena'onochi aafooch bulli araddoon ittibatiyaani mulloona beemoyich qiiccaa beeto taane. 17Yerusalemee kechaqqa meeti nato beshatoyee gub, ta shiisheena'oyich tunemmi degee gijoon imonaa Yeerich immeeyemmi deejoon giddiyoonoyich Yerusalem wottaqqa hammaho. 18Xallaqqa tiyaa Yaafee Kexooch giyaqqa, ebin ta tunii beetee shaggiyeetalli, asheena'on kicaano taane; boonoshi dullemmoyich tuniyaano taane. 19Tunaballi ta toommooch bara taggoo bi bee gaata, ikkikka Ayihudeena'o Isiyee Shawoochee waa ne aafooch neexaqqi taanna tag bedeena'one. 20Oohee Ayihudee nallachina'ochi aafooch ta neexahooba, ta aalliiti mooyon boonoshi danato gaata hiniich beeti asheena'o geteete. 21Ibaroon boonoshi aafooch neexaa ta qaaroon oogichiqqa, 'Hanaach ittoshi aafooch ta giddato, "Qitii duukkatina'o kechemmina'one" iqqa ta gibanatoyichiye' iyoye. Ebiyee damba bara mooyon getaano taane" iye. 22Filikoosi Doono Yesuusichi gommon gaawichii arii beeti uroone; Biyoo "Huma ginee iraashoo Lusiyoosi waahooba, ittoshi mooyon ciichemmo taane" iqqi Ayihudeena'on daachiihe. 23Ebiyee gub, Filikoosi balla ginee iraashoon "Phawuloosin quyabee ciinoon bi toommooch meechiyaahine! Bi xibeena'o waanee waammi asho koniyolla shohoon bi giijemmoyich daaggiballi, bajaahine!" iqqi gettiye. 24Giishacha aaboyee gub iraashoo Filikoosi bi mechee Ayihudache Durisilina tookkii waahe; Phawuloosin ceeggiiqqi, Yesuus Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoo geto ama geto gaata bi gettii beeton bi noonoochee waayahe. 25Biyoo cadiqittineechonaa qellee ariyeechonon, wotta woyemmi nallaa galleechon bi getee Filikoosi waayaqqi shattiye; ishichiinoo iye:- "And hambe! Taach gaawahooba, neen ceeggiiyemmo taane" iqqi gettiye. 26Arooba Filikoosi "Phawuloosi taach xuccoon immemmone" iqqi gibanahe; ebich meeti araddoon Phawuloosin ceeggiibee, biinna tookkii yibbaataa beehe. 27Gutta nato ceennitoyee gub, Fokiyoos Fisxoosi gettee beeto Filikoosichi keroon iraashahe. Filikoosi Ayihudeena'on emirikkoyicha iqqi, Phawuloosin bi beeti cuyee kexooch qajiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\