Mishiraachina'ochi Shuunoo 25

1Ayihudee iraashoo Fisxoosiyoo Qeshaari awuraajooch bi giyiti keeja qemoyee gub, aroochee tiyii Yerusalem hammiye. 2Aroochaa qeesheena'ochi ukkureena'onaa Ayihudeena'ochi ukkureena'onochi daggoochee ikkikkeena'o Phawuloosichi toommooch taggoon yaaqqiyeete. 3Fisxoosich ishichiyeete:- "Phawuloosin ceeggiiree hini Yerusalem deebona noon gaachabe!" iqqi qollaheete. Ishichii boonoshi iti naboo, gommoochaa quyaqqi wuxoyich boonoshi gabitoyichiye. 4Tunatee Fisxoosi wochiqqi, "Phawuloosi Qeshaari cuyee kexooch quyee beetone; tawoo kaata wottaree arooch hammemmo taane; 5Phawuloosi shuunati xu'o bi bee gaata, ittoshi daggoochee ikkikka moochi ariyachina'o taanna tookki hamiree aroochaa taggabeete!" iye. 6Boonoshi waan shimitta oohee aashira qemoyee beshaani aaboon kotaqqi, Qeshaara wottahe. Dechara bi nallee gabbarooch kotaqqi, "Phawuloosin taach deebote!" iye. 7Phawuloosiyoo ceegee bi waan giddahe; Yerusalemee waati Ayihudeena'o biin giichiqqi neexaheete; miixiyoon boonoshi hakkaani meeti magga taggeena'on yaaqqiyeete. 8Phawuloosiyoo "Ayihudee calloon tunabe tiishaano taane; Yaafee Kexonoo tunabe ee'iyaano taane; Roomi taatoonoo tunabe amoonolla xu'aano taane" iqqi wochiye. 9Tunatee Fisxoosi Ayihudeena'on emirikkoyicha iqqi, Phawuloosin "Yerusalem hamiree hini mooyoyich ta afoochaa nalleyoonoo, xoobonoo qaawii beetine?" iqqi echahe. 10Phawuloosi wochiqqi, "Nalleyoonaa xoobonoyich taach tato tunati Roomi taatoochi nallee gabbaree aafooch neexato taane. Newoo gaawichii ne arii beetoomon Ayihudeena'on amoonolla xu'aano taane. 11Illa boonoshin xuqqato ta gaata, oohee qitooch bechemmi mooyon ta shuunato gaata, 'Qitoochee wodibana!' getaache; tunaballi hini asheena'o ta toommooch boonoshi yaaqqi beeti taggoo kooto bi tuna gaata, boonoshich beshiiqqi taan imon koniyolla hakkaache. 'Roomi taatoochi aafooch ta mooyo giddabe!' ito taane" iye. 12Arooba Fisxoosi bi mikkirachina'ona tookkii echeeqqi tiyii, " 'Roomi taatoochi aafooch ta mooyo giddabe' ne itoyich, illa Roomi taatoo waan hammemmo neene" iye. 13Giishacha aaboyee gub Taatoo Agiriipphi bi mechee Bariniikina tookkii Fisxoosin diggiyoyich Qeshaara waahe. 14Arooch meeti araddoon boonoshi kotatee, Fisxoosi Phawuloosichi mooyon Taatoo Agiriipphich ishichiqqi gettiye:- "Filikoosi cuchiiqqi tiyii cuyee kexooch bi qajiti uro hiniich beete. 15Ebiyee aaf Yerusalem ta beetee, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Ayihudeena'ochi geeneena'ona hini uroon taggaqqi deebii, 'Nooch nallibe!' iqqi taan qollaheete. 16"Tawoo 'Ikka taggeeti uro biin taggatochi aafooch neexaqqi, bi taggeeti taggoon waayaqqi bi qellich bi taggataanoon, koninolla bi tuna gaata, beshiiqqi imo Roomachina'ochi doyoo toonoone' iqqa gettaho. 17"Ebich hini Phawuloosin taggatina'o kiceeqqi boonoshi waatee, yagaanoon dechara nallee gabbarooch kotaqqa, 'Hini Phawuloosi gettee beeti uroon taach deebote!' iyo. 18Taggachina'o giddaqqi neexaheete; tunaballi 'Bi gondo ebine' iqqi ta aafooch boonoshi taggati taggoo ta gabitoomon toonoone. 19Tunaballi boonoshi gajiteeto, Yeerich goyinneechonaa Yesuus gettee beeti qititi uroochononiye. Phawuloosiyoo 'Hini qititi Yesuusi wochinnoon kashacho tunatone' ii beetone. 20Ebiyoomi mooyina'on aabichiree ariyoon ta hakkemmo gaata taach mawiye; ebich 'Yerusalem hamiree hini mooyon taggaa nalleyoonaa xoobiyoonon qaawii beetine?' iqqa echaho. 21"Tunatee Phawuloosi Roomi Taatoo nallimmi wottoon, ginachina'o biin boonoshi quyemmoyich qaawiqqi taan bi echatee, 'Roomi taatoo waan ta daachimmi wottoon cuyee kexooch quyabote!' iqqa ta ginachina'oyich gettahoye" iye. 22Agiriipphi Fisxoosich "Ara uroochi yibbaatoon waayon qaawii beeto taane" iye. Fisxoosi "Yaach waayemmo neene" iye. 23Dechara Taatoo Agiriipphinaa bi mechee Bariniikinaa asheena'ona deenneeqqi, ginee iraasheena'onaa katameexi ogoogeene'ona tookkii waa moochi waayoyich, asheena'o kicee beeti kexooch giyiyeete. Aroyee gub Fisxoosi Phawuloosin wochiihe. 24Fisxoosi ishichiye:- "Taatoo Agiriippho! Hini noonna tookkii beeti asheena'ote! Ayihudeena'o bulli 'Hini uro ebiyee damba kashoona beeyi bedaache' iqqi cookee bi toommooch ta nallemmoyich, Yerusaleminaa hini xaa'oonooch boonoshi taan qollati uro hini tunoon beeggii beeto ittoshine. 25Tunatee qitooch biin bechemmi xu'oon bi toommoochee amoonolla danataano taane. Biyoo 'Roomi taatoochi aafooch ta mooyo giddabe' bi itoyich, arooch daachiiya kuxxahoye. 26Tunatee hini bi mooyochon taatoyich ta kooremmi, arichati mooyo aalloone. Ikka cuchati uro bi taggeeti taggoo ikka gutta getee haddee kooreeti mooyo aalloon, taatoo waan cuchii daachiyoo taach tato shaahaache. Ebich manjii ittoshi echatoyee gub, ta kooremmi mooyon ta dana gaata iqqa, ittoshi aafooch, ebiyeenoo Taatoo Agiriippho! Ne aafooch, Phawuloosin deebato taane" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\