Mishiraachina'ochi Shuunoo 26

1Taatoo Agiriipphi Phawuloosin "Neech beeti mooyon geton hakkihine" iye. Aroochee Phawuloosi tiyii, bi kishoon yaggiqqi ishichiye:- 2"Taatoo Agiriippho! Ayihudeena'ochi doyoonaa gajiteyoo bullinon manjiiqqa arii beeto neene; ebich Ayihudeena'o ta toommooch yaaqqiti taggoo bullich hanaach ne aafooch neexaqqa wochoon ta hakkitoyich, ta qelloon diireeto tuniiqqa haddiyo. And ta yibbaatoon ga'oona ella ne waayemmoyich, neen qollaa beeto taane. 4"Batti bat ta hajee shawoonaa Yerusaleminooch ta beetee, ta bushittinoochee tiijiqqa and beddaahee amoomi asho ta gaata, Ayihudeena'o bulli arii beetina'one. 5Yeerich no maddii beeti gommona Muusichi calloon manjiiqqi quyaa beeti Farisoo tunaqqa ta beemon xepphoochee tiijiqqi arii beetina'one; ebich boonoshi qaawi gaata, ta shuunoon miixoon hakkiyeete. 6Andoo Yeeri no qaabbachina'oyich bi gibanikkiti hini gibanoona nalleyoyich neexato taane. 7Aaraa gutta no yoodeena'o xumoonaa araddoonon kupphaqqi, Yeerich maddiibee hini gibano ceennemmoyich quyaa beetina'one. Taatoo Agiriippho! Ayihudeena'o taan taggaa beeto, hini ara gibanoyichiye. 8'Yeeri qitii duukkatina'on kichoon hakkaachemmone' iqqi amoyich gabii beetotine? 9"Ta, ta qelloona 'Asheena'o Naaziretachi Yesuusichi shigoon boonoshi ceegaachemmoyich, taach bi hakkeemmi wottoon qiiccemmo taane' iqqa gabii beehoye. 10Ebin wotta Yerusalemaa tuniito taane; qeesheena'ochi ukkureena'o waanee ta wocheyoon bekkii beeti woraqatoon yechaqqa, kittinneena'ochi daggoochee meetina'on cuyee kexooch cuchiito taane. Ebi ukkureena'o boonoshin wuxii beetee, ta wotta boonoshina tookkii ikkottato taane. 11Meeti araddoon Ayihudeena'o kicee beeti kexo bulliich deebaa sheeriibee, Yesuusin boonoshi nookkemmoyich qiiccaa beehoye. Oogichii kaaraqqa Ayihudee Shawoyee maach tunati katameena'ooch beddaahee hammaqqa boonoshin du'ii beeho" iye. 12"Taatoocho! Ebi mooyoyich qeesheena'ochi ukkureena'o waanee ta wocheyoon bekkii beeti woraqatoon yechaqqa, Damaasiqa hammaabee, 13gommoochaa shiritta saat bedooch, aabee aaxxoyee beshi bekkoon beeggaho; hini bekkoo taannaa taanna tookkii hammii beeti asheena'ochi guudoona shimaayoochee aaxxahe. 14Aree gaata no bulli shawooch dihiqqa no beetee, Hibiree noonoona 'Sawulo! Sawulo! Amoyich taan du'ii beetine? Neen kochemmi acheeti mixon ne qafo neech beshi iritoon deebemmone' immi qaaroon waayaho. 15"Tawoo 'Doonocho! Ne koni neene?' iyo. "Doonoo wochiqqi, 'Ne du'ii beeti Yesuusi taane. 16Tunaballi tiyiree ne baatoona neexabe! Neech ta bekkati naboo, taach ne maddemmoyich, wotta taan ne beeggati mooyona, neechoo ta bekkiiyemmi mooyona ta miixoo ne tunemmoyichiye. 17Isra'eeleena'onaa boonoshi waan neen ta wochaa beeti, Ayihudo tunataani asheena'onochi kishoochee neen wodiiyemmo taane. 18Neen ta daachii beeto, boonoshi aafoon qechiree mandaroochee bekkooch, Sheexaanoyich hajeyoochee Yeerich hajeyooch ne wochemmoyichiye. Arooba boonoshi axaaxoyich maaroon danemmina'o ne; wotta boonoshi mulloon ta toommooch too'iyoona yaafeeti asheena'o deqqemmi wojooch boonoshi ixoo haddeeyemmone' iye. 19"Illa Taatoo Agiriippho! Shimaayoochee taach bekkati yaa'oon qaje getaano taane. 20Shiichiqqa Damaasiqa beetina'oyich, gub wotta Yerusaleminaa Yihudee Shawoo bullinooch beetina'oyich, wotta Ayihudo tunataaneena'oyich axaaxee gommoochee Yeer waan boonoshi wottemmonaa axaaxee gommoochee boonoshi wottoon bekkii beeti shuunoon boonoshi shuunemmonoyich gettahoye. 21Ebichi naboona Ayihudeena'o Yaafee Kechi daggooch ta beetee, taan yechiyeete; wuxoonoo qaawiyeete. 22Tunaballi Yeeri taan gaachatee, 'Keemachina'onaa Muusina "Kiristoosi xuuxoon beeggemmone; qitii duukkatina'ochi daggoocheenoo shiichoo tunaree kechemmone; ebina Ayihudeena'onaa Ayihudo tunataaneena'onoyich wodee bekkoon gettemmone" iqqi boonoshi gettito ceennemmone' iqqi oogoyichoo tunabe, giishoyich miixoyee damba bara ta gettati mooyo aalloone" iye. 24Ishichiqqi Phawuloosi bi qellichon bi taggaa beetee, iraashoo Fisxoosi tiyiqqi, oogati qaaroona "Phawulooso! Geyahine amoone! Meeti moochi ariyoo ashoon geyii beetone" iye. 25Tunatee Phawuloosi ishichiye:- "Oogoocho! Geyataano taane; ta noonoochee kechii beeti mooyo ceenone; ibara mooyone. 26Taatoocho! Ebi mooyon ne arii beetoyich, ne aafooch kupphaqqi geton hakkito taane. Ebiyoo mandaroochaa shuuneyaanoone; ebich ebi mooyo neech bi aachiyee qayon arii beeto taane. 27Taatoo Agiriippho! Keemachina'o keemmiton ibarii beeto ne toon? Ne ibariyoonoo arii beeto taane" iye. 28Agiriipphiyoo Phawuloosin "Hini qamini saatooch taan kittinnoo tuniiya gabii beetine?" iye. 29Phawuloosi wochiqqi, "Genjabe, qamine, ne ikketo tunataanoon, hanaach ta noonoochee waayaa beetina'o bulli, hini ta cucheyoyee damba, mooyo bullina taachoomon kittinnoo boonoshi tunemmoyich, Yeerin qollaa beeto taane" iye. 30Ebiyee gub, Taatoo Agiriipphi, iraashoo Fisxoosi, taatoochi mechee Bariniikiyoo, boonoshina tookkii kotatina'o bulli hamma tiyiyeete. 31Aroochee kechiqqi hammiibee, boonoshinaa boonoshina "Hini uro qitoo qayeenolla cucheyoyich biin bechemmi mooyo amoonolla shuunataanoone" iqqi yibbaataheete. 32Taatoo Agiriipphi iraashoo Fisxoosich "Hini uro 'Roomi taatoochi aafooch ta mooyo giddabe!' iqqi bi getaano gaata, biishon hakkesho noone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\