Mishiraachina'ochi Shuunoo 27

1Xaaliyaanee Shawooch marikaboona no hammemmoyich bi kuxxeetoyee gub, Phawuloosinaa bara cuchatina'onon Roomi taatoochi ginee naayina'ochi daggooch beeti, Yuuliyoosi gettee beeti balla ginee iraashoochi kishooch guudiiheete. 2Isiyee Shawee baharee gashooch beeti meeti katamooch hammii beeti, Arimaaxoosee marikabooch giyaqqa hamma tiyahon. Tasalonqi Katamoochee waati, Makidoonee Shaweexi asho Axiriqoosi noonna tookkii hammiye. 3Dechara Sidooni Katamooch shaggahon. Aroochee Yuuliyoosi Phawuloosich ariqqaqqi, Phawuloosi bi shunachina'o waan hamiree shohoon bi danemmoyich daaggiye. 4Sidooni Katamoochee tiyaqqa yongo no toommooch bi yongatoyich, Qoopphiroosi gettee beeti, buura shawoona degeebee no gommon yechahon; 5Kiliqinaa Fenifulee Shawee ga'oonooch beeti baharoon no kimmatoyee gub, Lukee Shawee baharee gashoona Muuri Katamooch shaggahon. 6Balla ginee iraashoo aroochee Xaaliyaanee Shawooch hammii beeti, Iskindiree marikaboon danaqqi, noon "Hiniich keyi kotabote!" iye. 7Meeti araddoon nibbaabee hammahon; wodda iritoona Qiidoosi Katamee ciinooch shaggahon; no beeti marikabo aroona bi hamaachemmoyich yongo bajiye. Ebich Qerixeesi gettee beeti buura shawoona degeebee, Salimooni gettee beeti xaa'ee ga'oona beshaqqa hammahon. 8Wodda iritoona gashi gashoona xepphaabee, Laasi Katamooch katino tunati, "Marikabo kashaa beeti De'a Xaa'oo" getee beeti xaa'ooch shaggahon. 9Gommona oogichii no yagitoyich, qeeshee guudo nati natona Yeerich deejoon bi giddiiyemmi aabo beshahe. Aroobee aganoon marikaboona sha'o shattiito bi tunatoyich, Phawuloosi asheena'on ishichiqqi ciicciye:- 10"Hini asheena'ote! And no hammemmi echa gommooch wodda iritoo beeyemmo tunoon beeggaa beete; marikaboonaa qiicee ciiroona ikketo tunataanoon, kashee aalloo beetone" iye. 11Tunaballi balla ginee iraashoo Phawuloosichi yibbaatoyee, marikaboon gashaa beetonaa marikabee doononochi yibbaatoon gibanahe. 12Hini ara xaa'oo yooyon beshiyoyich mashaamaani xaa'oo bi tunatoyich, beshi asheena'o "Nooch bi hakkeeyesho gaata, aabi giyaa yoocha bad qatonaa qanna bad qatonochi ciinooch beeti Qerixeesee Shawooch beeti Foonki gettee beeti katamooch hamiree, aroochaa yooyon kichibone!" iqqi echeeheete. 13Ketta yongo aabi kechaa qanna badee yongatee beeggiqqi, shiichii boonoshi qaawito boonoshich kaamato bi shaahee, ebina tiyii marikaboon yeshi bi neechemmoyich, aacooch boonoshi dupiti magga xuuree kangoon tiijiqqi boonoshi gommon yechiyeete. Qerixeesee Shawee gashi gashoona beshaa hammiyeete. 14Tunatee woddii boonoshi hamaan beete, aabi kechaa yoocha bad qatoochee tiyiti giidachi yongo boonoshi toommooch kindiye. 15Yongo marikaboon yulliitee, yongoon hakkii beshaqqi hamon bi mawiitoyich, yongo daammitooch cikkii hammahon. 16Kawudi gettee beeti buura shawoona degee hammaabee, giishi marikabeen kichiqqa wodda iritoona ooga marikabee toommooch minjoon hakkiyon; 17damba kichiqqi boonoshi cuchitoyee gub, boonoshi beeti marikabo kupphemmoyich wodaroona manjiiqqi wuttiyeete. Liibiyee Shawee ga'ooch beeti aachi daggeexi qacee gutoona boonoshi qiciyaachemmoyich shattiqqi, marikabo yongoona xuqqeeree bi hammemmoyich tunii beeti cariqqoon kindiiqqi, marikabo baach cikkii bi hammemmoyich gawukkiyeete. 18Yongo daapiibee kupphaqqi noon bi iritiitee, dechara marikabee toommooch minjeeti qiicoochee kichiqqi aacooch dupiyeete; 19keeja qemooba marikabee qiicoon boonoshi kishoona kichii kichii dupiyeete. 20Meeti araddoon aabeenaa xojanoonon beegaanoon, yongo daakkee daakkee bi hammitoyich, "Ebiyee damba wodemmo noone" immi gibano no mulloochee wokkiye. 21Asheena'o maayoon maataanoon meeti aaboon boonoshi kotatoyee gub, Phawuloosi boonoshi daggooch tiyii neexaqqi ishichiye:- "Hini asheena'ote! Ta geton waayaqqi Qerixeesee Shawooch ittoshi yagito gaata, hinoomi gijee aalloonaa iritoonon beegaachesho ittoshine. 22Andoo 'Kupphabote!' iyoye; marikabo gejoona qooxxeeyehalli, ittoshi daggoochee ikkolla qitaachemmone. 23Ishichii ta beeto, biicho ta tunati, biichoo ta maddii beeti Yeeri deejiti shimaaji maraakoo yiichi xum ta ga'ooch neexaqqi, 24'Phawulooso! Shattaahine! Roomi taatoochi aafooch neexo neen qaawiihe; wotta neenna tookkii hammii beetina'o bullin Yeeri neecha getiree qitoochee wodiiyemmone' iqqi taach bi gettitoyichiye. 25Ebich kupphabote! Yeeri bi noonoochee kechito bullin ceechemmo bi tunoon ibariihoye. 26Tunaballi andoo yongo marikaboon xu'iree baharee daggeexi ikka buura shawoona qiciiyemmone" iye. 27Aaraa awudda qemoobee xum Adiree Baharee daggooch yongo ok hach wochii noon bi yullii beetee, marikabachina'o xumee gutta qellimooch shawoo beetooch katinnito boonoshich shaahiye. 28Baharee ceenon boonoshi qellaayii beeti wodaroon baharooch dupii kichii boonoshi hiratee, shinna hiroo tunahe; giishachoon yagiqqi guttinnoo dupiqqi kichii boonosho hiratee shicha hiroo tunahe. 29No marikabo baharee gaagamooch beeti xaqqoona bi qiciyaachemmoyich shattiqqi, marikabee gubbaa neexaqqi, marikaboon yeshi neechemmi awudda magga xuuree kangeena'on baharee daggooch dupiyeete. Aroochee xumo haremmoyich corootiyeete. 30Marikabachina'o marikabee daggoochee kindiree aalliya qaawiqqi, aafaa yechii neechii beeti magga xuuree kangeena'on aacooch dupii beeto shaahiibee, giishi marikabeen oogoochi toommoochee baharooch boonoshi kindii beetee 31Phawuloosi beeggiqqi, balla ginee irashoonaa ginee naayina'onoyich ishichiye:- "Hini asheena'o marikabee daggoochee boonoshi kindii hami gaata, ittoshi wodoon hakkaachemmo ittoshine" iye. 32Arooba ginee naayina'o giishi marikabee wodaroon kuxxiqqi gawukkiyeete. 33Shawoo hara bedee, Phawuloosi tiyii asheena'o bullin "Maayoon mamote!" iqqi qollahe. Ishichiinoo iye:- "Maayoon maataanoon gaxxaani kookkoona hanaach aaraa awud qeyito ittoshine. 34Ittoshi qellee eexoochee ikkeolla aallataachemmine; ebich ittoshin qollahoye; maayoon mamote! Ittoshi kasho aroona degeebe!" iye. 35Ebin bi gettitoyee gub, koshon tiijiqqi boonoshi bullichi aafooch Yeerin gallataqqi tiichii maahe. 36Bulliyoo kupphaqqi boonoshi qelloona wotta tiyii koshon tiijii maaheete. 37Marikaboona beeti no bulli gutta ballaa shabaa shiritta asho noone. 38Maaqqi boonoshi michitoyee gub, marikabee toommooch beeti teepphoon kindii aachi toommooch dupiqqi maggoon kettiiheete. 39Shawoo haree, boonoshi katinniti shawee shigoon tuushiyeete; tunaballi qacachi baharee gaagamooch beeti gabini aacon beeggiyeete; bi hakkiyeesho gaata, aroo waan marikaboon gashoyich boonoshi gaboon kuxxiyeete. 40Marikaboon yechii neechii beeti magga xuuree kongeena'on kuxxii dupiyeete. Marikaboo gashee beeti qellimoochaa dechiich beeti mixina'o cucheeti wodaroon biichiyeete. Marikaboo hammemmoyich tunii beeti aaf beeti cariqoon yongo xuqqemmoyich kichii kaqqiqqi baharee gaagamooch keyoyich hammiyeete. 41Tunaballi marikabo gutta bahareena'o danaa beeti xaa'ooch beeti qacee gutoona qiceeqqi aafaa yechaa "Shuuraache" iye. Wotta giidachi aayo xuqqiyoona gubbaa tiishahe. 42Arooba ginee naayina'o cuchatina'oochee ikkolla aacon waakkaree bi muricaachemmoyich, "Wuxibone!" iqqi echeeheete. 43Tunatee balla ginee iraashoo Phawuloosin wodiiya bi qaawitoyich, boonoshi echeyoon gaakkiqqi, "Waakkoon arii beetina'ote! Shiichi baharooch capphi giyiree shawoo beetooch keyote! 44Wotta echatina'ote! Shaaqqeena'onaa marikabee tiisheena'onon yebbaree keyote!" iqqi gettiye. Ebiyoomi gommona bulli diggoona shawoo beetooch shaggiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\