Mishiraachina'ochi Shuunoo 28

1Shawooch diggoona no shaggatoyee gub no shaggati buura shawee shigo Maaluuti bi getteyoon asheena'o nooch gettiyeete. 2Arooch beeti asheena'o oogichii noon gaachaheete; arooba amiyo dihee aqqoo noon yechitoyich, qaaqqoon shookkiqqi no bullin iibbiiheete. 3Phawuloosi kaakkoon tuucciqqi qaaqqooch bi dupiyee, qaaqqee gaamoona xekare kechaqqa bi kishooch wotireehan. 4Arooch beeti asheena'o hini bi kishooch wutireeti xekareen beeggiqqi, boonoshinaa boonoshina "Hini uro ibaroon ashoon wuxitone; baharoocheenolla diggoona bi kechitee, nallachi nuggushoo bi kashoon maaraanoone" iyeete. 5Tunatee Phawuloosi xekareen bi kishoochee qaaqqooch tebbahe; bi toommooch shaggiti mooyo amolla aalloone. 6Hini ara asheena'o "Nafemmone; oohee diq dihi qitemmone" iqqi ciinnii beeheete. Tunaballi ciinnii boonoshi beetee, bi achooch amolla shaggi qayon beeggiqqi boonoshi gaboon shaddii, "Hini uro nuggushoone" iyeete. 7Aree ga'ooch ara buura shawee iraashoo Foofiloosi gettee beetochi shawoo beehe. Aroo noon iibbiiqqi emiroona keej qeejiye. 8Arooba Foofiloosichi nihoo achee gaamee biiyoonaa maacee yexi biiyoona biiyaqqi qeenooch qeyii beehe. Phawuloosi bi waan giyiqqi Yeerin qollahe; bi kishoon uroochi shimbooch kotiiqqi wodiihe. 9Aroochee ara buura shawooch beeti bara biiyachina'o waaqqi wodiyeete. 10Boonoshiyoo oogichii noon oogiiheete; aroochee tiya no qanniyee, gommoochaa nooch qaawiimmi mooyo bullin deebii nooch immiyeete. 11Keeja aganoon Maaluutee Shawooch no kotatoyee gub, ara buura shawooch yooyo beshammi wottoon neexaqqi yagiti Iskindiree marikaboona hammahon; bi toommoochoo Kaastoorinaa Folookisi gettee beeti mata nuggusheena'ochi mallatoo beetone. 12Suraakuusi gettee beeti baharee gasheexi katamooch shaggaqqa keeja qemon arooch kotahon. 13Aroochee baharee gaagamoona hammaqqa Reegiyooni gettee beeti baharee gasheexi katamooch shaggahon. Arooch ikka qemon qeyaqqa tiyaa aabi kechaa qanna baddee yongo yongatoyich, guttinnee qemooba Fotiloosi gettee beeti baharee gasheexi katamooch shaggahon. 14Aroochaa kittinneena'ona tookkii danahon. Boonoshiyoo "Shabaatta qemi wottoon no waan kotabote!" iqqi noon qollaheete. Aroochee wotta Room hammahon. 15Ara Roomi kittinneena'o no womon waayaqqi Apiyoosi gabiyoonaa Keeja Iibbee Kexo gettee beeti xaa'oonooch beddaahee noonna daniya waaheete. Phawuloosi boonoshin ciinniqqi tiyii, Yeerin gallatahe; bi mulloo kupphahe. 16Room no giyatoyee gub, Roomi ukkureena'o Phawuloosi bi shunniti kexooch biin quyaa beeti ginee naayona tookki bi qelli bi beeyemmoyich daaggiyeete. 17Keeja qemoyee gub, Phawuloosi Room beeti Ayihudee ogoogeena'on bi waan ceeggiihe. Boonoshi waa kiceetee, ishichiye:- "Ta maneena'ote! Ta, Ayihudeena'onaa no qaabbachina'o calloonochi toommooch ta gondati gondo aalloone; tunatee Yerusalemee cuchiqqi Roomachina'ochi kishooch beshiiqqi taan immiyeete. 18Boonoshiyoo taan echaqqi qitooch taan bechimmi mooyon ta toommoochee boonoshi muccatoyich, taan biicha shalligiyeete; 19tunaballi Ayihudeena'o 'Tunataache' iqqi taggahona, ta mooyon Roomi taatoochi aafooch giddiyoon qaawiyoalli, ta aagatee ashoon ta taggemmi mooyo taach beeqqi toonoone. 20And ittoshin ta ceeggiito, ittoshin beegonaa ebin getonoyichiye; hini sansalatoona ta cuchato, Yeeri Isra'eeleena'oyich bi gibanikkiti gibanee naboonaniye" iye. 21Boonoshiyoo "Yihudee Shawoochee ne naboyich kooreeti koorichoo nooch shagaanoone. Wotta hiniich waa beeti Ayihudeena'o waanee ne gondoon boonoshi yibbaatatee waayataano noone; gettitoo aalloone. 22Tunaballi bulli xaa'ooch beeti asheena'o hini Naazireena'on boonoshi oonon arii beeto noone. Ebich ne gaboo amo gaata ne getee waayoyich qaawii beeto noone" iyeete. 23Boonoshiyoo bara aaboon taajaqqi, ara taajee aabooba meetina'o tunaqqi Phawuloosi beeti kexooch waaheete. Biyoo maaddoochee tiijiqqi xum beddaahee, Yeerichi taatittineechon miixoona bi gaboon bekkiihe; Muusichi calloonaa keemachina'ochi macaafoonoochee galliibee, Yesuusichon gettiibee, boonoshi mullooch gedda qiiccahe. 24Qatina'o bi gettiton ibariiheete; qatina'oo ibariyaaneena'one. 25Boonoshinaa boonoshinoo ikkottataanoon hamma tiyiyeete. Aree gaata Phawuloosi ishichiye:- "Yaafa Ayaano keemachi Isiyaasichi noonoona ittoshi qaabbachina'oyich ishichiqqi bi gettito ibaratone:- 26'Hini asheena'o waan hamiree, "Waayoon waayaa beeto ittoshine; shalligaano ittoshine; ciinonoo ciinnii beeto ittoshine; beegaano ittoshine" gete! 27Boonoshi aafoona boonoshi ciinaachemmoyich, boonoshi waamona boonoshi waayataachemmoyich, boonoshi mulloona boonoshi shalligaachemmoyich, ta waan boonoshi wottatee boonoshin ta wodiyaachemmoyich, hini asheena'ochi mullo muumatone; boonoshi waamon upitina'one; boonoshi aafoonoo shinninniitina'one' iqqi gettiye. 28"Illa hini Yeeri bi wodiyee wochoon aagateena'oyich bi daachiyoon ariibote! Boonoshiyoo waayaa beetina'one" iye. 29[Phaawuloosi bi ishichiyona Ayihudeena'o boonoshinaa boonoshina hayaabee kechii hammiyeete.] 30Phawuloosi bi kiraayiti kexooch gutta naton kotahe; bi waan waa beetina'o bullin iibbii beehe. 31Koniyolla biin bayaanoon Yeerichi taatittineechon gettiibee, aafoon kupphaqqi Doono Yesuus Kiristoosichon dojii beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\