Mishiraachina'ochi Shuunoo 3

1Ikka araddoon asheena'o corootiya kicee beeti saatooch, ebiyoo yiixiya saatooch, Pheexiroosinaa Yowannisina Yaafee Kexooch hammii beeheete. 2Arooba bi indee maacoochee baata yesho tunaa shiijati ikka uro "Gaawa Kakalloo" gettee beeti Yaafee Kechi kellooch kotaqqi beehe. Yaafee Kexooch giyii beeti asheena'o waanee gijoon bi qollemmoyich, asheena'o shaaggii deebii arooch kotii beeheete. 3Ara uro Pheexiroosinaa Yowannisina Yaafee Kexooch giya boonoshi hammii beetee ciinniqqi, gijoon qollahe. 4Pheexiroosi Yowannisina tookkii manjii uroon ciinniqqi, "Kaama noon ciine!" iye. 5Hini ara uro "Gijoon taach immaniye" iqqi boonoshin ciinniye. 6Arooba Pheexiroosi "Ta kishooch amolla aalloone; tunatee taach beeton immemmo taane. Naaziretachi Yesuus Kiristoosichi shigoona tiyiree sha'abe!" iye. 7Aree hillooch bi qanna kishoona yechiqqi tiijiye. Bekkach bi baatoo manjiiqqi neexxiye; 8kotoocheenoo capphiqqi tiyii neexahe; ok hach wottaanoo sha'ahe. Aroyee gub sha'aabee, capphiibee, Yeerin gallataabeenoo, Pheexiroosinaa Yowannisina tookkii Yaafee Kexooch giyiye. 9Asheena'o bulli hini ara uro Yeerin gallataabee bi sha'oon beeggiyeete. 10"Gaawa Kakalloo" gettee beeti Yaafee Kechi kellooch gijoon qolliya kotaqqi beeti uro bi tunoonoo ariiheete. Biich tunati mooyon beeggiqqi woriganaheete. 11Hini ara woditi uro "Ittoshi hilloochee kuxataache" iqqi Pheexiroosinaa Yowannisinon yechii bi beetee, asheena'o bulli oogichii woriganaabee, "Solomoonichi genja gaaddaafoo" gettee beeti gaaddaafooch oriheeheete. 12Pheexiroosiyoo ebin ciinniqqi asheena'oyich ishichiye:- "Hini Isra'eeleena'ote! Amoyichiye ebi mooyona ittoshi woriganaa beeto? Akkiyaniye hini uroon oohee noon ooga mooyo tuniiqqi ittoshi manjii ciinnii beeto? Hini uro no hajee giidoona oohee no de'a shuunoona sha'ato ittoshich shaahii beeta? 13Abrahami, Yiisaaqinaa Yaaqoobinochi Nuggushoo, Biyoo no qaabbachina'ochi Nuggushoo Yeeri, ittoshi beshiiqqi immiton Phelaaxoosi biicha bi gabee, bi aafoochaa ittoshi nookkati bi Bushoo Yesuusin oogiihe. 14Tunatee yaafoon, cadiqoonoo nookkaachii, ashoon wuxiton 'Nooch biishe!' iqqi Phelaaxoosin qollahotine; 15Kashee Shimboon wuxiihotine. Tunatee biin Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiye. Hini mooyon no hajee aafoona beeggato noone. 16Yesuusichi shigoon no ceegona hini ittoshi ciinnii beetonaa ittoshi arii beeti uroona bi mulloon Yesuusichi toommooch bi too'iitoyich, wodiqqi kupphatone. Ittoshi bulli beeggii beetoomon, Yesuus waanee danati bi toommeexi mullee too'iyoo hini uroyich ceeni wodoon immitone. 17"Andoo ta maneena'ote! Ittoshinaa ittoshi ukkureena'ona tuushoona biin ittoshi wuxiyoon arii beeto taane. 18Tunatee Yeeri bi doonjiiti Kiristoosi xuuxoon beeggemmoyich, shiichiqqi keemachina'o bullichi noonoona bi gettiton hini gommona ceechitone. 19Illa Yeeri ittoshi axaaxoon hidiree bi wokkiiyemmoyich, ittoshi axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! 20Arooba Doono Yeer waanee kupphiiyemmi yemeeno ittoshich woyemmone; wotta shiichiqqi bi doonjiiti Kiristoosi tunati Yesuusin ittoshich deejemmone. 21Yeeri wonnee yemeenoochee tiijiqqi yaafeeti keemachina'ochi noonoona bi gettitoomon, bulli mooyon bi andriiyemmi yemeeno waammi wottoon Yesuusin shimaayooch kotiiyemmone. 22Muusi no qaabbachina'oyich ishichitone:- 'Doono Yeeri taan kaacciqqi bi neechoomon, keemachon ittoshi daggoochee kaaciree neechemmone; ittoshich bi gettiyo bullin waayabote! 23Ara keemacho getee waayataani asho bullin Yeeri bi asheena'ochi daggoochee bariiree aalliiyemmone' itone. 24"Aree hillooch Saameeliichee tiijiqqi Yeerichi wochoon gettiti keemachina'o bulli ebiyoomon hini yemeeneechon shiichiqqi gettitina'one. 25ittoshiyoo Yeeri keemachina'ochi noonoona bi gibanikkiti gibanoonaa no qaabbachina'ona tookkii bi giyiti wogoonon qoodeyacho ittoshine; ara wogo Yeeri Abrahamin 'Ne yaroona shawee toommooch beeti shiijaroo bullin diiremmo taane' iqqi bi wogati wogoone. 26Yeeri bi bushoon kaacciqqi, ittoshi ikkikkoon gonda ittoshi shuunoochee bi wochoona bi diiremmoyich, shiichiqqi ittoshich deejitone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\