Mishiraachina'ochi Shuunoo 4

1Pheexiroosinaa Yowannisina asheena'oyich boonoshi gettii beetee, qeesheena'o, Yaafee Kechi qoomeena'ochi ukkuroonaa Saduqeena'ona waaheete. 2Aroochee asheena'oyich boonoshi dojitoyich, wotta "Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee kechitone; ebich qitii duukkatina'o kechemmina'o ne" iqqi boonoshi gettitoyich, kaaraheete. 3Ebichi naboona Pheexiroosinaa Yowannisinon yechiyeete; aree gaata shawoo xumato aahee, harimmi wottoon cuyee kexooch qeejiyeete. 4Tunaballi Yeerichi qaaroon waayatina'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. Yesuusichi toommooch boonoshi mulloon too'iiti anaamina'o aafichina'ona tookkii uucha hum bedoon tunaheete. 5Dechara Ayihudee ukkureena'o, geeneena'o, Muusichi callee dojachina'o, qeeshee guudo Haanni, Qeyaafi, Yowannisi, Iskindiroosi, qeeshee guudoochi xiboo tunatina'o bulliyoo ikkottaqqi Yerusalem kiceeheete. 7Arooba Pheexiroosinaa Yowannisinon boonoshi daggooch neechiqqi, "Ittoshi koni giidoona oohee koni shigoonaniye hini bi baatoo yeshati uroon ittoshi wodiito?" iqqi echaheete. 8Arooba Pheexiroosi Yaafa Ayaanoona ceenniqqi ishichii wochiye:- "Hini asheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'onote! 9No hanaach hini biiyachi uroyich no tuniiti de'a shuunoyich 'Aabichiqqi hini uro wodiye?' iqqi noon ittoshi echa gaata, 10ittoshi yooddiito, Yeeriyoo qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichiti, Naaziretachi Yesuus Kiristoosichi shigoona wodiqqi ittoshi aafooch bi neexo ittoshi bullinaa Isra'eeleena'o bullinoyich arichato tunabe. 11'Xaqqee kechi haggachi ittoshi hoxaa dupito, Aroo kexon deggii neechii beeti, giimbee guummon tunati xaqqoo hinine' getee kooreetone. 12Wodoo baroo koni waaneenolla danataache; noon wodiyoon hakkemmo, asheena'oyich Yeer waanee immati shigo shimaayoyee desh baroo aalloone" iye. 13Arooba kiceeti Ayihudee nallachina'o Pheexiroosinaa Yowannisina aafoon kupphaqqi boonoshi yibbaatoon beeggiqqi, dojachona tookkii boonoshi dicci qayonaa ogooga asheena'o boonoshi tunee qayonon shalligiqqi woriganaheete; ebiyee aaf Yesuusina tookkii boonoshi beemon ariiheete. 14Wotta hini ara woditi uro Pheexiroosinaa Yowannisina tookkii neexaa bi beetee beeggiqqi, boonoshi gettemmon muccaheete. 15Ebich Ayihudee nallachina'o Pheexiroosinaa Yowannisinon "Maaxooch keyote!" iqqi boonoshi kiceeti kexoochee maach boonoshi kichitoyee gub, boonoshinaa boonoshina 16"Hini asheena'on aabichibona? Yerusalem beetina'o bulli ooga mallatoon boonoshi tuniyoon ariitina'one. Ebin nookkoon hakkaachone. 17Tunatee bat waayataani asheena'o waayataachemmoyich, ebiyee damba konicholla hini shigoon tiijiree boonoshi yibbaatataachemmoyich, miicharee bayone" iqqi echeeheete. 18Ebiyee gub, Pheexiroosinaa Yowannisinon ceeggiiqqi, "Guttinnoon Yesuusichi shigoon tiijiree yibbaatiyaahotine! Ashich dojiyaahotine!" iqqi miichaheete. 19Tunatee Pheexiroosinaa Yowannisina wochiqqi, "Yeerich de'a getonashi, oohee ittoshich de'a getona? Yeerichi aafooch aabine tato? Eke ittoshi nallibote! 20No beeggatonaa no waayatonon yibbaatataanoon cikkii qayon hakkaachone" iyeete. 21Ebiyee gub, Ayihudee nallachina'o Pheexiroosinaa Yowannisinon manjii miichaachii biichiyeete. Miichaqqi boonoshi biichito, tunati mooyona asheena'o bulli Yeerin boonoshi oogii beetoyich, boonoshi nallemmi gommon muccaqqiniye. 22Hini mallatoona woditi uro aabba natoyee beshoone. 23Pheexiroosinaa Yowannisina biichaqqi Yesuusichi asheena'o waan waaheete. Qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona boonoshich gettito bullin gettiyeete. 24Boonoshiyoo waayaqqi, ikka mulloona Yeerin ishichiqqi qollaheete:- "Shimaayoon, shawoonaa baharoonon, eboshichi daggooch beeto bullin halliti Doonocho! 25Neech qeyiti no qaabbachi Daawiti noonoona ishichiqqa gettato neene:- 'Aagateena'o amoyich ipoona guuqqeeheete? Hini ara asheena'o amoyich duuba mooyon koceeheete? 26Doono Yeerinaa bi doonjiiti Kiristoosinon kocha shawee taateena'o tiyiyeete; Ukkureena'oo kiceeheete' ito neene. 27"Ibaroone; Heroodisinaa Faantoosachi Phelaaxoosina Isra'eeleena'onaa aagateena'ona tookkii ne doonjiiti yaafa ne Bushoo Yesuusichi toommooch gondoon koceeya hini katamooch kiceeheete. 28Boonoshi kiceeti naboo, ne shiichiqqa ne giidoonaa ne shalligoona bi tunemmoyich ne kuxxato ceennemmoyichiye. 29Andoo Doono Yeero! Boonoshi miichoon ciine! Aafoon kuppharee ne qaaroon no gettemmoyich, ne guuno noon kupphiibe! 30Ashoon wodiyoyichoo ne kishoon yaggiree, yaafa ne Bushoo Yesuusichi shigoona mallatoonaa woriganikkimmi mooyonon shuunabe!" iqqi Yeerin qollaheete. 31Yeerin qollaqqi boonoshi tiyiyee, boonoshi kiceeti xaa'oo shuuriye. Bulliyoo Yaafa Ayaanoona ceenniyeete; aroochee Yeerichi qaaroon aafoon kupphaqqi gettiyeete. 32Arooba Yesuusichi asheena'o bulli ikka mullo, ikka kasho tunaheete; boonoshi daggoochee koniyolla "Hini gijoo taachone" getaanoone; bullin gogaqqi ikkooch qoodee beeheete. 33Mishiraachachina'o "Doono Yesuus Kiristoosi qitii duukkatina'ochi daggoochee kechitone" iqqi ooga giidoona miixaa beeheete; Yeeri boonoshi bullin oogichii diiriye. 34Boonoshi daggooch ikkolla iriteeto aalloone; ebiyoo boonoshi daggoochee shawacho bi shawoon, kechacho bi kexon kemmiibee, boonoshi kemmiti gijoon mishiraachachina'oyich deebii 35boonoshi imee, mishiraachachina'o gijaalleena'oyich bechiqqi boonoshi qoodii beetoyichiye. 36Arooba Qoopphiroosi gettee beeti buura shawooch shiijati, Yooseefi gettee beeti ikka Lewo beehe. Mishiraachachina'o biinoo "Barinabaasi" iqqi shigiiheete; ebiyoo "Goggiyee bushoo" getone. 37Aroo bi shawoon kemmiqqi gijoon deebii mishiraachachina'oyich immiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\