Mishiraachina'ochi Shuunoo 5

1Ebiyee gub, wotta Hanaani gettee beeti ikka uro Sapphiiri gettee beeti bi mecheena tookkii tunaqqi bi shawoon kemmiye. 2Hini ara shawoo kecheeti gijoochee bi mechee arii beetee, bi qellich qoodii echiichii, echa gijoon deebii mishiraachachina'oyich immiye. 3Tunatee Pheexiroosi ishichiye:- "Hanaano! Yaafa Ayaanoyich kootiree shawoon ne kemmati gijoochee ne qellich ne echiiyemmoyich Sheexaanoon ne mullooch akkiya giijinne? 4Kemaan ne beehooba, shawoo ne hajoo toona? Ne kemmatoyee gub, gijoo ne bullo toona? Ebiyoomi mooyon amoyich ne mulloona gabinne? Yeerichalli, ashich kootaano neene" iye. 5Hanaani ishin waayaqqi bekkach dihiye; bi dihiti xaa'oochaa bi kasho kechiye. Arooba bi qitoon waayatina'o bulli oogichii shataheete. 6Aroochee gurimaasheena'o tiyiqqi, bi dubanoon kaapiqqi kichii daammii duukkiyeete. 7Aree hillooch keeja saato bedoyee gub, Hanaanichi mechee wotta hini bi kenoochi toommooch shaggiti mooyon bat ariyaan beebee, ara kexooch waahan. 8Bi giyahee, Pheexiroosi tiyiqqi, "Eke taach gete! Ittoshi shawoon ittoshi kemmito, ebina baachiya?" iqqi echahe. Areyoo wochiqqa, "Eeha ebinaniye no kemmato" iyan. 9Aroochee Pheexiroosi "Doono Yeerichi Ayaanoon dachoyich akkiya ikkottahotine? Ebeege! Ne kenoon duukkiti asheena'o shaggitina'one; neenoo wotta kichiree duukkemmina'o ne" iye. 10Areyoo bekkach Pheexiroosichi baatooch dihiqqa qitiyan. Gurimaasheena'o wottaqqi kexooch giyiyee, qitiqqa beetin danaheete; kichiqqinoo bi kenoochi ga'ooch duukkiyeete. 11Arooba Yesuusichi asheena'onaa ishin waayati bara asheena'o bullinochi maacooch oogati shato giyiye. 12Ebiyee gub, mishiraachachina'ochi kishoona meeti mallatoonaa woriganikkiti mooyona asheena'ochi daggooch tunaa beehe. Bulli ikka mulloona tunaqqi, Solomoonichi genja gaaddafooch kicee beeheete. 13boonoshi waan wottataaneena'ochi daggoochee koniyolla boonoshi daggooch gimoyich aafoon kupphato aalloone. Tunatee asheena'o boonoshin oogii beeheete. 14Boonoshi mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iiti meeti anaamina'onaa maacheena'ona aafichoyee beshoon Yesuusichi asheena'o daggooch daakkeeheete. 15Mishiraachachina'o biiyachina'on boonoshi wodii beetoyich, asheena'o "Pheexiroosi beshahee, bi yiiroo tunateenolla ikkikkeena'on yexe" iqqi biiyachina'on gommooch kichiqqi shaa'oonaa yeebboonooch qeejii beeheete. 16Wotta Yerusalemi guudoona beeti gishiishi katamoochee biiyachina'onaa maachi biiyo yechii iritii xuuxiitina'onon deebii beeheete. Arooba dofee asheena'o kiceeheete; biiyachina'o bulliyoo wodiyeete. 17Ebiyee gub, qeeshee guudoonaa biinna tookkii beeti Saduqeena'o bullina kaaroon tiijiyeete; oogati qanaatoona mishiraachachina'ochi toommooch tiyiyeete. 18Boonoshinoo yechiiqqi, cuyee kexooch cuchiiheete. 19Boonoshi cuchiiti aroobee xum, Doono Yesuusi wochati shimaaji maraakoo cuyee kechi kelleena'on qechii boonoshin maach kichiqqi, 20"Hamiree Yaafee Kexooch neexaree, hini andra kashee gommichi bulli mooyon asheena'oyich getote!" iye. 21Mishiraachachina'o ishin waayaqqi maaddoona Yaafee Kexooch giyiqqi, Yeerichi qaaroon asheena'oyich dojiyeete. Tunaballi qeeshee guudoonaa biinna tookkii beetina'ona waaqqi, nallacho boonoshi tunemmoyich Isra'eeleena'o kaacciti geeneena'o bullin ceeggiqqi, ikkooch kiciyeete; wotta "Yiich cucheeti asheena'on hamiree deebote!" iqqi asheena'on cuyee kexooch wochaheete. 22Tunatee wocheeti asheena'o cuyee kexooch hammiqqi mishiraachachina'on muccaheete. Wottaqqi ishichiyeete:- 23"Cuyee kexooch no hammaa shaggahee, cuyee kechi kelleena'o gaawichii tuggeechee, quyachina'o kellooch neexaqqi boonoshi beetee danahone; tunatee qechii no giyahee, bi maacooch boonoshi daggoochee koninolla muccahone" iqqi gettiyeete. 24Yaafee Kechi qoomeena'ochi ukkuroonaa qeesheena'ochi guudeena'ona hini mooyon waayaqqi, "Hini mooyo gub amo bi tunemmo gaata ariyaachone" iibee boonoshi gettemmi mooyon muccaheete. 25Aree gaata ikka uro waaqqi, "Ebiyoche, yiich ittoshi yechii cuchiiti asheena'o Yaafee Kexooch neexaqqi, asheena'oyich dojii boonoshi beetee beeggaqqa waahoye" iqqi gettiye. 26Aroochee bekkach Yaafee Kechi qoomeena'ochi ukkuroonaa ikkikka qoomeena'ona hammii, mishiraachachina'on yechiqqi deebiyeete; boonoshi deebito giidoona toonoone. Ebiyoo "Asheena'o noon xaqqoona yexxemmina'one" iqqi boonoshi shattitoyichiye. 27Mishraachachina'on deebiqqi, Ayihudee nallachina'ochi aafooch neechiyeete. Aree hillooch qeeshee guudo boonoshin 28" 'Hini ittoshi ceeggii beeti shigoona asheena'oyich arichiyaahotine!' iqqa manjaayii ittoshich getaano noona? Ebiyoche, Yerusalem beetina'o bullich bechitotine. 'Ara uroon wuxiito ittoshine' getiree noon shigiiyaniya ittoshi qaawii beeto?" iye. 29Pheexiroosinaa bara mishiraachachina'ona wochiqqi ishichiyeete:- "Ashich de'a no getoyee Yeerich de'a no geto tun beda mooyone. 30Mixooch yooddiiqqi ittoshi wuxiiti Yesuusin no qaabbachina'ochi Nuggushoo Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee kichitone. 31Biinoo Yeeri axaaxee gommoochee bi waan wottoonaa maaroonon Isra'eeleena'oyich bi immemmoyich, bullichi shimboonaa wodiyachonon tuniiqqi bi qanna bad kotiitone. 32Hini mooyoyich no miixoo noone; wotta Yeerich de'a ii beetina'oyich bi immiti Yaafa Ayaanoo miixoone" iyeete. 33Ayihudee nallachina'o ishin boonoshi waayatoyich oogichii ipaqqi, "Hini asheena'on wuxibone!" iyeete. 34Tunatee asho bulli oogii beeti Muusichi callee dojachi Gamali'eeli gettee beeti ikka Fariso boonoshi daggoochee tiyiqqi, "Ikka wottoon hini asheena'on maach kichibote!" bi itoyee gub, 35Ayihudee nallachina'oyich ishichiye:- "Hini Isra'eeleena'ote! Hini asheena'ochi toommooch halloyich ittoshi gabiti mooyoochee ittoshi qelloon quyabote! 36Ebiyee aaf Tiyodaasi gettee beeti uro 'Ta oogoo taane' iqqi bi tiyee, awudda bal beda asheena'o biinna tookkii ikkottaheete. Tunatee hini ara uro ashi kishoona qitiye; biinna tookkii ikkottatina'o bulliyoo shacaa aallaheete. 37Aree hillooch shawee ukkureena'o asheena'o bullin haddiyooba, Galiilachi Yihudi tiyiqqi meeti asheena'on dabbiitone; aroo wotta ashi kishoona qitiye; biin dabbitina'o bulliyoo shacaheete. 38Andoo ittoshich gettahoye; hini asheena'ochi achooch shaggaahotine! Qayote! Hini shalligoo oohee hini mooyo ashi waanee tunato gaata aallemmone; 39Yeer waanee tunato gaatoo, boonoshin aalliyoon hakkaachotine; hini mooyo Yeerina tookkii kaaraqqi koyo ittoshich tunemmone" iye. Ayihudee nallachina'o Gamali'eelichi yibbaatoon waayaheete; 40aree hillooch mishiraachachina'on boonoshi waan ceeggiiqqi, arangoona xoobbiiheete; "Yesuusichi shigoona guttinnoon yibbaatiyaahotine!" iqqi gawukkiyeete. 41Ebich mishiraachachina'o "Yeeri 'Yesuusichi shigoyich hoxeyoon hakkemmina'one' iqqi noon hadditone" iqqi emiriibee Ayihudee nallachina'ochi aafoochee kechiyeete. 42Ebiyee gub, qemi qemona Yaafee Kexonaa kexi kexonooch guuddiqqi, "Yesuusi aroo Kiristoosine" iibee mishiraachee qaaroon asheena'oyich dojoonaa yibbaatoonon kuxaanoon beeheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\