Mishiraachina'ochi Shuunoo 7

1Aree hillooch qeeshee guudo "Hini mooyo ibaroona?" iqqi Isxifaanoosin echahe. 2Isxifaanoosi wochiqqi ishichiye:- "Ta maneena'onaa ta niheena'onote! Waayabote! Oogee yiirachi Nuggushoo Yeeri, no nihoo Abrahami Karaan hammii kotataan bi beetee, Mesotaamee Shawoochaa biich bekkaqqi, 3'Ne shawoonaa ne xibeena'ona waanee keyiree ta bekkiiyemmi shawooch hambe!' iye. 4"Ebich arooba Kalideena'ochi shawoochee kechiqqi, Karaan hammii kotahe. Aroochee bi nihoo qititoyee gub, Yeeri biin kichiqqi hanaach ittoshi beeti hini shawooch deebii kotiihe. 5Hiniichoo ikka ciix beda shawoonolla biich imaanoone. Tunaballi Abrahamich bushoo shiijataan beetee, 'Hini shawoon neennaa ne hillooch shiijammi ne yaroonoyich immemmo taane' iqqi gibanikkiye. 6Wotta Yeeri 'Ne yaroo ashi shawooch shiqqoo tunaree beeyemmone. Ara shawee asheena'o awudda balla naton guuno tuniiree boonoshin hajemmina'o ne; xuuxoonoo bekkiiyemmina'o ne. 7Tunaballi guuno tuniiree hajemmi ara shawee asheena'ochi toommooch nallemmo taane; ebiyee gub, ne yaroo keyiree hini xaa'oochaa taach goyinnemmone' iqqi gettiye. 8Ebiyee gub, Yeeri Abrahamina tookkii wogo giyiye. Abrahamiyoo hini ara wogoona dokireehe. Ebich Abrahami Yisaaqin shiyiqqi shimitta qemooba dokiriihe. Ebiyoomon Yisaaqi bi bushoo Yaaqoobin dokiriihe; Yaaqoobiyoo no qaabbachina'o tunati aaraa gutta bi bushiisheena'on dokiriihe. 9"Hini no qaabbachina'o boonoshi manoo Yooseefina qanaataqqi Gibicee Shawooch hammii beeti giixachina'oyich biin kemmiyeete. Tunaballi Yeeri biinna tookkii tunahe; 10bi xuuxo bullinoo gaachahe; Gibicee taatoo Faaroonichi aafooch bi neexahooba, ariyoon biich immiqqi taatoo biin oogiiyemmoyich tuniihe. Hini ara taatoo Yooseefin Gibicee Shawoonaa bi kexo bullinooch iraashiihe. 11"Aroyee gub Gibicee Shawoonaa Kanaanee Shawoo bullinooch beeti asheena'on du'iiti shaacoo giyee, no qaabbachina'o maayemmon muccaheete. 12Arooba Yaaqoobi Gibicee Shawooch maayee beemon waayaqqi, shiichii no qaabbachina'o tunati bi bushiisheena'on ara Gibicee Shawooch daachiihe. 13Bi guttinnooba Yooseefi bi maneena'oyich 'Taane Yooseefi' iqqi arichahe; arooba bi yoodo Faaroonich arichahe. 14Ebichi hillooch Yooseefi bi nihoo Yaaqoobin 'Ne kechi asheena'o bullin yeshiree Gibicee Shawooch wobe!" iqqi wochiihe. Arooba Yaaqoobichi kechi asheena'o shabaa uucha asheena'one. 15Yaaqoobi eboshina tookkii tiyii, Gibicee Shawooch hammiye; biinnaa no qaabbachina'ona aroochaa qitiyeete. 16Boonoshi dubanoon Shekeem daammiqqi Abrahami Kemoorichi bushiisheena'o waanee bi gijoona bi kemati maashooch duukkiyeete. 17"Aroyee gub Yeeri Abrahamich bi gibanikkiti yemeeno katinniyona, Yooseefin ariyaani bara taatoo Gibicee Shawooch bi taatammi wottoon, Gibicee Shawooch beeti no asheena'o shiijaa meettiyeete. 19Hini ara taatoo no yareena'oyich maroo halliqqi no qaabbachina'ochi toommooch maacoo manjiye; 'boonoshi waanee shiijammi gaggareena'on kashoona boonoshi beetaachemmoyich, maaxooch kichiree dufote!' iqqi xuuxiihe. 20"Arooba Muusi shiijahe; aroo Yeeri biinna emiriti bushoone. Biyoo bi nihoochi kexooch keeja aganoon dicciye; 21aree hillooch bi dupeeti xaa'oochee Faaroonichi bushee danaqqa tiijii daammaa, bi bushoon tuniiqqa dichiyan. 22Ebich Gibiceena'o Muusich boonoshi doyoo bullin dojiyeete; aroo bi yibbaatoonaa bi shuunoo bullina giidachi asho tunaqqi dicciye. 23"Ebiyoomon Muusi bi shiijati aabba natooba, arooba bi maneena'o tunati Isra'eeleena'on beegga gabiqqi, boonoshi waan hammiye. 24Boonoshi daggooch bi beetee, ikka Gibicee asho Isra'eelee ashoon bi xuqqii beetee beeggiqqi gaachahe; Gibicee ashoon wuxiqqi xuqqeeti uroyich nichoon gaaceehe. 25Muusiyoo 'Ta maneena'o Yeeri boonoshin ta kishoona wodiiyemmo tunoon shalligii beetina'one' iqqi gabiye; tunatee shalligaaneena'one. 26Wotta dechara Isra'eeleena'ochi daggoochee gutteena'o boonoshinaa boonoshina kaaraa beetee beeggiqqi, yeshi shuniiya iqqi, 'Hini asheena'ote! Manaa manoo ittoshi amoyichiye ittoshi xu'ee beeto?' iye. 27"Ara xuqqi beeti uro, Muus waan wottaa kishoona xuqqiqqi, 'No toommooch ukkuroonaa nallachona ne tunemmoyich, konine neen ukkuriito? 28Oohee yiich Gibicee ashoon ne wuxitoomon, taan wuxiya qaawii beetine?' iye. 29Ebich Muusi Midiyaamee Shawooch maxxaa hammii, shiqqoon tunaqqi kotahe; aroochaa gutta bushoon shiyiye. 30"Muusi arooch aabba naton bi kotatoyee gub, Siinee Gepee ga'ooch beeti baraheexi tusho qaaqqoo tunaqqi aaxxaa beeti qaaqqee aaxxee daggoochaa Doono Yeerichi maraakoon beeggiye. 31Ciinniqqi, 'Amoon beeggootee! Hini amoone?' iqqi manjii beegga bi giddahee, 'Ne qaabbachina'o Abrahamichi Nuggushoo, Yisaaqichi Nuggushoo, Yaaqoobichi Nuggushoo Yeeri taane' ii beeti Doono Yeerichi qaaroon waayahe. Waayaqqinoo qewahe; manjii ciinoyich aafoon kupphataanoone. 33"Aree hillooch Doono Yeeri 'Ne neexati xaa'oo yaafeeti shawoo bi tunatoyich, ne baateexi caammoon kichibe! 34Gibicee Shawooch beeti ta asheena'ochi xuuxoon manjii beeggaqqa, kachaa kashoon muccaqqi boonoshi gaashiron waayaqqa, boonoshin wodiiya kindito taane. Andoo tibe! Gibicee Shawooch neen wochemmo taane' iye. 35"Hini Muusi ebiyee aaf 'Ukkuroonaa nallachona ne tunemmoyich konine neen ukkuriito?' iqqi boonoshi hoxati uroone. Aroonoo tushee daggoochaa bi beeggiti shimaaji maraakoochi kishoona Yeeri ukkuroonaa wodiyachonon tuniiqqi deejiye. 36Biyoo Gibicee Shawoochaa woriganikkiti mooyonaa mallatoonon bekkiiqqi, Isra'eeleena'on aroochee Ceella Baharoonaa Siinee Barahoonoochaa woriganikkiti mooyonaa mallatoonon bekkiibee, aabba naton boonoshin yaabiye. 37Isra'eeleena'on 'Taanoomi keemachon ittoshi maneena'ochi daggoochee Yeeri ittoshich kaaciree neechemmone' iqqi gettito hini ara Muusine. 38Aroo no qaabbachina'ona tookkii barahooch kiceeti asheena'ochi daggooch, wotta Siinee Gepoochaa biich gettiti shimmaji maraakoona tookkii beetone. Kasho beeti qaaroonoo nooch imma Yeer waanee deqqito aroone. 39"Tunaballi no qaabbachina'o hini ara Muusin xuqqiyeete; 'No toommooch ukkurataache' iqqi boonoshi mulloona Gibicee Shawooch wottaheete. 40Wotta Haroonin 'Hini Gibicee Shawoochee noon kichiti Muusi amooch bi giyito gaata ariyaano noone; ebich no aafooch shiichemmi nuggusheena'on nooch shuunabe!' iyeete. 41Arooba maamon shaahiiqqi shuunaheete; biichoo deejoon deejiyeete; kishoona boonoshi shuunati shuunoyich tikkasho tikkashaheete. 42Ebich Yeeri boonoshin qajiye; shimaaji xojaneena'oyich boonoshi goyinnemmoyich beshiiqqi boonoshin immiye. Keemachina'ochi macaafooch bi kooreetoomon, 'Yeeri "Hini Isra'eeleena'ote! Aabba naton barahooch ittoshi beehooba, deejoonaa buuroonon ittoshi giddiito taachiya? 43Boonoshich goyinniya ittoshi shuunati shaaheetina'o, boonoshiyoo Molooki duukkaanoonaa Refaani gettee beeti, ittoshi nuggushoo tunati xojanee shaahiyoonon tiijiqqi shaaggiyotine. Ebich Baabiloonee Shawoyee bek ittoshin yoohi daachiiyemmo taane" iye. 44"No qaabbachina'o barahooch boonoshi beehooba, Yeerina danee duukkaanoo boonoshich beetone; hini danee duukkaanoo arooba Yeeri boonoshina tookkii beemon bekkii beeti duukkaanoone. Ara duukkaanoo Yeeri Muusich bekkiiqqi gettitoomon shaahiitee shuuneetone. 45Aroyee gub no qaabbachina'o wotta boonoshi keroona Yeeri boonoshi aafoochee kichiti meeti yareena'ochi shawooch Yaasina tookkii hini ara duukkaanoon yechiqqi giyiyeete. Hini duukkaanoo Daawiti yemeenooch beddaahee arooch kotahe. 46Aroobee yemeenooba Yeeri Daawitich ishichiye:- 'Neenna ta emiritoyich neech de'oon tuniiyemmo taane' iqqi bi gettiyona, aroo 'Yaaqoobichi Nuggushoo Yeero! Kexon neech ta haggemmoyich taach daaggibe!' iqqi qollahe. 47Tunaballi Yeerichi kexon haggito Solomoonine. 48"Tunatee Beshoo Yeeri asho haggiti kexooch beetaache; keemacho gettitoomon, 49'Doono Yeeri "Shimaayoo ta taatee qeenone; Shawoo ta baatoo neexxemmi xaa'oone; taach am shaaha kexoniye ittoshi haggemmo? Ta kashemmi xaa'ochi, amoochiye? 50Eboshi bullin shuunato ta kishoo toona?" itone.' 51"Illa hini getee waayataani amashee asho ittoshine? Yeerin ariyoon qaawaani asheena'ochoomon ittoshi mulloo muumoona? Ittoshi waamo ulloona? Ittoshi qaabbachina'oomo ittoshine; ittoshi wotta bulli araddoon Yaafa Ayaanoyich de'a getaachotine. 52Keemachina'ochi daggoochee konine ittoshi qaabbachina'ona du'ataano? 'Cadiqo woyemmone' iqqi shiichii gettitina'on wuxiyeete. Bi waateenoo, ittoshi and biin beshiiqqi immiyotine; wuxiihotine. 53Yeeri bi maraakeena'ochi kishoona bi immiti calloon deqqiyotine; tunatee quyataachotine" iye. 54Ayihudee nallachina'o ishin boonoshi waayati hillooch oogichii ipaqqi boonoshi gashon shaacciyeete. 55Tunaballi Isxifaanoosi Yaafa Ayaanoona ceenniqqi shimaayooch manjii bi ciinniyee, Yeerichi oogee yiiroonaa Yesuusi Yeerichi qanna bad neexaqqi bi beemonon beeggiye. 56Aroochee "Ebiyoche, shimaayoo qecheeqqi ashi bushoo Yeerichi qanna bad neexaa beeto taach bekkaa beete" iye. 57Aree gaata Ayihudee nallachina'o boonoshi qaaroon oogichiqqi cookiibee boonoshi waamon upiyeete; ikkooch tiyiqqi bi waan wocaheete; 58biin geechii katamoyee maach kichiyeete. Miixeena'o boonoshi tahoon kichiqqi, Sawuli gettee beeti ikka gurimaashoochi aafooch geddiichii, Isxifaanoosin xaqqoona yexooch giyiyeete. 59Arooba Isxifaanoosi xaqqoona yexxaabee, "Ta Doono Yesuuso! Ta kasheen de'e!" iqqi qollahe. 60Gurataqqi, "Ta Doonocho! Hini axaaxoon boonoshi toommooch haddiyaahine!" iqqi oogichii cookiye. Ishichiichii qitiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\