Mishiraachina'ochi Shuunoo 8

1Arooba Sawuli "Asheena'o Isxifaanoosin boonoshi wuxoo tatoone" itone. Ebi arooba Yerusalem beeti Yesuusichi asheena'o toommooch oogati du'o waahe. Mishiraachachina'oyee damba Yesuusichi asheena'o bulli Yihudee Shawoonaa Shamaaree Shawoonooch shacaheete. 2Ikkikka Yeerich qeyitina'o Isxifaanoosin duukkiyeete; ooga eefonoo eepiyeete. 3Tunaballi arooba Sawuli Yesuusichi asheena'on kachaa kashoon tuushiiqqi iritii beehe; boonoshi kexi kexooch giyiqqi maacheena'onaa anaamina'onon shotti shottaa kichiqqi cuyee kexooch daammii cuchii beehe. 4Hini shacati Yesuusichi asheena'o boonoshi hammito bulliich Yeerichi qaaroon gettiyeete. 5Arooba Filipphoosi Shamaari Katamooch hammiqqi Kiristoosichon gettiye. 6Asheena'o Filipphoosichi yibbaatoon waayaqqi, bi tunii beeti, gaakkachi mallatoon beeggiqqi, bi gettii beeton ikkooch ibara mulloona ellaheete. 7Ebiyoo yinneena'o oogati qaaroona cookiibee meeti asheena'ochi toommoochee boonoshi tiyitoyichiye; boonoshi ashittino qittiti meeti asheena'onaa baata yesheena'onoo woditoyichiye. 8Ebich Shamaara beeti asheena'o oogichii emiriyeete. 9Arooba ara katamooch Simooni gettee beeti ikka allaamoo beehe. Ebiyee aaf aroo "Ta oogoo taane" ii beehe; bi kaayii beeti kaayoona Shamaaree asheena'o woriganaqqi, "Hini shuunoon aabichiqqi shuunoon hakkiye?" ii beeheete. 10Gishiishoochee tiijiqii ogoogooch beddaahee boonoshi bulli "Hini uro 'Giidacho' gettee beeti Yeerichi giidoone" iibee ikkooch tunaqqi waayaa beeheete. 11Meeti yemeenoon bi kaayee beeggitina'o woriganaabee, bi getoon waayaa beeheete. 12Tunaballi Filipphoosi Yeerichi taatittineechonaa Yesuus Kiristoosichi shigeechonon boonoshich mishiraachee qaaroon bi getee waayaqqi, boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiti maacheen'onaa anaamina'ona aacona afaalleeheete. 13Simooniyoo wotta bi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiqqi aacona afaalleehe. Aacona bi afaalleetoyee gub, Filipphoosi hammiyooch dabbiibee bi tunii beeti mallatoonaa gaakkachi shuunoonon bi beeggiyooba woriganaa beehe. 14Arooba Yerusalem beeti mishiraachachina'o Shamaaree asheena'o Yeerichi qaaroyich boonoshi de'a geton waayaqqi, Pheexiroosinaa Yowannisinon boonoshi waan daachiiheete. 15Boonoshiyoo hammiqqi, Yaafa Ayaano boonoshi toommooch bi kindemmoyich, Yeerin qollaheete; 16ebin boonoshi qollato, Shamaaree asheena'o Doono Yesuusichi shigoona aacona afaalleeteetalli, Yaafa Ayaano boonoshi toommooch bat kindoo bi qajitoyichiye. 17Arooba Pheexiroosinaa Yowannisina ara asheena'ochi shimbooch kishoon boonoshi kotiitee, Yaafa Ayaano boonoshi toommooch kindiye. 18Mishiraachachina'o ashi shimbooch kishoon kotiitee, Yaafa Ayaano kindoon Simoon beeggiqqi gijoon kichii, 19"Ta kishoon bi shimbooch ta kotiimmi asho bullichi toommooch Yaafa Ayaano bi kindemmoyich, taach hinoomi giidoon imbote!" iye. 20Arooba Pheexiroosi tiyiqqi ishichiye:- " 'Yeerichi wojoon gijoona danabana' iqqa gabito neene; ebich ara ne gijoona tookkiree aallabe! 21Ne mullo Yeerichi aafooch kaamoo toonoone; ebich hini shuunee gogacho tunoon hakkaachine. 22Illa hini xumma ne gaboochee Yeer waan wottabe! Yeerin ne qollatee, diqqich ebi ne mullee gondoochee neen maaremmo tunemmone. 23Caammara qanaato ne mullooch ceenonaa axaaxee waanjee daggooch ne beemonon beeggaa beeto taane" iye. 24Aroochee Simooni wochiqqi, "Hini ittoshi gettitoochee ikkolla ta toommooch bi shagaachemmoyich ittoshi taach Doono Yeerin qollabote!" iye. 25Pheexiroosinaa Yowannisna asheena'oyich manjiiqqi boonoshi miixatonaa Doono Yeerichi qaaroon boonoshi gettitonoyee gub, Yerusalem wottaabee Shamaaree Shawooch beeti meeti katamooch mishiraachee qaaroon gettiyeete. 26Ikka araddoon ikka Topphiyee asho Yeerich goyinniya Yerusalem hammiye. Hini uro guruushoone; Hindeeki gettee beeti Topphiyee taatechi araaqee iraashoo. Ara uro bi hammitoochee bi shawooch gaarin yebbaqqi wottaabee, keemachi Isiyaasi kooriti macaafoon shemmaa beehe. Arooba Doono Yeeri wochati maraakoo Filipphoosin "Tiyiree aabi gimoochaa qanna bad Yerusalemee Gaazi Katamooch kichii beeti gommooch hambe!" iye. Ara gommo barahee gommone. Biyoo tiyiqqi hammiye. 29Arooba Filipphoosin Yaafa Ayaano "Gaari toommooch beeti uro waan giddaree biinna danabe!" iye. 30Filipphoosiyoo woccii hammiqqi, uro keemachi Isiyaasi kooriti macaafoon bi shemmaa beetee waayahe. Aroochee "Ibaroon ne shemmaa beeto ne mullooch giyii beeta?" iqqi echahe. 31Aroo wochiqqi, "Taach kaachi gettemmi asho aalloon aabichiree ta mullooch giyehe?" iye. Aroochee gaarin neechiiqqi, "Hini gaariich keyiree kotabe!" iqqi Filipphoosin qollahe. Bekkach Filipphoosi ara gaariich kechii kotahe. 32Isiyaasi kooriti macaafoochee ara uro shemmato ebiniye:- "Bago biin guuremmon bi dabboomon biin guuremmina'on dabbiye; bi eexon caggii beetina'ochi aafooch cikkii qajii beeti bagoochoomon bi noonoon wochaanoone. 33Cooneehe; xu'ee nalloon bi toommooch nalliyeete; 'Bi kasho shawee toommooch beeyaaye!' getee bi bajeetoyich, bi shiijaroon konine haddoon hakkemmo?" ii beetoniye. 34Uroo Filipphoosin "Keemacho koniniye bi gettii beeto? Biinnashi, oohee barooniye bi gettii beeto? Eke taach gete!" iqqi echahe. 35Filipphoosiyoo wochiqqi ara bi shemmati macaafee xaa'oochee tiijiqqi, Yesuusichon gettii beeti mishiraachee qaaroon biich gettiye. 36Tookkii gommo hammiibee aaco beetooch shaggiyeete; boonoshi shaggiyee, uro tiyiqqi, "Ebiyoche, hiniich aaco beetone; aacona ta afaalleyaachemmoyich, taan bajemmi mooyo amoone?" iqqi echahe. 37[Filipphoosiyoo "Ceeni ne mulloon Yesuusichi toommooch ne too'ii gaata, neen bajemmi mooyo aalloone" iye. "Ta, Yesuus Kiristoosi Yeerichi Bushoo bi tunoon ibariihoye" iye.] 38Aroochee uro "Gaarin neechibote!" iye. Filipphoosinaa biinna guttaqqi aacooch kindiyeete; Filipphoosiyoo biin aacona afaalliye. 39Aacoochee boonoshi kechiyee, Doono Yeerichi Ayaano Filipphoosin diqqoona tiijiqqi daammiye. Uroo guttinnoon biin beegaanoone; emiriibee bi gommon yechiye. 40Filipphoosi Azaxooni Katamooch bi shago arichahe; aroochee Qeshaarai bi shaggimmi wottoon katamoo bulliich mishiraachee qaaroon gettiibee beshaa beehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\