Mishiraachina'ochi Shuunoo 9

1Ebichi daggooch Sawuli "Boonoshin wuxi ciichemmo taane" iqqi, Doono Yesuusin dabbii beeti asheena'ochi toommooch daakkii miichaabee, qeeshee guudo waan hammiye. 2Hammiqqi, "Damaasiqi Katamooch beeti Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkureena'oyich koorichoon kooriree taach imbe! Arooch Yesuusichi gommon dabbii beetina'on, anaamina'o tunabeete maacheena'on yeshi cuyiree Yerusalem deebana" iqqi qollahe. 3Aroochee hammiibee Damaasiqa bi katinniyee, diq xeeyo xeeja iqqi bi waccoomon shimaayoochee bekko bi guudoona waccii aaxxahe. 4Sawuli bekkach shawooch dihiye. Arooch dihiqqi bi beetee, "Sawulo! Sawulo! Amoyich taan du'ii beetine?" immi qaaroon waayahe. 5Biyoo "Ta Doonocho! Koni neene?" iqqi echahe. Doono biich wochiqqi, "Ne du'ii beeti Yesuusi taane. 6And tiyiree Damaasiqa gibe! Aroochee ne tuniiyemmon ikka uro neech gettemmone" iye. 7Arooba Sawulina tookkii hammii beeti asheena'o qaaroon waayaabee koninolla beegaanoon, noonoo miimaqqi neexaheete. 8Aroyee gub Sawuli bi dihitoochee tiyiye; bi aafoon bi gaxxiyee, ciinnemmon qajiye. Ebich asheena'o bi kishoon yechiqqi yaabiibee, Damaasiqa daammiyeete. 9Biyoo maataanoon, uyaanoon, bi aafo ciinaanoon keej qeyiye. 10Ara Damaasiqa Hanaani gettee beeti ikka Yesuusichi asho beehe; Doono yaa'oona "Hanaano!" iqqi ceeggiye. Biyoo "Ta Doonocho! Amoone?" iye. 11Doono Yesuusi biich ishichiye:- "Kaata tiyiree 'Kaamoo' gettee beeti gommooch hambe! Arooch Yihudichi kexooch beeti, Sawuli gettee beeti, ikka Xeriseesi Katamee uroon qaawibe! Biyoo corootee toommoochiye bi beeto. 12Wotta hini Sawuli wochinnoon ciinnemmoyich, Hanaani gettee beeti uro giyiqqi, bi kishoon Sawulichi shimbooch bi kotiitee, [yaa'oona] beeggitone" iqqi gettiye. 13Tunatee Hanaani wochiqqi, "Ta Doonocho! Hini uro Yerusalem beeti ne asheena'ochi toommooch ambicha gondoon bi shuunato gaata meeti asheena'o waanee waayato taane; 14wotta 'Yesuusichi shigoon ceeggii beetina'o bullin cuye!' iqqi qeesheena'ochi ukkureena'o biin ukkuriiqqi hiniich deejitina'one" iye. 15Tunatee Doono Yesuusi wochiqqi, "Hini uro meeti aagateena'oyich, taateena'oyich, Isra'eeleena'oyichoo taachon bi miixemmoyich taach ta kaaccati qiicoone. Ebich bi waan hambe! 16Taachon miixiya ambicha xuuxoon bi beeggemmo gaata ta biich bekkiiyemmo taane" iye. 17Ebich Hanaani hammiqqi ara kexooch giyiye; Sawulichi shimbooch bi kishoon kotiiqqi, "Ta manoo Sawulo! Wochinnoon ne aafo ciinnemmonaa Yaafa Ayaanoona ne ceennemmonoyich, ne waan Doono taan deejitone; Biyoo hiniich ne waa beetee, gommoochaa neech bekkati Yesuusine" iye. 18Bekkach teepphee kongaroomo bi aafoochee holliye. Arooba bi aafo ciinniye; tiyiqqi aacona afaalleehe; 19maayoonoo maaqqi kupphahe. Aroyee gub Sawuli Damaasiqa beeti Yesuusichi asheena'ona tookkii giishacha aaboon kotahe. 20Boonoshina tookkii beebee, Ayihudeena'o kicee beeti kexina'ooch hammiqqi, "Yesuusi Yeerichi Bushoone" iibee miixahe. 21Waayatina'o bulli woriganaheete; "Hini uro Yerusalem beeti hini shigoon ceeggii beetina'on aalliito toona? Hiniich bi waato, boonoshin cuyiree qeesheena'ochi ukkureena'o waan daamma toona?" iyeete. 22Tunatee Sawuli kupphaa kupphaa waahe; Damaasiqa beeti Ayihudeena'oyich Yesuusi aroo Kiristoosi bi tunoon xiishii arichiibee, boonoshi gettemmon muccii beehe. 23Meeti araddoyee gub Ayihudeena'o Sawulin wuxiya echeeheete; 24Sawuli boonoshi echeyoon waayahe. Boonoshiyoo Sawulin wuxiya xumoonaa araddoonon katamee kelloon manjiiqqi quyaa beeheete. 25Tunaballi Yesuusichi asheena'o xumoona Sawulin daammiqqi, mokkooch geddii xaqqee gayee gutta daggeexi aahoona beshiiqqi wodaroona kindiiheete. 26Sawuli Yerusalem hammiqqi, arooch beeti Yesuusichi asheena'o daggooch bacceeya qaawiye; tunaballi boonoshi bulli "Bi Yesuusichi asho toonoone" iqqi shataheete. 27Tunatee Barinabaasi Sawulin daammiqqi, mishiraachachina'o waan shaggiihe. Aroochee Doono Yesuusin gommoochaa bi beegonaa Doono biich bi getonon, wotta Damaasiqi Katamooch aafoon kupphaqqi Yesuusichon bi getonoo gettiye. 28Ebiyee gub, Sawuli aafoon kupphaqqi Doono Yesuusichon gettiibee, boonoshina tookkii Yerusalem kechii giyiibee beehe. 29Wotta Giriikee noonoon arii beeti Ayihudeena'oyich gettii boonoshina tookkii gajitee beehe; tunatee biin wuxiya qaawiyeete. 30Arooba maneena'o ebin ariiqqi Qeshaara daammiyeete; aroochee Xeriseesi daachiiheete. 31Arooba Yihudee Shawoo, Galiilee Shawoonaa Shamaaree Shawoo bullinooch kicee beeti Yesuusichi asheena'o shatoochee kashaheete; manjiyeete; Doonochoo hajeebee Yaafa Ayaanee degoona beebee qeyii qeyii meettiyeete. 32Arooba Pheexiroosi bulli xaa'ooch guuddiibee, Liidi Katamooch beeti Yesuusichi asheena'o waan hammiye. 33Ara xaa'ooch ashittinoon wuxii beeti biiyoona shimitta naton beerooch qeyiqqi beeti, Eeniyi gettee beeti ikka uroon danahe. 34Biinoo ishichiye:- "Eeniyo! Yesuus Kiristoosi neen wodiitone. Tibe! Ne hajee kishoona ne yeebboon qode!" iye. Aroo bekkach tiyiye. 35Liidi Katamoonaa Shaarooni gettee beeti araara yimaanoonooch beetina'o bulli hini ara woditi uroon beeggiqqi, Doono Yesuus waan wottaheete. 36Arooba Yoopphi Katamooch Xaabbiti gettee beeti, ikka Yesuusichi ashe beehan. Bi shigo Giriikee noonoona Doriqi getteehe; Doriqi geto xiixxe getone. Areyoo bulli aaboon de'a mooyon shuunaabee, iriteetina'on gaachaabee beehan. 37Ebi ureyoo ikka araddoon biiyaqqa qitiyan; bi dubanoon machiqqi kechi toommeexi kexooch geddiyeete. 38Arooba Yooppha beeti Yesuusichi asheena'o Pheexiroosi Liida bi beemon waayaqqi, "Kaata hami, biin kishoona yeshiree deebote!" iqqi gutta asheena'on daachiiheete. Boonoshi daachiito, Liidi Yoopphi Katamoyich katino bi tunatoyichiye. 39Bekkach Pheexiroosi tiyiqqi, boonoshina tookkii waahe. Waa bi shaggiyee, asheena'o kechi toommeexi kexooch biin daammiyeete. Xuuma maacheena'o bulli eefaabee, Doriqi kashoona beebee boonoshich bi shuunati qamisoonaa bara tahoonon kichiqqi yaachii Pheexiroosich bekkiibee bi guudoona neexaheete. 40Aroochee Pheexiroosi bullin maach kichiichii, gurataqqi Yeerin qollahe. Bi qollatoyee gub, dubano waan wottaqqi, "Xaabbite! Tibe!" iye. Bekkach bi aafoon gaxxiyan; Pheexiroosin ciinnaqqa tiyaa kotahan. 41Biyoo bi kishoona yechiqqi tiijii neechiye; xuuma maacheena'on bara Yesuusichi asheena'ona tookkii ceeggiqqi, "Ebiyoche, kashachine" iqqi boonoshich bekkiihe. 42Ebiyee gub, Yooppha beetina'o bullich hini mooyo waayeehe. Ebina meeti asheena'o boonoshi mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iiheete. 43Pheexiroosiyoo Yooppha Simooni gettee beeti, gooqqi quca ikka uroona tookkii meeti aaboon kotahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\