Qolaasiyaasi 1

1Yeerichi daaggoona Yesuus Kiristoosina wocheeti mishiraachachi Phawuloosi taane; Qolaasiyaas beeti Yeerina yaafeeqqi Kiristoosina tookkii boonoshich beeti ikkittinoona gibaneeti maneena'oyich hini wocho bede; No nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. No manoo Ximootiyoosiyoo ittoshin diggiitone. 3Shiichiqqi ebi mishiraachee ibaree wochoon ittoshi waayahooba, shimaaji kexooch ittoshich qanniti gibaneechi naboyich ittoshi mulloon Kiristoos Yesuusichi toommooch ittoshi too'iyoonaa Yeerichi asheena'o bullin ittoshi shunonon waayato noone; ebich ittoshich Yeerin no qollaa bee gaata, no Doono Yesuus Kiristoosichi Nihoo Yeerin bulli araddoon gallataa beeto noone. 6Ebi mishiraachoo ittoshi waan shagee, Yeerichi wojee ibaroon waayaqqi gaawichii ittoshi ariiti aaboochee tiijiqqi ittoshi daggooch bi tuniitoomon, wotta ebiyoomon shawee toommo bulliich aafoon aafaa beetone; gabinniinoo beetone. 7Kiristoosich noonna tookkii maddii beeti, shunnati manoo Ephaafir waanee ara Yeerichi wojeechon ariito ittoshine; biyoo noonna tookkii Kiristoosichi maddachon tunaqqi no keroyich shuunaa beeti gibaneeti ashoone. 8Wotta Yeerichi Yaafa Ayaanoochee danati ittoshichi shunoon nooch gettitone. 9Ebich no wotta ishin no waayati aaboochee tiijiqqa, Yeeri bi Ayaanoochee danaa beeti ariyoonaa shalligoo bullinon ittoshich ceenoona imiree bi daaggoon ittoshich bi arichiiyemmoyich, qollaabee ittoshich corootoon kuxaano noone. 10Gaawa shuunoo bullina aafoon aafabee, Yeerin ariyoona dicibee, bulli mooyona kupphoonaa haa'iyoona woriganikkii beeti bi giidoomon oogichi kupphabee, Yeeri biich yaafeetina'oyich bi qanniiti wojoon bi taatittinee bekkoochee no qoodeeyemmoyich noon bechiti Nihoo Yeerin emiroona gallatabee, mooyo bullina biin emirikkiya Doonoyich bedditon tunaree ittoshi beeyemmoyich Yeerin qollaa beeto noone. 13Biyoo mandaree taatoochi kishoochee noon kichiye; biishahe; ebi getoo no axaaxoyich maaroon no danati bi shuni Bushoochi taatittineech noon giijiye. 15Kiristoosi bekkataani Nuggushoo Yeerichi shaahiyoone; halleetina'o bulliyee shiichiqqi beeti qaabboone; 16bekkaa beetina'onaa bekkataaneena'ona, taatittino tunabe, oohee doonjittino tunabe, oohee iraashittino tunabe, oohee ukkurittino tunabe, shawoonaa shimaayoonooch beetina'o bulli biinna halleetina'one. Bulli mooyo biinna halleetone; biichoo halleetone. 17Biyoo bulliyee shiichiqqi beetone; bulli mooyoo gawato biinnaniye. 18Biyoo bi ashittino tunati kittinnee guuphina'ochi shimboone. Biyoo mooyo bullichi toommooch besho bi tunemmoyich, bulliyee shiichoone; qitii duukkatina'ochi daggoochee keyonoo qaabboone. 19Yeeri ceeni bi Nuggushittino Kiristoosina bi beeyemmoyich emiroona daaggitone; 20biyoo "Kiristoos magaa, bi masqalooch ufati bi damoona taanna tookki diggoon bi tuniitee, shawooch tunabe oohee shimaayooch tunabe beeti mooyo bullin shuniiyemmo taane" iye. 21Ebiyee aaf wokkiqqi beeti ittoshin, gonda mooyon shuunoonaa gonda mooyon gaboona biinna shixacho tunati ittoshin, qooneyaani oonaalli yaafeeton tuniiqqi Yeerichi aafooch ittoshin giddiyoyich, Kiristoosi meenon tahaqqi bi qitoona and ittoshin shuniitone. 23Ebi bi tunemmo, Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyoona manjiqqi ittoshi waayati mishiraachee qaaree gibanoochee shokaanoon ittoshi bee gaataniye. Ara mishiraachoo shimaayoyee desh beeti halleetina'o bullich getteetone; ta Phawuloosiyoo ebi mishiraachee qaaree maddachon tunahoye. 24Andoo ittoshi naboyich ta toommooch shaggiti iritoyich emiriyoye; ebiyoo Kiristoosichi ashittino tunati kittinnee guuphochi naboyichiye; Kiristoosi xuuxatoomon bi shuunee naboona ta toommooch shaggii beeti xuuxoon haa'iibee bi xuuxoon ceechii beeto taane. 25Yeeri taan bi ceeggitoomon ittoshicha getee taach immati shuunoomon, ceeni bi qaaroon ta gettemmoyich kittinnee guuphi maddachon tunahoye. 26Hini qaaro wonnee yemeenoochee tiijiqqi shiijareena'o bullich aacheeti maacee mooyone; tunaballi and ebi ara maacee mooyo Yeerich yaafeetina'oyich gaxxeetone. 27Boonoshichoo Yeeri ebi aacheeti maacee mooyo am shaahoon woriganikkii beeto gaata bi tunoon aagateena'ochi daggooch arichiyoyich shunniye; ebi aacheeti maacee mooyo Yeerichi oogee yiiroon danee gibano tunati Kiristoosi ittoshi mullee daggooch beemone. 28Bullich no gettaa beeto Kiristoosichoniye. Asho bulli bi ikki ikkoo Kiristoosina biich beeti ikkittinoona bedditi ashoon bi tunatee Yeer waan giddiyoyich ariyoo bullina asho bullin kaaraa ciiccaabee arichii beeto noone. 29Kiristoosi taach bi immii beetonaa taanna shuunaa bi beeti ooga bi giidoomona ebin ceechoyich oogichii qiiccaa beeto taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\