Qolaasiyaasi 2

1Ittoshinaa Lodooqi kittinneena'onoyich, wotta aafoona taan beeggii ariyaaneena'o bullichoo am shaaha ooga qiiccee toommooch ta beeto gaata ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. 2Boonoshi mullo kupphemmoyich, shunoona ikkottaree shalligoona danaa beeti ceeni mullee too'iyooch boonoshi shaggemmoyich, Yeerichi maacee mooyo, aroo Kiristoosin boonoshi ariiyemmoyich qiiccaa beeto taane; 3aacheeti shalligoonaa ariyoo bullina bi waan beetone. 4Ishin ta ii beeti naboo koniyolla dawushee qaaroona ittoshin bi muriciyaachemmoyichiye. 5Amoomon meenona ittoshi waanee ta wokkateenolla, bulli araddoon ittoshin gabii beeto taane; ikka kashoona ittoshi neexoon, wotta Kiristoosina ittoshich beeti mullee too'iyee kupphoon ta beeggatoyich emirii beeto taane. 6Illa "Kiristoos Yesuusi Doonone" iqqi ittoshi miixatoomon, biinna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona beebote! 7Ephafir waanee ittoshi ariitoomon mixo cammon awuraqqi manjii bi neexoomon Kiristoosichi toommooch degeeree manjibote! Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kupphabote! Yeerich gallatoon woddiiree imbote! 8Kiristoosi dojiti doyoomon tunataanoon, ashi doyoomonaa hini shaweexi ariyoomona, ariyoon shaahii beeti yibbaatoonaa duuba acona koniyolla ittoshin olla yeshiree guunon bi tuniyaachemmoyich ittoshi qelloon ariibote! 9Ceeni Nuggushittino bulli Kiristoosi tahati meechi ashittinooch beetone. 10Shawoonaa shimaayoonooch taataa beetina'onaa hajii beetina'o bullinochi toommooch shimbo tunati biinna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona ceeni kasho ittoshich immatone. 11Wotta ashi kishoona tunataanoon Kiristoosina dokireeqqi, ebi getoo axaaxoo waan ga'aa beeti gonda shuriyoon shoottiqqi Kiristoosina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona dokireeto ittoshine. 12Aacona afaalleyoona ittoshi miixatoomon Kiristoosina tookkii duukkahotine; aacona afaalleyoona ittoshi miixatoomon wotta qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichiti Yeerichi shuunee toommooch ittoshi mulloon ittoshi too'iitoyich Kiristoosina tookkii kashachon tunahotine. 13Ittoshi xu'oonaa Yeerichi wogoochee wokkiti shiqqoo ittoshi tunee naboona qititoomon tunaqqi ittoshi beetee, Yeeri Kiristoosina tookkii ittoshich kashoon immiye; ebi ittoshi xu'o bullinoo maariye. 14No toommooch beechii, noon taggaa beeti hiishee cuufoon, noon hajii beeti callee getoonoo Yeeri hidii aalliihe. Ara hiishee cuufoon masqalee toommooch xogiqqi wokkiitone. 15Hini ara masqalee toommoochaa Kiristoosi yongee toommooch beeti gondeechi iraasheena'onaa ukkureena'onon kochii wochiqqi, boonoshi giidoon shoottiqqi bullichi aafooch cooqqireetina'on tuniihe. 16Illa maayee naboona, oohee uyee naboona, oohee nati baaroon, oohee batti keyi aganee baaroon, oohee Shambatoon ittoshi quyee qaji naboona koniyolla ittoshi toommooch nallaaye. 17Eboshi bulli woyemmi moochi yiiritteena'one; tunaballi ibaroo Kiristoosine. 18Be'anee qellee giishiyoonaa maraakeena'oyich goyinnoonon shunibee, "Ta beshi taane; yaa'oon beeggato taane" getibee Yeeri aalli gaboona duuboon geecibee koniyolla ittoshi toommooch nallaaye. 19Ebiyoomi asho kittinnee guuphi shimbo tunati Kiristoosin yeshon qajitone. Bi ashittino tunati kittinnee guupho bulli, shimbo tunati Kiristoos waanee bulli mooyon danaabee, maqqoona gawaa yeshaabee Yeerina eennii beetone. 20Illa hini shaweexi ashoon hajii beeti ariyoomi gaboochee biichaqqi Kiristoosina tookkii ittoshi qititoyee, hini shaweexoomon tunati ashi doyoomon "Hinichi achooch shaggaahine! Hinin nappha beeggaahine! Ebinoo yechaahine!" ii beeti getoyich amoyichiye ittoshi hajee beeto? 22Eboshi bulli maatee uyee aallaa beetina'one; asho halliti calleena'onaa doyeena'onaniye. 23Ebi mooyina'o bi qelli daaggoomona goyinnoonaa shaahiyee qellee giishiyoona, meenonoo maajiyoona ariyachon shaahiiheete; tunaballi meechi qaatoon bayoyich amoonolla gaacaaneena'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\