Qolaasiyaasi 3

1Illa Kiristoosina tookkii qitoochee ittoshi tiyitoyee, Yeerichi qanna bad Kiristoosi kotaqqi beetooch damba shimaaj beeti mooyon gabibote! 2Qitiqqi and ittoshi kasho Yeerina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona Kiristoosina tookkii aashatone. Ebich damba shimaaj beeti mooyon gabibotalli, shawooch beeton toonoone. 4Ittoshi kasho tunati Kiristoosi bekkammi aabooba, arooba ittoshi wotta biinna tookki oogee yiiroona bekkemmo ittoshine. 5Illa ittoshi meechi qaatoon wuxibote! Eboshiyoo yahoo, ee'a shuunoo, bushittinee cakkoo, gonda qaatoo, hiriggoone. (Hiriggoo geto, bi hiriggiti mooyon nuggushoomon tuniiqqi goyinnoone getone.) 6Ittoshi naboochee tiyitona Yeerichi kaaree shiixxoo biich de'a getaaneena'ochi toommooch kindemmone. 7Ittoshiyoo wotta ebiyee aaf ebi qaatoo ittoshin bi hajee, de'a iqqi beehotine; 8tunaballi and wotta kaaroonaa ipoonon, ayinoonoo, naagoonoo, yeellii beeti yibbaatoonoo, eboshi bullin wokkiibote! 9Wonnee geena ashoon bi shuunoona tookkii shoottiqqi, andra ashoon ittoshi tahatoyich ittoshinaa ittoshina kootoon yibbaatiyaahotine! 10Ebi andra asho Yeeri bi hajee shaahoon bi tunemmoyich, biinoo ariyooch bi beddemmoyich bi andrii beeti ashoone. 11Ebich and Giriikee ashoonaa Ayihudee ashoona geto, dokireetonaa dokireyaanoona geto, shiqqoonaa woheexi yaroona geto, guunonaa doonji yaroona geti barittino aalloone. Kiristoosi bulliyee beshoone; boonoshi bullichi daggooch beetone. 12Illa Yeeri ittoshin shunniqqi biich bi kaaccitonaa biich bi yaafiti ashoona ittoshine; ebich ariqqittinoon, de'ittinoon, qellee giishiyoon, shiimoon, haa'iyoon, ebi bullin tahabote! 13Ittoshinaa ittoshina ikkoochi mooyon baroo haa'iibe! Koniyolla bi manoochi toommooch bi qoonniti mooyo bee gaata, maaribote! Kiristoosi ittoshin bi maaritoomon ittoshiyoo wotta ebiyoomon maaribote! 14Eboshi bullichi toommooch ceeni ikkittinoona bullin cuchii beeti shunoon daakkiree tahabote! 15Ikkittinoona ikka ashittino ittoshi tunemmoyich ittoshin ceeggiti Kiristoosi immii beeti diggoo ittoshi mullooch taatabe. Yeerinoo gallataa beeto tunabote! 16Kiristoosichi qaaro ceenoona ittoshi mullooch beebe; ariyoo bullina ikkoo ikkoon dojibee, ittoshinaa ittoshina ciiceebote! Bari bara yaafee shoddoona Yeeri immii beeti wojoona ittoshi mulloona Yeerich shoddabote! 17Kiristoos waanaa ittoshich bi shuunati mooyo bullich Nihoo Yeerin gallatabee, ittoshi yibbaataa beeti yibbaatoon oohee ittoshi shuunaa beeti shuunoo bullin Doono Yesuusicha getiree tuniibote! 18Mecheena'ote! Doono Yesuusichi dabboo ittoshi tunatoyich ittoshi keneena'oyich hajeebote! 19Keneena'ote! Ittoshi mecheena'on shunote! Sheenii beeto tuniyaahotine! 20Bushiisheena'ote! Ebi Doono Yeerin emirikkii beeto bi tunatoyich, bulli mooyona ittoshi nihoonaa ittoshi indeenoyich de'a getote! 21Niheena'ote! Boonoshi sheweyaachemmoyich ittoshi bushiisheena'on ipiyaahotine! 22Guunina'ote! Ittoshi doonina'oyich bulli mooyona de'a getote! Ashoon emirikkoonaa ashi be'anoonoyich tunataanoon, kaama mulloona Doono Yeerich shatibee boonoshich hajeebote! 23Ittoshi maddii beeto Doono Yesuus Kiristoosich bi tunatoyich, Doono Yeeri ittoshich bi qanniiti shuunee gaacoon danemmo ittoshi tunoon ariiree, ashich tunataanoon Doono Yesuus Kiristoosich shuunabote! 25Yeeri ashoon ciinniqqi hepaache; ebich xuqqi beeto bullich bi xu'ee gaacoon qoccemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\