Qolaasiyaasi 4

1Doonina'ote! Ittoshi wotta shimaayooch Doono ittoshich beemon ariiree, ittoshi guunina'oyich kaamoonaa tata mooyonon tuniibote! 2Yeerin gallatabee kuxaanoon corootoona kupphabote! 3Yeerichi qaaroon ta getti naboonaniye and cuyee kexooch cucheeqqa ta beeto; ebich ittoshi corootii bee gaata, Kiristoosichi qaaree maacee mooyon gaxxi no gettemmi bi qaaree kelloon Yeeri qechemmoyich, noochoo Yeerin qollabote! 4Yeeri qaawii beetoomon geton ta hakkemmoyich taachoo wotta qollabote! 5Yeeri ittoshich immii beeti gommo bullina Kiristoosichon miixaabee boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani asheena'ochi daggooch ariyoona sha'abote! 6Boonoshi ikki ikkoyich aabichiree tatoona ittoshi wochemmo gaata ittoshi ariiyemmoyich, ittoshi yibbaatoo bulli aaboon kiihochoomon nooccii beetonaa emirikkii beetona tunabe. 7Shunnati no manoo, gibaneeti maddacho, taanna tookkiinoo Kiristoosich guuno tunaqqi shuunaa beeti Tikiqoosi ta beemichon ittoshich gettemmone. 8Biin ittoshi waan ta wochaa daachii beeto, no mooyon bi getee ittoshi mullo kupphemmoyichiye. 9Ittoshi waanee tunati, gibaneetonaa shunnati manoona Anaasimoosi biinna tookkii hammii beetone. Boonoshiyoo hiniich tunati mooyo bullin ittoshich gettemmina'one. 10Barinabaasi manoochi bushoo Maariqoosi, Yosxoosi getteeti Yaasi, taanna tookkii cuchati Axirikoosi, eboshi bulli ittoshin diggiitina'one. "Maariqoosi ittoshi waan bi waa gaata, iibbiibote!" ii beeti wocho ittoshich shaggitone. Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti Ayihudeena'ochi daggoochee Yeerichi taatittino gabinnemmoyich taanna tookkii shuunaa beetina'o eboshi ikketina'o baachiye; taanoo goggiitina'one. 12Ittoshi waanee tunato Kiristoos Yesuusichi guuno Ephaafiri ittoshin diggiitone. Biyoo Yeeri ittoshin bi neechee, Kiristoosina manjiti mullee too'iyoochee shuuraanoon ittoshi kupphemmoyich, bulli araddoon ittoshich corootoona qiiccaa beetone. 13Ittoshichoo, Lodooqi Katamoo naa Hiraapooli Katamoonooch beetina'oyichoo oogichii bi yulloon miixaa beeto taane. 14Shunnati manoo attee ariyachi Luqaasi, wotta Deemaasiyoo ittoshin diggiitina'one. 15Lodooqi Katamooch beeti maneena'onaa manee Nifooninoyich, bi kexoochoo kicee beeti kittinnee guuphoyich ta diggiyoon bechibote! 16Hini ta kooriti wocho ittoshi daggooch bi shemmeetoyee gub, Lodooqi kittinnee guuphi daggooch bi shemmeeyemmoyich tuniibote! Lodooqee ittoshich immeeyemmi, ta kooriti wochoon wotta shemmabote! 17Arikiphichoo " 'Ne shuunemmoyich Doono neech bi immiti maddoon ceechoyich kupphabe!' itone" getote! 18Ta, Phawuloosi ta hajee kishoona ta kooriti diggiyo hinine; cuyee kexooch cucheeqqa ta beemon battiyaahotine! Yeerichi wojoo ittoshina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\