Efesooni 1

1Yeerichi daaggoona Kiristoos Yesuusichi mishiraachacho tunati Phawuloosi taane; hini wocho Efesoon beeti yaafeetina'oyich, Kiristoos Yesuusina tookkii ikkittino boonoshich beeti gibaneetina'oyich bede; 2No Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosina waanee wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 3Kiristoosina tookkii nooch beeti ikkittinee naboona shimaaji xaa'ooch beeti noon Ayaanee diiroo bullina diiriti, no Doono Yesuus Kiristoosichi Nuggushoonaa Nihoona tunati Yeeri gallateebe. 4Shawoonaa shimaayoona halleyaan beetee, bi aafooch yaafeetonaa bachaalloonon no tunemmoyich Kiristoosina noon kaacciye; Yeeri noon bi shunnitoyich, 5gaawa bi daaggoona Yesuus Kiristoos waanaa biich bushiishoo no tunemmoyich shiichiqqi gabii kuxxiye. 6Ebin gabii bi kuxxito, aaxxi bi bushoo waanaa nooch bi immiti, woriganikkiti wojoyich bi gallateeyemmoyichiye. 7Bi bushoochi damoona biichato noone; ebi getoo no xu'oyich maaroon danato noone getone; ye Yeerichi wojee meetocho! 8Yeeri bi wojoon nooch woddiihe. Bi ariyoo bullinaa bi shalligoo bullina 9bi gabiton Kiristoos waanaa tuniiya bi shunnitoomon tuniihe; ebiyee aafoo asho ariyaani bi daaggoon nooch arichiitone. 10Ebiyoo yemeeno bedee tuniiya bi gabiti mooyo, shimaayoonaa shawoonooch beeto bulli ikkoo tunaree Kiristoosich bi hajeeyemmoyichiye. 11Wotta Yeeri bi daaggoona shiichiqqi bullin tuniiya gabiqqi bi kuxxitoomon, bi gaboomona, biicho no tunemmoyich Kiristoosina tookkii nooch beeti ikkittinoona noon kaacciye. 12Ebin bi tuniito, shiichiqqa Kiristoosin gibanati noonna bi oogee yiiroyich bi gallateeyemmoyichiye. 13Ittoshiyoo wotta ibaree qaaroon, ebiyoo ittoshi woditi mishiraachee qaaroon, waayaqqi ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iitee, Yeeri bi gibanikkiti Yaafa Ayaanoona biicho ittoshi tunee xiishee mallatoon ittoshi toommooch geddiye. 14Ebi Yaafa Ayaano Yeeri biicho tunatina'o bullin bi biishammi wottoon bi asheena'oyich "Immemmo taane" iqqi bi gibanikkiti mooyo bullich yechiyoone; ebiyoo Yeeri bi oogee yiiroyich bi gallateeyemmoyichiye. 15Ebich ta wotta Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyoonaa yaafeetina'o bullich ittoshich beeti shunoonon waayaqqa, 16bulli araddoon ittoshi naboyich Yeerin gallataa beeto taane; ta corootii beeti aabo bullin ittoshichon Yeerich shalligichii beeto taane. 17Oogee yiiracho tunati Nihoo, biyoo no Doono Yesuus Kiristoosichi Nuggushoo Yeeri biin ariyoona shalligachon ittoshin tuniiyemmi, biin ittoshich bekkiiyemmi Yaafa Ayaanoon ittoshich bi immemmoyich qollaa beeto taane. 18Wotta ta qollaa beetoo, ittoshi mullee aafo gaxxeeree ciinee, ittoshin bi ceeggiti gibano amo gaata, bi yaafitina'oyich bi immemmi woriganikkiti diiroo amoomo gaata, no mulloon Kiristoosichi toommooch too'ii beeti nooch shuunaa beeti bi giidoo am shaaha ooga giidoo gaata ittoshi ariiyemmoyichiye. 20Ara giidoona Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiqqi shimaaji xaa'ooch bi qanna bad kotiitone. 21Kiristoosi aroochaa taateena'o bulliyee, iraasheena'o bulliyee, giideena'o bulliyee, doonina'o bulliyee besho tunaqqi hajii beetone; and hini shawoochaa ikketo baach tunataanoon, gub woyemmi shawoochaa ceeggee beeti shigoyee beshiti shigoone biich immato. 22Yeeri bullin Kiristoosichi baatee dechiich tuniiqqi biich hajiihe; kittinnee guuphoyichoo bulli mooyona shimbo bi tunemmoyich tuniihe. 23Kittinnee guuphoo bi ashittinee quumoone; bulli mooyon bulli xaa'ooch ceechii beeti biinna ceennii beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\