Efesooni 3

1Ebich Kiristoos Yesuusichi maddacho tunaqqa aagateena'o tunati ittoshi naboyich cuchati Phawuloosi ta, Yeerin qollaa beeto taane. 2Yeeri ittoshich ta shuunemmoyich ebi maddee shuunoon bi wojoona taach bi imon ibaroon waayato ittoshine; 3shiichiqqa ebi mooyichon qaminona ta kooritoomon, Yeeri ebiyee aaf arichataani mooyon gaxxiqqi taach bekkiihe; 4ebinoo ittoshi shemma gaata aaf arichataani, and Kiristoosi ceechiti, Yeerichi gaboon aabichiqqa ta shalligii beeto gaata ariyoon hakkiyotine. 5Ebiyoo wonnee yemeenooch bara shiijareena'o waan ashi bushiishoyich arichataanoone; tunaballi and Yeeri yaafeeti bi mishiraachachina'onaa keemachina'onoyich bi Ayaanoona gaxxitone; 6ebi gaxxeeti mooyoo mishiraachee qaaroon getona aagateena'o Ayihudeena'ona tookkiqqi Yeerichi diiroon boonoshi dano, ikka ashittino boonoshi tunoonaa Kiristoos Yesuus waanaa Yeeri gibanikkiti gibanee qaaroon tookkiqqi boonoshi qoodeyoonaniye. 7Yeeri bi hakkoona bi shuunatoomon taach bi immiti wojoona mishiraachee qaaroon getoyich Kiristoosichi maddacho tunahoye. 8Yaafeetina'o bulliyee deshoo taane; tunaballi koniyolla maqqiqqi ariyoon hakkaani Kiristoosichi wojeechon aagateena'oyich ta gettemmoyich, bullinoo halliti Yeeri wonnee yemeenoochee aacheeti, shuuniya bi gabiti mooyo amo gaata asho bullich gaxxi ta gettemmoyich, hini wojoon taach immiye; 10bi gabiton and kittinnee guupho waanaa bi shuunatee, meeti bari bara bi shalligoon shimaaji xaa'ooch beeti maraakeena'ochi iraasheena'onaa ukkureena'ona ariiyemmoyichiye; 11bulli yemeenoyee aaf Yeeri biich beeti ebi gaboon Kiristoos Yesuusi no Doono waanaa ceechitone. 12Kiristoos Yesuusina tookkii ikkittino nooch beetoyich, Kiristoosichi toommooch mulloon no too'iyoona no qollaton Yeeri waayemmo bi tunoon ibariiqqa bi waan gimoyich aafee kupphittinoon danato noone. 13Ittoshicha iqqaaniye ebi iritoon ta beeggaa beeto; ebich "Taahiyaahotine!" iqqa ittoshin qollaa beeto taane; ebiyoo Yeerichi oogee yiiroochee ittoshi qoodeeyemmi gibanoone. 14Ebichi naboyich shimaayoonaa shawoonooch beeti yaroo bullin halliti Nihoo Yeerichi aafooch gurataqqa corootii beeto taane; 16maaci ittoshi ashittino manjemmoyich, Yeeri woriganikkiti bi diiroochee bi Ayaanoona giidoon ittoshich bi wojemmonaa Kiristoosi bi toommooch ittoshi mullee too'iyoona ittoshi mullooch bi beeyemmonoyich, corootii beeto taane; Yeerinaa ashoonon ittoshi shunnii beetoyich bulli mooyon tuniibee, Yeeri yaafiti asheena'o bullina tookki Kiristoosichi shunee gabino, gidoo, neexoonaa duchoona ebine getiree ittoshi shalligemmi hakkoo ittoshich bi beeyemmoyich corootii beeto taane; 19wotta ariyoyee beshiti Kiristoosichi shunoon ittoshi ariiyemmoyich, ebina Yeerin ciroona shaahoyich ittoshi beddemmoyich corootii beeto taane. 20Illa noonna bi shuunaa beeti bi giidoomon no qollaa beetoyee oohee no gabii beeto bulliyee beshaa beshiiqqi tuniyoon hakkii beeti Yeerich, 21shiijareena'o bulliich beddaahee Kiristoos Yesuusinaa kittinnee guuphi shiisheena'ona waanee bulli yemeenoon oogee yiiroo tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\