Efesooni 4

1Illa Doono Yesuusichi maddacho ta tunatoyich and cuchaqqa beeti ta, Yeeri ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iiyemmoyich ittoshin bi ceeggiyooba bi gettitoomon, mooyo bullina biin emirikkiya biich bedditon tunaree ittoshi beeyemmoyich ittoshin qollaa beeto taane; 2bulli araddoon qellee giishiyoona, shiimacho tunoona, haa'iyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon shunibee haa'iibote! 3Ittoshinaa ittoshina diggittinoona yesharee Yeerichi Ayaano immii beeti ikkittinoon quyoyich kupphabote! 4Yeeri ittoshin bi ceeggiyooba ikka gibanoyich bi ceeggitoomon, ittoshi bullich ikka Yaafa Ayaano beetoyich ikka ashittinee quumo ittoshine. 5Doono Yeeri ikkoo baachiye; Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoo ikkoo baachiye; aacona afaalleyoo ikkoo baachiye; 6bulliyee besho tunato, bulli waanaa shuunaa beeto, bulli waan beeto, bullichoo Nihoo tunati ikka Nuggushoo beetone. 7Kiristoosi immiti wojee woddoomona, no ikki ikkoo wojoon danato noone. 8Ebich Yaafa Macaafoochaa "Damba bi kechiyooba keccati dofeena'on yechiqqi daammiye; Asheena'oyichoo wojoon immiye" iye. 9Ebi "Kechiye" getochi, ama getone? Shiichiqqi shawee dechi duchooch "Kinditone" getone. 10Ebi kindito, bulli xaa'ooch beeti bulliich bi ceennemmoyich shimaayoo bulliyee damba kechitone. 11Aroo ikkikkeena'o mishiraachachina'o, bareena'o keemachina'o, bareena'o Yeerichi qaaree gettachina'o, bareena'oo qiddeena'onaa dojachina'ona boonoshi tunemmoyich asheena'oyich wojoon immiye. 12Ebin bi tuniito, no bulli Yeeri Bushoochi toommooch mullee too'iyoonaa biin ariyoona danaa beeti ikkittinooch, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kachiti ashoon tunooch, bullina Kiristoosin shaahooch no beddammi wottoon, yaafeetina'o bareena'oyich gaachee shuunoyich qannitina'o boonoshi tunemmoyichiye; Kiristoosichi quumo tunati kittinnee guuphoo eennemmoyichiye. 14Arooba acona muriciyoyich qanniti asheena'ochi dawushee naboona, yongoochoomon shaddee beeti doyoona wullaawullabee aachi toommooch holliti kokashoochoomon ok hach tegeggabee gubbich gaggara bushiishoomon tunataachone. 15Tunaballi noonnaa noonna shunabee Yeeri nooch bekkiiti ibaroon yibbaatabone; eechibee shimbo tunati Kiristoosin shaahoyich bulli mooyona dicone. 16Ashittinee quumo bulli tatoona bi shuunemmoyich tunii beeto Kiristoosine; quumeena'o bulli gawato maqqoonaniye; ebich quumo bi qelli qelloona bi yeshi yeshi shuunoon bi shuunammona ashittino bulli diccii beetone; shunoonoo eennii beetone. 17Illa Yeerin ariyaani asheena'o duubati gaboona boonoshi beemoomon, ebiyee bek ittoshiyoo ebiyoomon duubati gaboona ittoshi beetaachemmoyich Doono Yesuusina ittoshin manjii ciiccaa beeto taane. 18Boonoshi tuushoonaa mullee muumoonoochee tiyitona boonoshi mullo kaapahe; ebich boonoshiyoo Yeer waanee danaa beeti andra kashoochee wokkiyeete; 19boonoshi gaboona dingiraataqqi, hiriggiibee ee'a shuunoo bullin tuniyoyich yeellii beeti kaayoyich boonoshi qelloon beshiiqqi immiyeete. 20Tunaballi Kiristoosichon ittoshi ariito ebiyoomona toonoone; 21ibaroon biichon waayato ittoshine; bi dabboo tunaqqi Yesuusichon tunati ibaroon ariito ittoshine; 22ebich aafi ittoshi beemon gabibee dachii beeti qaatoona duubaa beeti wonnee qocoon ittoshi waanee shootote! 23Ittoshi gaboonaa ittoshi ayaanoona andrabote! 24Ibara cadiqittinoonaa yaafittinoona Yeerin shaahoyich halleeti andra ashoon tahabote! 25Ebich kootoon ittoshi waanee wokkiibote! No bulli ikka ashittinee quumo no tunatoyich, ittoshi bulli ittoshiyoomi ittoshi maneena'ona tookki ibaroon yibbaatabote! 26Ittoshi kaara gaatolla, ebi ittoshi kaaro axaaxooch ittoshin bechii beeto tunaaye; ittoshi kaaree daggooch aabo giyaaye. 27Daabiloosichoo kelloon bekkiyaahotine! 28Gaajiibee echato ebiyee bek gaajaaye; ebi aree qoodoon iriteetoyich qoodi bi immemmo biich beeyemmoyich, bi hajee kishoona gaawaton aayi shuunabe. 29Waayaa beetina'oyich diiroo tunemmi, aasheena'on eenniiyemmi, boonoshichoo gaaccemmi gaawati mooyon getotalli, amashee gonda mooyolla ittoshi noonoochee kechaaye. 30Yeeri ittoshin biishemmi aabo woyemmo tunoon xiishii beeti yechiyoo, ebiyoo ittoshi toommooch mallatoon tuniiqqi Yeeri gedditi bi Yaafa Ayaanoon ayinikkiyaahotine! 31Caamittino, ipo, kaaro, caagoonaa naagoona gondo bullina tookki ittoshi waanee ciroona wohe. 32Ittoshinaa ittoshina de'oonaa ariqqachona tunabote! Yeeri Kiristoosichi naboona ittoshin bi maaritoomon ittoshinaa ittoshina maareebote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\