Efesooni 5

1Illa shunnati bushiishoochoomon Yeerin shaahii beeto tunabote! 2Kiristoosiyoo wotta ittoshin bi shunnitoomon, Yeerin emirikkii beeti cinnachi buuroomonaa deejoomonon tuniiqqi noocha ii bi qelloon beshiiqqi bi immitoomon, shunoona beebote! 3Yeerina yaafeeti asho ittoshi tunatoyich, yahoonaa ee'a mooyo bullina oohee hiriggoo ittoshi daggooch bi beemo ciroona waayeyaaye; 4ittoshich bi tuniiti mooyo bullich Yeerin gallatabotalli, ittoshich tata shuunoo tunataani, yeellii beeti mooyon, bacha yibbaatoon oohee gonda naacoon tuniyaahotine! 5Ebin ariibote! Shunee maayacho, oohee ee'a shuunacho, oohee hiriggacho Kiristoosinaa Yeerinochi taatittinee daggooch qoodeyacho tunataachemmone; hiriggoo shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoomone. 6Eboshichi naboona Yeerichi kaaree shiixxoo biich de'a getaaneena'ochi toommooch kindemmone; ebich koniyolla duuba yibbaatoona ittoshin dachaaye. 7Illa ebiyoomi asheena'ona tookki ikkottiyaahotine! 8Ebiyee aaf mandaroo ittoshine; tunaballi and Doono Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoochee tiyitona bekko ittoshine; bekko aafaa beeti aafo de'ittino, cadiqittinoonaa ibarittino bullinaniye; ebich Doono Yeerin emirikkemmo aabi gaata bariiree, bekkee bushiisheena'ochoomon beebote! 11Aafaalli mandaree shuunoona tookki ikkottiyaahotine! Beshoonoo ebi shuunoon bekkooch kichibote! 12Tunaballi Yeerich de'a getaani asheena'o aashoona boonoshi tunii beeti mooyon yibbaatolla yeellii beetone. 13Bekkii beeto bulli bekko bi tunatoyich, bulli mooyo bekkooch bi keyi gaata, amashoo bi tuno bekkaa beetone. Ebich ikkikkeena'o gettii beetoomon, H"ini tokkataa beetocho! Qitoocheenoo tibe! Kiristoosiyoo bi bekkoon neech ceechi bekkiiyemmone." 15Illa aabichiree ittoshi beeyemmo gaata ariyoona ittoshi qelloon quyabote! Shalligachina'ochoomonalli tuusheena'ochoomon tunaree beeyaahotine! 16Hini yemeeno gondo bi tunatoyich, shuunoyich kelloon ittoshi danammi aabo bullin gaawaton shuunabote! 17Ebich Doono Yesuusichi daaggoo amo gaata shalligibotalli, tuushoon tuniyaahotine! 18Yaafa Ayaano ittoshi kashooch ceenalli, woyinee uyoona mashiyaahotine! Masho bechii beeto cooneyoochiye. 19Bari bara yaafee shoddee qaaroona ittoshinaa ittoshina yibbaatabote! Doono Yeerich ittoshi mulloona shoddabote! 20Tunati mooyo bullich bulli araddoon no Doono Yesuus Kiristoosichi naboona no Nihoo tunati no Nuggushoo Yeerin gallatabote! 21"Kiristoosi Doonone" iqqi ittoshi oogii beetoomon, ittoshinaa ittoshina ikkoo baroyich hajeebe. 22Mecheena'ote! Kiristoosi kittinnee guuphochi shimbo bi tunatoomon, biyoo bi ashittinee quumo tunati kittinnee guuphochi wodiyacho bi tunatoomon, keno mechechi shimboone. Ebich Doono Yesuusich ittoshi hajee beetoomon, ebiyoomon ittoshi keneena'oyich hajeebote! 24Kittinnee guupho Kiristoosich bi hajee beetoomon, ebiyoomon mechee wotta bulli mooyona bi kenoyich hajeeboye. 25Keneena'ote! Kiristoosi kittinnee guuphon shunnii, biicha iqqi bi kashoon beshii bi immitoomon, ebiyoomon keno bi mecheen shune; 26Kiristoosi bi kashoon kittinnee guuphoyich beshiiqqi bi immito, aacona machii, bi gettiti mishiraachee qaaroona xalliiqqi yaafoyichiye; 27bi yaafitoo kiinachi oohee qillifa gonda oohee ebi shaaha gonda mooyo bi waan danataani, yaafoonaa bachaalloona tunati oogee yiirachi kittinnee guuphon biich tuniyoyichiye. 28Ebiyoomon keno wotta bi hajee meenon tuniiqqi bi mecheen shuno biich beda mooyone; bi mecheen shunnii beeto bi qellooniye bi shunnii beeto. 29Koniyolla bi hajee meenon shixxii beeto ciroona aalloone; bi ashittinee quumo no tunatoyich, Kiristoosi wotta kittinnee guuphoyich bi tunii beetoomon, asho koniyolla bi hajee meenon shiimaa beetone; quyaanoo beetone; 31Yaafa Macaafoochaa bi getteetoomon, "Ebich asho bi nihoonaa bi indeenon qayiree bi mecheena tookki ikkoo tunemmone; gutteena'oo ikka meeno tunemmina'one." 32Ebi ara qaaroona ebiyee aaf gaxxeyaani ooga mooyo beetone; ebi mooyo Kiristoosichonaa kittinnee guuphochonaniye iqqa gabii beeto taane. 33Tunatee ebi qaaro wotta ittoshichoonaniye; asho bi ikki ikkoona bi mecheen bi qelloomon tuniiree shune; mecheyoo bi kenoon oogiiboye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\