Efesooni 6

1Bushiisheena'ote! Doono Yesuusicho ittoshi tunatoyich, ittoshi niheena'onaa ittoshi indeena'onoyich de'a getote! Ebiyoo ittoshi tuniiya beda mooyone. 2"Gaawato neech bi tunemmoyich, ne kashoo hini shawee toommooch bi genjemmoyich, ne nihoonaa ne indeenon oogiibe!" ii beeto gibanee qaaro beeti batti batti Yeerichi getoone. 4Niheena'ote! Doono Yesuusicho ittoshi tunatoyich, ittoshi bushiisheena'on ciici dojibee shiimaree dichibotalli, ittoshi yibbaatoonaa ittoshi tunii beeti mooyona boonoshin shewiyaahotine! 5Guunina'ote! Kiristoosich ittoshi de'a ii beetoomon oogiyoonaa shatona mulloochee tiijiree ittoshi doonina'oyich de'a getote! 6Mulloochee tiijiqqi Yeerichi daaggoon tunii beeti Kiristoosichi guunochoomonalli, ashoon emirikkoyich ashi be'anoyich hajee beeton tuniyaahotine! 7Ashich tunataanoon Doono Yesuusich ittoshi hajee beetoomon gaawa ittoshi daaggoona hajeebote! 8Asho koniyolla guuno bi tunatee, tuno bi qajitee, bi tunii beeti gaawa mooyo bullich Doono Yesuus waanee gaacoon danemmo bi tunoon arii beeto ittoshine. 9Doonina'ote! Miichoon qayiichi, ebiyoomi beda mooyon boonoshich tuniibote! Boonoshinaa ittoshinon hajii beeti Doono shimaaj bi beemon, ashoon hepaanoon nallii beeto bi tunoonoo arii beeto ittoshine. 10And illa Doono Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona ittoshich bi immii beeti ooga giidoona kupphabote! 11Daabiloosichi dachoon wochoo ittoshi hakkemmoyich, Yeeri ittoshich immii beeti ginee qiico bullin cuyabote! 12No koyaa beeto, shimaaji xaa'ooch beeti yinnee ginachina'ona tookkii, ukkureena'onaa iraasheena'ona tookkii, hini mandaree yemeenooch asheena'on hajii beeti gonda ayaaneena'ona tookkiinalli, ashoona tookkii toonoone; 13ebich gonda mooyo ittoshi toommooch bi shaggimmi aabooba, koyaree bullinoo wochiree, gub kishataanoon neexoon ittoshi hakkemmoyich, Yeeri ittoshich immii beeti ginee qiico bullin tiiji cuyabote! 14Illa ittoshi shimatoon ibaroona cuyaree, ginee naayina'o boonoshi getoon qeroyich boonoshi geddii beeti xuuroochoomon cadiqittinoon taharee, 15diggee mishiraachee qaaroon getoyich qannoon caammoochoomon gediree neexabote! 16Bulli araddoon Yeerichi toommooch mullee too'iyoon gaachoochoomon yeshote! Aroonoo cobcobbimii aaxxaa beeti gondoochi nihoo shango bullin aalliyoon hakkemmo ittoshine. 17Yeeri immii beeti wodiyoon ginee naayina'o ukaa beeti ukoochoomon ukabote! Yaafa Ayaano immii beeti sheefoonoo yeshote! Aroo Yeerichi qaaroone. 18Yeerin qollabee bulli araddoon Yaafa Ayaano immii beeti hakkoona corootibote! Ebi gaboonoo yaafeetina'o bullich Yeerin qollabee qaalliree corootoona kupphabote! 19Wotta ebiyee aaf arichataani mishiraachee wochoon aafee kupphoona getoyich ta noonoon ta qechee, qaaroon taach Yeeri immemmoyich qollabote! 20And cuyee kexooch cuchaqqa beeto ta tunateenolla, hini mishiraachee qaaroon getoyich Doono Yesuus Kiristoosina wocheeti yakkiracho taane; ebich biichon geto taach qaawii beetoomon aafee kupphoona ta gettemmoyich Yeerin qollabote! 21Ittoshi wotta aabichiqqa ta beeto gaata ta beemichon ittoshi ariiyemmoyich, shunnati no manoonaa Doono Yesuusichi shuunoyich gibaneeti maddachona tunati Tikiqoosi bullin ittoshich gettemmone; 22ittoshi waan biin wochaa ta daachii beeti naboo, no mooyon bi getee ittoshi ariiyemmonaa ittoshi mullo kupphemmonoyichiye. 23Nihoo Yeerinaa Doono Yesuus Kiristoosina waanee danaa beeti diggoonaa shunoona, Yeerichi toommooch mullee too'iyoona tookki kittinnee maneena'oyich tunabe; 24shaddeyaani shunoona no Doono Yesuus Kiristoosin shunnii beetina'o bullina tookki Yeerichi wojoo tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\