Galaatee 1

1Asho koninolla tunataanoon Yesuus Kiristoosinaa qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichiti Nihoo Yeerina kaacceeti Phawuloosi taane. 2Taannaa taanna tookkii beeti maneena'o bullina waanee Galaatee Shawooch beeti kittinnee guuphina'oyich hini wocho bede. 3No Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 4Gondo meettiti hini yemeenooch beeti asheena'on shaahiree no beetaachemmoyich Kiristoosi noon wodiyoyich no Nuggushoonaa no Nihoona tunati Yeerich de'a iqqi no axaaxoyich deejoon tunahe. 5Ebich Nihoo Yeerich bulli yemeenoon oogee yiiroo tunabe; tookkona. 6Kiristoosina bi immiti wojoona ittoshin ceeggiti Yeerichi mishiraachee qaaroochee bara qaarooch aabichiqqi afaafinaa shokiyotine? Ebi ittoshi tuniiti mooyon ibariyoo taach maggahe. 7Ebi ara qaaro mishiraachee qaaro toonoone. Tunatee ittoshin shuurikkoonaa Kiristoosichi mishiraachee qaaroon yoochiyonoyich shunnii beeti ikkikkeena'o beetina'one. 8Tunaballi noolla tunatee, oohee shimaaji maraakolla tunatee, hini no gettati mishiraachee qaaroyee bariti qaaroon bi geti gaata, upaton tunabe! 9Ebiyee aaf shiichiqqa ta gettatoomon andoo wochinnoon gettoye; shiichiqqi ittoshi ibariiti mishiraachee qaaroyee bariti qaaroon koniyolla ittoshich bi geti gaata, upaton tunabe! 10Illa ashi waanee naadoon qaawibata? Ciroona qaawaache; naadoon daniya ta qaawii beeto, Yeer waanee baachiye. Oohee ashoon emirikkibata? Bat ashoon emirikkii beeto ta tuna gaata, Kiristoosich ta maddoo aaye? 11Ta maneena'ote! Ta gettaa beeti mishiraachee qaaro ashi gaboochee kechito bi tunee qayon ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. 12Yesuus Kiristoosi taach bekkiitoalli, ashi waanee ta danato toonoone; asho koniyolla taach dojaanoone. 13Ebiyee aaf Ayihudeena'ochi maddee doyoomon aabichiqqa ta beeto gaata waayato ittoshine; bulliyee beshiiqqa Yeerichi kittinnee guuphon du'iyoonaa aalliyoonoyich qiiccoona beeho. 14Ta qaabbachina'ochi doyoyich bulliyee beshoon qanaataabee Ayihudeena'o tunati meeti ta goomeena'oyee Ayihudeena'ochi maddee doyoon ceechoona beshii beeho. 15Tunaballi ta indee maacooch ta beetee taan biich bariiqqi bi wojoona taan ceeggito Yeerine; 16aagateena'ochi daggooch bi Bushoochi mishiraachee qaaroon ta gettemmoyich, bi Bushoon taanna bekkiiya bi qaawiyooba, arooba asho koninolla boyeyaano taane. 17Tayee shiichiqqi beeti, wocheeti mishiraachachina'o waan Yerusalemolla hamaano taane; tunaballi Arabee Shawooch hammo; wochiqqaanoo Damaasiqi Katamooch wottaho. 18Aroochee keeja natoyee gub Keefi gettee beeti Pheexiroosin beegga Yerusalem hammaqqa biinna tookkii aaraa uucha qemon baach arooch kotaho. 19Tunaballi no Doonochi manoo Yaaqoobin baachalli, wocheeti mishiraachachina'ochi daggoochee baroo koninolla beegaano taane. 20Ebi ta koorii beeti mooyo ibaroone; ibaroon Yeerichi aafooch kootoon yibbaatataache. 21Aroyee gub Sooriyee Shawoonaa Kilqee Shawoonooch hammoye. 22Arooba boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiqqi beeti, Yihudee Shaweexi kittinnee guuphina'o taan beeggii ariyaaneena'one. 23Tunaballi "Ebiyee aaf noon du'iiti uro, aalliiya bi iiti Yesuusichi wochoon and ashich gettii beete" getee bi getteyoon waayaheete; 24ta waanaa tunaqqi Yeeri shuunati shuunoyich Yeerin gallataheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\