Galaatee 2

1Aroochee aaraa awudda natoyee gub Barinabaasina tookkii Titoosin yechaqqa Yerusalem guttinnoon hamo. 2Yeeri taach bi bekkiitoomon arooch hammoye; tuniiya ta gabii beeto oohee ta tuniito aafaallo tunaree bi echataachemmoyich, aagateena'ochi daggooch ta gettaa beeti mishiraachee qaaroon kittinnee guuphina'on yaabii qeejii beeto shaahiqqi bekkaa beetina'oyich bad arichiihoye. 3Taanna tookkii beeti Titoosi Giriikee asho bi tunateenolla, "Dokireebe" getaaneena'one. 4Kiristoos Yesuusichi gommona Ayihudee calloyich hajeyoochee kechato no tunateenolla, ebi no keyon qiidoyich aashoona giyiti, "Kittinnee manoo noone" ii beeti asheena'o calloo gettii beeton de'a no gettemmoyich qaawiyeete. 5Tunatee mishiraachee qaaree ibaroo ittoshi waan manjiree bi beeyemmoyich, ciroona boonoshich de'a iqqa hajeyaano noone. 6Ebi ara kittinnee guuphina'on yaabii qeejii beeto shaahiqqi bekkaa beetina'o, koni boonoshi tunato gaatolla aaxxiyaano taane; Yeeri ashoon hepaache; eboshi taach boonoshi giddiiti dallaawa mooyo aalloone. 7Ebiyeenolla Yeeri bi mishiraachee qaaroon Pheexiroosi Ayihudeena'oyich bi gettemmoyich bi imon, ebiyoomon aagateena'oyich ta gettemmoyich taach bi imon beeggiyeete. 8Ebiyoo, Yeeri Pheexiroosin Ayihudeena'oyich mishiraachachon tuniiqqi biinna bi shuunoomon, ebiyoomon taan wotta aagateena'oyich mishiraachachon tuniiqqi taanna bi shuunatoyichiye. 9Wotta Yeeri taach bi immiti wojoon ariiqqi giimboon shaahiqqi bekkaa beeti Yaaqoobi, Keefi gettee beeti Pheexiroosinaa Yowannisina aagateena'o waan taannaa Barinabaasina hammemmoyich, boonoshiyoo Ayihudeena'o waan boonoshi hammemmoyich ikka kashoona gettiyeete. 10Boonoshiyoo Yerusalem beeti girachina'on baach battiyaahotine! iqqiniye noon boonoshi qollato. Ebinoo tuniyoyich qaawii beeho. 11Aroochee Pheexiroosi Antooki Katamooch bi waahooba, bi tuniiti mooyo tato tuno bi qajitoyich, kittinneena'ochi aafooch biin ittibatahoye. 12Yaaqoob waanee wocheeti asheena'o bi waan womoyee shiichiqqi Ayihudo tunataani asheena'ona tookkii maa beehe; tunatee ebi wocheeti asheena'o waahooba "Dokireyoo qaawiihe" ii beeti asheena'on shattii gub shokiqqi Ayihudo tunataani asheena'o waanee bariye. 13Echati Ayihudo tunati kittinneena'o wotta bi shuunati mooyo tato tunee qayon ariibee biinna tookkii ebi bi shuunati gommo waan ga'aheete; wotta Barinabaasinolla boonoshi waan wochii ga'iiheete. 14Tunaballi mishiraachee qaaree ibaree kaama gommona boonoshi hammi qayon ta ciinnahooba, kittinneena'o bullichi aafooch Pheexiroosin "Ne Ayihudee asho tunaachaa, Ayihudoomon tunataanoon Ayihudo tunataani ashoomon beeto neene; illa Ayihudo tunataani asheena'o Ayihudeena'ochi doyoomon boonoshi beeyemmoyich aabichiqqa xuqqanne? 15"No, Ayihudee shiijaroo noone; 'Axaxachina'o' gettee beeti, Ayihudo tunataani asho toono noone; 16tunaballi asho bi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iyoonalli, calloon ceechii quyoona cadiqaachemmo bi tunoon ariito noone. Ebich meenon tahati asho bulli calloon ceechii quyoona cadiqaachemmo bi tunatoyich, no wotta Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona no cadiqemmoyich, no mulloon Kiristoos Yesuusichi toommooch too'iito noone. 17Tunaballi Kiristoosina cadiqiya qaawii beeto tunaachaa no qelloona axaaxacho tunaqqa no dana gaata, illa Kiristoosi axaaxoon no shuunemmoyich noon xuqqi beete getoalli am? Ciroona tunataache! 18Ta hapiti doyoon ebin wochinnoon haggaa beeto ta tuna gaata, ta qelloona callee ta shaaddoon bekkii beeto taane getone. 19"Kashachon tunaree Yeerich ta beeyemmoyich, calloo waanaa calloyich qitito taane. Kiristoosina tookkii yooddato taane; 20ebich tawoo ebiyee bek kashachon tunaqqa beetaache; tunaballi Kiristoosi ta mullooch giyiqqi beetone. Andoo meenona ta beeti beemo, taan shunniqqi taacha iqqi qitoyich bi qelloon beshii immiti, Yeeri Bushoochi toommooch mullee too'iyoona ta beemone. 21Tawoo Yeerichi wojoon dufaache; cadiqoo calloon ceechii quyoona danemmo bi tuna gaata, illa Kiristoosi qitito duuboone" iyoye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\