Galaatee 4

1Tunaballi ishichiyoye; bi nihoo hajito bullin deqqemmi bushoo busha bi beemmi yemeeno bullin amoomon bullichi doono bi tunateenolla, bi qelloon bi hakkimmi wottoon guunoyee baraanoone. 2Nihoo "Ebiyooba ne qelloon hakkemmo neene" iqqi bi taajati yemeenee wottoon kexon qeejii beetina'onaa gija yesheena'oyee deshoone. 3Ebiyoomon no wotta ibaroo amashoo gaata ariyaanoon beebee, hini shawee toommeexi calloonaa doyoonoyich hajee, guunon tunaqqa beehone. 4Tunaballi Yeeri noon bi bushiishoon tuniiya iqqi calloyich hajeeqqi beetina'on biisha bi kichemmoyich, yemeeno shaggiyooba bi Bushoon wochahe; wochee waaqqi maachee waanee shiijaqqi calloyich de'a iibee beehe. 6Wotta Yeeri bi bushiishoo ittoshi tunoon bekkii beeti, "Taabbo ta Nihoocho!" getiree ittoshi ceeggemmi bi Bushoochi Ayaanoon ittoshi mullee daggooch wochatone. 7Ebich ebiyee bek bushoo neyalli guuno toono neene; bushoo ne tunatoyich Yeeri bi bushiishoyich imma bi gibanikkito bullin neech immemmone. 8Wonna Yeerin ariyaan beebee, nuggushoo tunataani halleena'oyich guunon tunaqqi beehotine. 9Tunaballi and Yeerin ariichii, beshoonoo Yeeri ittoshin ariichee, giidaalli hoxeeti wonnee calloonaa doyoonooch wochinnoon aabichiqqi wottahotine? Guunon tunaqqi eboshich wochinnoon hajeyoon shunniyotina? 10Shambatoo, aganee baaroo, yarimmee baaroo, nati baaroo iqqi eboshin manjii quyaa beehotine. 11"Ittoshi daggooch tunaqqa ta aajati shuunoo bulli duubo tuno qayaache" iqqa ittoshi tunii beeti mooyoyich oogaton ayinii beeto taane. 12Ta maneena'ote! "Ta ittoshin shaahito taane; ittoshiyoo wotta taan shaahibote!" iqqa ittoshin qollahoye. Amashee mooyonolla taan xu'aano ittoshine. 13Ittoshi arii beetoomon, shiichiqqa mishiraachee qaaroon ittoshich ta gettato ta biiyee naboonaniye. 14Ta biiyo ittoshin oogaton iritiito bi tunateenolla, taan hoxaa tiyaarataano ittoshine; tunaballi Yeer waanee waati shimaaji maraakoon iibbiyoomon, ebiyeenolla Kiristoos Yesuusin iibbiyoomoniye ittoshi iibbiito. 15Arooba oogaton emirito ittoshine; illa ara ittoshi emiroo and aaye? "Ittoshich bi hakkeemmo gaata, ittoshi achee meenonolla taach maacciqqi imon qayaachotine" iqqa miixahoye. 16Illa and ibaroon ittoshich ta gettatoyich gonda aafoona taan ciinniyotina? 17Mishiraachee qaaroon xummiyoyich qaawii beeti ebi asheena'o boonoshi waan ittoshin wochiya qiiccaa beetina'one; ebin boonoshi tuniyoo ittoshich gaawato toonoone; boonoshich ittoshi qanaatemmoyich noonnaa ittoshinon kaariiree barbariiya shunnii beetina'one. 18Tunaballi ittoshina tookkii ta beehooba baach tunataanoon, bulli araddoon ittoshi shaaddo gaawemmoyich ittoshi qanaata gaata, gaawatone. 19Ta shuni bushiisheena'ote! Ibara Kiristoosichi dabboon ittoshi tunammi wottoon wochinnoon ittoshich maaxoo manjaa beeti ureyoomon tunato taane. 20Ittoshich ta hallemmi mooyo taach tuusheetone. Ebich ittoshina tookki aafoona danaree ebin shaaha keqqichiti qaaroona yibbaatoon ta qayon shunnoye. 21Hini Muusichi calloyich hajeeqqi beemoyich shunnii beetina'ote! Eke taach getote! Ara calloo gettii beeton waayataachehotina? 22Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon ikkoo gonnee waanee, ikkoo gennee waanee shiijati gutta bushiisheena'o Abrahamich beeheete. 23Tunaballi gonnee waanee shiijato bara asho shiyii beetoomoniye bi shiijato; gennee waanee shiijato Yeeri gettiti gibanee qaaroomonaniye bi shiijato. 24Ebi mooyo shaahiyoone; ebi gutta maacheena'o gutta wogee shaahiyeena'one. Siini Gepoochaa immati wogoon shaahii beeti ikkee Aggaarine. Areyoo bushiishoon guuchittinoyich shiyaa beetine. 25Ebi Aggaari Arabee Shawooch beeti Siini Gepee shaahiyeene. Andoo shawooch beeti hanaachi Yerusalemichi shaahiyeene. Bi bushiishoona tookkii guuchittinooch beetine. 26Tunaballi shimaaji Yerusalemi guchittinoona beetaane Yeerichi bushittinooch beetine; areyoo no indeene. 27"Hini shiyaani xaafeene! Emiribe! Haane maaxoo manjaa ariyaaneene! Ililibe! Kenachichi bushiishoyee beshoon Keno qajitichi bushiishoo meettitone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. 28Ebich ta maneena'ote! Yisaaqi Yeeri gibanikkiti gibanee qaaroona Abrahami shiyiti bushoo bi tunoomon, ittoshiyoo wotta Yeeri gibanikkiti gibanee qaaroona Yeerichi bushiishoo tunato ittoshine. 29Tunatee arooba gonnee waanee shiijati bushoo Yeerichi Ayaano gibanikkiti gibanee qaaroona shiijati bushoon bi du'iyoomon, andoo ebiyoomone bi tunaa beeto. 30Tunaballi Yaafa Macaafoochaa ama getteete? "Gonnechi bushoo gennechi bushoona tookki bi nihoo hajiton qoodeyaachemmone; ebich gonneen bi bushoona tookki kichi yoohe!" getteetone. 31Ebich ta maneena'ote! Gennechi bushiishoo noalli gonnechi bushiishoo toono noone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\