Galaatee 5

1Calloyich guunon tunaa hajeeqqi beemoochee Kiristoosi noon biishaa kichitone. Illa manjiree neexabote! Wochinnoonoo callee guuchittinee waanjoona xandeyaahotine! 2Ebiyoche, ta Phawuloosi ishichiyoye; ittoshi dokiree gaata, Kiristoosi ittoshich bi tuniiti mooyo bulli amoonolla ittoshich gaacaache. 3Dokireyoon shunnii beetina'o bullich boonoshi ikki ikkoyich daakkii manjiiqqa gettoye; "Ara ikka calloon bi ceechi gaata, calloo bullin wotta ceechibe" iyoye. 4Calloon ceechii quyoona cadiqiya ii beeti ittoshi Kiristoosiyee bariqqi, bi wojoochee kechiqqi dihito ittoshine. 5Tunaballi no Yeerichi Yaafa Ayaano immii beeti giidoona no mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iibee Yeeri nooch gibanikkiti cadiqoon quyaa beeto noone. 6Ebiyoo, Kiristoos Yesuusina tookkii ikkoo no tunammona, shunoona shuunaa beeti, bi toommooch mullee too'iyoalli gaaccemmo, dokireyoo oohee dokireyee qayo bi gaaccemmo amolla aallo bi tunatoyichiye. 7Kiristoosichi gommon tatoona dabbiibee echato ittoshine. Ibaree qaaroyich ittoshi de'a getaachemmoyich konine ittoshin bajito? 8Ebi dachoo ittoshin ceeggii beeti Yeer waanee toonoone. 9"Giishasha shittoo dofee bukoon koofiihe" gettee beetoomoniye. 10Ebiyee bariti mooyon gabaachemmo ittoshi tunoon Doono Yesuusina ittoshin gibanaa beeto taane; ittoshin shuurikkii beeti asho koniyolla Yeeri nallemmi nalloo bi toommooch shaggemmone. 11Tunaballi ta maneena'ote! Bat "Dokireebote!" iqqa gettaa beeto ta tuna gaata, and beddaahee asheena'o amoyich taan du'ii beeteete? Aroo ibaroo bi tunato gaata, Kiristoosi masqalee toommooch yoodee bi qitoon ta geto ashich xugo tunataacheshone. 12"Dokireebote!" iqqi ittoshin shuurikkii beetina'o dokireyoo qayee nasheesholla getteete. 13Ta maneena'ote! Guuchittinoochee ittoshi kechemmoyich Yeeri ittoshin ceeggitone; tunatee ebi guuchittinoochee ittoshi keyon meechi qaatoyich de'a ittoshi gettemmi gommon tuniyaahotine! Tunaballi ittoshinaa ittoshina shunaa beetoyich ittoshinaa ittoshina guunochoomon ikkoo baroyich hajeebe! 14Ebiyoo, calloo bulli ikka qaaroona tacceeto bi tunatoyichiye; ebiyoo "Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!" ii beetonaniye. 15Tunaballi ittoshinaa ittoshina ittoshi geccee bee gaata, ittoshi dafee bee gaata, ikkooch ittoshi aallataachemmoyich ittoshi qelloon ariibote! 16Andoo ishichiyoye; Yeerichi Yaafa Ayaanoona yaabeeree beebote! Meechi qaatoonoo ciroona ceechiyaahotine! 17Ebiyoo, no tuniiyemmoyich Yeerichi Yaafa Ayaano qaawii beeton meeno shixxii beetoyich, wotta no tuniiyemmoyich meeno qaawii beeton Yeerichi Yaafa Ayaano shixxii beetoyichiye. Ebich ittoshi shunnii beeton tuniyoon hakkaachotine. 18Yeerichi Yaafa Ayaanoona ittoshi yaabee bee gaata, calloyich guunon tunaqqi hajeyaachotine. 19Meechi shuunoo arichatone; ebiyoo yahoo, ee'a shuunoo, yeellii beeti kaayo, 20shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinno, iicoo (qaaxo), shixo, hayo (nabo), qanaato, kaaro, "Ta beshi taane" geto, barbaroo, ibaroochee muricciqqi bara guuphon halloo, 21ayinoo, masho, qelloon battii beeti duubo, eboshinoo shaahii beeti mooyone. Shiichiqqa ittoshich ta gettatoomon, ebiyoomi mooyon tunii beetina'o Yeerichi shimaaji taatittineech giyaachemmina'one. 22Tunaballi Yaafa Ayaanee aafo, shuno, emiroo, diggoo, haa'iyoo, ariqqo, de'ittino, Yeerichi toommooch mullee too'iyoo, 23shiimacho tuno, bi qellee ariyoo, eboshine. Eboshiyoomina'on bajemmi calloo aalloone. 24Kiristoos Yesuusicho tunatina'o meenon gonda bi gaboonaa bi qaatoona tookkii yoodditina'one. 25Yeerichi Yaafa Ayaanoona tookkii ikkittinoona beeto no tuna gaata, Yeerichi Yaafa Ayaano wotta noon yaabibe. 26Noonnaa noonna qemateyoonaa qanaatoona beebee duuboon geecaayone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\