Hibiree Asheena'oyich 10

1Isra'eeleena'oyich immati calloo woyemmi gaawa mooyochi yiiritto baachalli, shimaayooch beeti ibara mooyina'ochi shaahoo toonoone. Ebich qemi qemonaa nati natona kuxaanoon boonoshi giddii beeti deejoona Yeer waan giddaa beetina'on ara calloo axaaxaalleena'on tuniyoon hakkaanoone. 2Ebin bi tuniito gaata, Yeerich goyinnaa beeti asheena'o boonoshi axaaxoochee ikka wottoon xalleshina'one; axaaxoo boonoshi toommooch aallo bi tunoon ariiyeshina'one; ebiyee gub, Yeerich deejoon giddiyaacheshina'one. 3Tunaballi ebi deejoo nati natona asheena'oyich boonoshi axaaxoon shalligichii beetone. 4Ebiyoo, gubbaneena'onaa emmisheena'onochi damoo axaaxoon wokkiyoon hakkaano bi tunatoyichiye. 5Ebich Kiristoosi hini shawee toommooch woya bi iyooba Yeerich ishichitone:- "Asheena'o giddii beeti deejoonaa buuroonon shunaano neene; Tunaballi ashittinee quumoon qanniiqqa taach immahine; 6Deejee toommoochaa bul miccii beeti deejoon, Oohee axaaxoon wokkiyoyich deejoon neech boonoshi giddiitee neen emirikkaanoone. 7Arooba 'Ta Nuggushoocho! Ebiyoche, Muusichi Callee Macaafooch taacho bi kooreetoomon, Ne daaggoon ceechiya waato taane' iyoye" iye. 8Shiichiqqinoo Kiristoosi Yeerich ishichiye:- "Asheena'o giddii beeti deejoonaa buuroonon, deejee toommoochaa bul miccii beeti deejoon, axaaxoon wokkiyoyich neech boonoshi giddii beeti deejoon shunaano neene; ebi aroonoo emiraano neene" iye. Eboshi bulli calloo gettii beetoomon biich giddaa beetina'o boonoshi tunateenolla, Kiristoosi ishichii gettitone. 9Wotta daakkiqqi Yeerich ishichitone:- "Ta Nuggushoocho! Ebiyoche, ne daaggoon ceechiya waato taane" itone. Ebich Kiristoosi wonnee deejee doyoon echiiqqi, ebi aree qoodoon bi qelloon bi giddiiti deejoon keritone. 10Ebina Yesuus Kiristoosi Yeerichi daaggoon ceechitone. Bi qelloon deejoo tuniiqqi Yeerich ikka kaalloon bi giddiitoyich, axaaxoo bulliichee yaafeeto noone. 11Qeesheena'o bulli axaaxoon ciroona wokkiyoon hakkaani ebi ara deejeena'on wodda kaalloon Yeerich giddiibee qemi qemona neexaa maddii beetina'one; 12tunaballi Kiristoosi bulli yemeenoon axaaxoon wokkiyoon hakkemmi ikka deejoon, ebiyoo bi qelloon deejoo tunii giddiiqqi, Yeerichi qanna bad kotahe; 13andoo ebi arooch kotaachii, biin shixxii beetina'on bi baatooch Yeeri dichimmi wottoon quyaa beetone; 14Ebiyoo, ikka deejoon Yeerich giddiyoona boonoshi axaaxoochee Yeerich yaafee beetina'on bulli yemeenoon axaaxaalleena'on bi tuniitoyichiye. 15Yaafa Ayaano wotta ebichon nooch miixaa beetone; shiichiqqi ishichitone:- 16" 'Ebi ara yemeenoyee gub Isra'eeleena'ona tookki ta giyemmi wogo ebine' iye Doono Yeeri; 'Ta calleena'on boonoshi mullooch kotiiyemmo taane; Boonoshi mullee cilloochoo kooremmo taane' iye" 17iqqi bi gettitoyee gub, "Boonoshi axaaxoonaa boonoshi xu'oonon wochinnoon gabaachemmo taane" itone. 18Yeeri ebi axaaxoonaa xu'oonon bi maaritoyee gub, axaaxoyich Yeerich giddemmi, deejoo ii beeti mooyo ebiyee damba ciroona aalloone. 19Illa ta maneena'ote! Ufati Yesuusichi damoona Yeer waan yaafa xaa'eexi yaafooch no giyemmoyich, aafee kupphoon danato noone. 20Yesuusi bi qelloon deejoo tuniiqqi bi giddiitoyich, tipeeti macillaatoyee besharee Yeer waan no giyemmi beeyachonaa androona tunati gommon nooch qechiye. 21Yeerichi shimaaji kexooch beeto bullin qeejii beeti, ooga qeeshee guudo nooch beeto bi tunatoyich, 22no shuunati axaaxoo no toommooch deebii beeti mullee ittibatoochee xalloyich no mulloon wuceeree, no ashittinoon xalla aacona macharee, ibara mulloona Yeerichi toommooch manjiti mullee too'iyoona bi waan giddabone. 23Gibanikkiti Yeeri gibaneetone; ebich shuuraanoon manjiree no gibanaa beeti mooyon miixoon qajaayone. 24Shunoonaa gaawa shuunoonoyich no qaallemmoyich noonnaa noonna ikkoo baroyich gabibe. 25Noonnaa noonna ikkoo baroon ciicalli, ikkikkeena'o doyoo tuniiqqi boonoshi qajitoomon, ikkooch no kiceyoon qajaayone; Doono Yesuusi wotta woyemmi aabo katinnito tunoon shalligibee aafichoyee beshiiree ebin tuniibote! 26Mishiraachee qaaree ibaroon no ariitoyee gub, shunnaqqa axaaxoon no shuuna gaata, ebiyee damba no axaaxoon wokkiyoyich giddemmi bara deejoo aalloone. 27Echati mooyo bi bee gaata, shattii beeti Yeerichi nalloonaa Yeerin shixxii beetina'on michi aalliiyemmi giidachi qaaqqoonon quyo baachiye. 28Muusichi calloon qallaayiti asho gutta oohee keeja miixoo bi toommooch bi miixa gaata, ariqqaalloon qitii beetone. 29Illa Yeerichi Bushoon qallaayito, bi axaaxoocheenoo bi yaafeeti, ebi andra Yeerichi wogoon manjii beeti Yesuusichi damoon hoxeeti mooyoomon tuniiqqi haddito, Yeerichi wojoon bi danati Yaafa Ayaanoon naaggito, amoon tunemmo ittoshich shaahii beete? Am shaahoon beshi shattii, giiriiti naxo bi toommooch kindemmo tunehe? 30"Gondoon shuunatina'ochi toommooch nichoon gaaccemmo taane; bareena'on boonoshi xuuxiitoomon, ta boonoshin xuuxiiyemmo taane" bi iton, ebiyee wotta "Doono Yeeri ta, ta asheena'ochi toommooch nallemmo taane" bi iton arii beeto noone. 31Beeyachi Yeerichi kishooch dihoo am shaaha shattiiti mooyone! 32Tunaballi mishiraachee qaaree bekko ittoshich bekkatoyee gub, xuuxo tunatee oogati qiiccoona haa'iibee ittoshi beshiiti wonnee yemeenoon gabibote! 33Asheena'o ittoshi daggoochee ikkikkeena'on coonaabee, xuuxoon bekkiibee kaachitina'one; ebiyoomon boonoshi toommooch shaggiti iritoon boonoshina tookkii qoodeyacho tunato ittoshine. 34Bulli yemeenoon beeyemmi beshi gaanno shimaayooch ittoshich beemon ariiqqi cuchatina'ona tookkii xuuxahotine; ittoshi hajito bullin bareena'o bogee, cikkii emiroona ciinniyotine. 35Illa oogati gaacoon ittoshich daniiyemmo bi tunatoyich, andoo ittoshi aafee kupphoon qajaahotine! 36Yeerichi daaggoon ceechiree bi gibanikkiti gibanoon ittoshi danemmoyich haa'iyoo ittoshich qaawiihe. 37Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Katinoon tunemmone; woya ii beeto woyemmone; yagaachemmone; 38Tunaballi boonoshi mulloon ta toommooch too'iyoona cadiqiti ta asheena'o kashacho tunaree beeyemmina'one; Tunatee boonoshi daggoochee gub shokemmi asho bi bee gaata, biinna emiraache" itone. 39No, boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iiqqi wodii beeti asheena'ochi daggeexo noalli, gub shokiree shiwaree qaaqqooch giyemmina'ochi daggeexo toono noone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\