Hibiree Asheena'oyich 11

1Illa mulloon Yeerichi toommooch too'iyoo geto no gibanaa beeti mooyon manjiyoo, no beegaani mooyonoo xiishoo getone. 2Wonnee yemeenooch beeti asheena'o boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona bi waanee naadoon danatina'one. 3Yeeri shimaayoonaa shawoonon bi qaaroona bi halloonaa ebich bekkaa beeti mooyo bekkataani mooyoochee halleeto bi tunoonon no shalligii beeto, no mulloon Yeerichi toommooch too'iyoonaniye. 4Abeeli bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona Qaayeelichoyee besha deejoon Yeerich giddiihe; Yeeri Abeeli giddiiti ebi deejoona emirito bi tunoon bekkiiqqi, Abeeli cadiqito tunoon miixahe; Abeeli bi qititeenolla, bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyoona hanaach beddaahee nooch miixaa beetone. 5Heenooki bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich qitaanoone; qitaanoon kashoona bi beetee, Yeeri biin daammitoyich, koniyolla biin danoon hakkaanoone; Yeeri biin daamoyee shiichiqqi, biin emirikkito bi tunoon miixatone. 6Asho koniyolla bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyaan gaata, Yeerin emirikkoon hakkaache; Yeer waan giddaa beeti asho Yeeri beemon, biin qaawii beetina'oyichoo bi wojoon wojii beeto bi tunoon ibariyoo biich qaawiihe. 7Noohi bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona bat bekkataan beeti mooyon Yeeri biich arichiitee, Yeerich de'a iqqi biinnaa bi kechi asheena'onon wodiiyemmi marikaboon shuunaa qanniihe. Ebina aroobee yemeenooch beeti asheena'ochi gonda mooyon xalla bekkiihe; Yeerichi toommoochoo mullee too'iyoona danaa beeti cadiqoon Yeer waanee danahe. 8Abrahamin "Ne beeti shawoochee keyiree neech ta gibanikkiti shawooch hambe!" iqqi Yeeri ceeggiyooba, bi mulloon Yeerichi toommooch too'iiqqi de'a iye; amooch bi hammii beeto gaata ariyaanoon kechiye. 9Yeeri gibanikkee bi hammiti shawooch iibboo tunaqqi duukkaanooch beehe; ebi Yeeri gibanikkiti gibanoon biinna tookkii qoodeyacho tunati bi bushoo Yisaaqinaa bi bushoochi bushoo Yaaqoobina tookkii shiqqoo tunaqqi, Yeerichi toommooch mullee too'iyoona ebi ara shawooch kotahe. 10Bulli yemeenoon beeyemmo tuniiqqi, Yeeri bi gabitoomi gommona haggiti katameen gibanoona quyaa beehe. 11Saari gibanikkiti Yeeri gibaneeto bi tunoon ibariiqqa, amoomon shimon hakkaani geenaa baayati ure bi tunateenolla, bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona yeqqafoyich hakkoon danahan. 12Ebich wotta qititoomi asho shaahiti ikka uro Abraham waanee boonoshi haddoo shimaaji xojanoomo, haddee ciiyaani baharee gasheexi qacoomo tunati asheena'o shiijaheete. 13Eboshi bulli boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iichii, Yeeri gibanikkiti gibanoon danataanoon qitiyeete; tunaballi wohooch tunaachii ciinniqqi emiriyeete; "Hini shawee toommooch iibboonaa shiqqoona noone" iqqi miixaheete. 14Ishichii beetina'o boonoshicho tunati shawoon qaawii beetina'o boonoshi tunoon bekkii beetina'one. 15Ara boonoshi kechiti Kaaldeena'ochi shawoon boonoshi gabito gaata, wottaa hamon hakkeshina'one. 16Tunaballi beshoon, ebiyoo shimaaji xaa'oon qaatii beeheete. Ebich Yeeri boonoshi beeyemmi katamoon boonoshich qanniitone; "Yeeri no Nuggushoone" iqqi boonoshi ceegi gaata, biyoo boonoshin "Taachina'o tooneena'one" getaache. 17Yeeri "Abrahami eke taach bi qemon beegana" iqqi, "Ikka ne bushoon taach deejoon tuniiree deejibe!" bi iyooba, Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona "Yisaaqichi shiijaroona ceeggeeyemmo neene" iqqi Yeeri gibanikkiti ebi ara ikka bi bushoon Yeerich giddiihe. 19Ebiyoo, Yisaaqi qititeenolla, Yeeri biin qitoochee kichoon hakkemmo bi tunoon Abrahami ibariitoyichiye; ebina Abrahami Yisaaqin qitoochee kechitoomi shaahoona danahe. 20Yisaaqi wotta bi mulloon Yeerichi toommooch too'iiqqi, bat woyemmi mooyichon gettiibee Yaaqoobinaa Eesayinon diiriye. 21Yaaqoobi qitiya iqqi bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich, Yooseefichi bushiisheena'on boonoshi qelli qelloona diiriye; gumboon tugaqqi Yeerich goyinnahe. 22Yooseefi bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich, qitiya beddiichii, "Isra'eeleena'o Gibicee Shawoochee kechemmina'one" iqqi bi dubanoon aabichi boonoshi gettemmo gaata gettiye. 23Muusichi nihoonaa indeena Muusi shiijatoyee gub mallat gaawa bushoo bi tunoon beeggiqqi, boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona Gibicee Taatoo gettiti calloon shataanoon keeja aganoon aachiyeete. 24Muusi diccii bi oogatoyee gub, bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona "Taatoo Faaroonichi bushee bushoo getteyaache" iqqi qajiye. 25Gibicee Shawoochee bi danemmi gaannoyee beshoon Kiristoosicha iqqi hoxee qallaayeyoo beshaa beshi gaanno bi tunoon gabitone. Axaaxoon shuunoona danaa beeti, andich baach tunaa beeti emiroyee Yeerichi asheena'ona tookkii xuuxoon beegon shunniye. Ebin bi shunniti naboo, bi danemmi gaacoon manjiiqqi bi ciinnitoyichiye. 27Bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich, Gibicee Taatoochi kaaroon shataanoon Gibicee Shawoon qajii kechii hammiye; bekkataani Yeerin bekkaa beeton tuniiqqi, "Gub wottataache" iqqi qaxiriye. 28Muusi bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iitoyich, wuxii aalliyachi maraakoo Isra'eeleena'ochi qaabbi qaabboon bi wuxaachemmoyich, boonoshi kechi kellooch damoon boonoshi wucemmoyich gettiye; ebina ebi aaboon Beshee Baaroon boonoshi baaremmi baaree aabo tuniihe. 29Isra'eeleena'o boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona Ceella Baharee gutta daggoona kuxxiqqi shuu'a shawoona kimmiyeete; tunaballi Gibicee Shawee asheena'o kimma boonoshi giyee, baharee aaco boonoshin qooxxiye. 30Isra'eeleena'o boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona Yaariki Katamee xaqqee gayoon shabaatta qemon boonoshi guudditoyee gub, ebi ara gayo dihiye. 31Yahachi Raabi bi mulloon Yeerichi toommooch too'iiqqa, Yaariki Katamoon qiidi (maaci) boonoshi beeggemmoyich, Isra'eeleena'o waanee wochatee waati asheena'on diggoona bi kexooch bi iibbiitoyich, Yeerich de'a getaani Yaariki asheena'ona tookkii aallataaneene. 32Illa ama getate? Geediyoonichon, Baariqichon, Samsoonichon, Yofitaahichon, Daawitichonaa Saameelichonon, keemachina'ochonoo, and gettaa ciichoon hakkaache. 33Ebi asheena'o boonoshi mulloon Yeerichi toommooch boonoshi too'iitoyich, bara taatee ginachina'on kochii wochiyeete; cadiqa mooyon shuunaheete; Yeeri boonoshich gibanikkiti mooyon danaheete; daahareena'ochi gaakkoon hicciyeete; 34qaaqqee giidoon aalliiheete; sheefoona qitoochee muricciyeete; hakka guuteena'o boonoshi tunateenolla, kupphaheete; ginee koyoona kuppheena'o tunaheete; bara shawee ginee naayina'on kochii yookkiyeete. 35Genneena'o qititi boonoshi xibeena'o qitoochee tiyee danatina'one; tunaballi bareena'o qitoochee andich muricon qajiqqi, "Qitiqqa no duukkatoochee no keyiyooba, besha kashoon danemmo noone" getona qitooch beddaahee yexxaheete. 36Bareena'o cooneetina'o tunoonaa yexxeyoona, ebiyee beshiton wotta qoqqaannoona cucheyoonaa cuyee kexooch xuuxoonon beeggiyeete; 37xaqqoona yexee qitiyeete; magaajoona kappheeheete; sheefoona qitiyeete; bulli mooyon muccaabee, iritoon beeggiibee, xuuxaabeenoo bagoonaa emmishoonochi daroon tahaqqi guuddiyeete. 38Kaameena'o boonoshi tunatoyich, boonoshi daggooch beemoyich Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o bedditina'o tunaqqi danataaneena'one; ebich boonoshiyee bariqqi opoonaa kubbeexi gofoonooch qeyiibee, barahoonaa gepee toommonooch yalyallimii beeheete. 39Eboshi bulli boonoshi mulloon Yeerichi toommooch boonoshi too'iyee naboona Yeer waanee naadoon danatina'one; tunaballi Yeeri gibanikkiti mooyon danataaneena'one. 40Danoon boonoshi qajiti naboo, Yeeri besha mooyon nooch bi gabitoyichiye; ebiyoo noonna tookkii bi tuno qayi gaata, kiinaalli muricaalleena'o boonoshin tuniyaachemmo bi tunatoyichiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\