Hibiree Asheena'oyich 12

1Illa ebi shaaha miixeena'o quboochoomon no guudoona boonoshi beetoyich, no wotta shaago bullin, kaafi noon yechemmi axaaxoonoo wokkiibone; no mullee too'iyee shimboonaa tuggoonon tunati Yesuusin ciinibee, noyee aaf beeti gommon haa'iyoona wocone. Biyoo gub bi danemmi emiroon ciinniqqi, masqalee toommooch qitoo yeellii beeto bi tunateenolla, yeellataanoon bi haa'iitoyee gub and Yeerichi taatee qeenooch qanna bad kotatone. 3Ittoshi qelloona taahiree gub ittoshi echataachemmoyich, axaaxachina'o bi toommooch deebiti ebi shaaha xuuxoon bi haa'iyoon gabibote! 4Axaaxachina'o ittoshi toommooch boonoshi tiyee, qitooch beddaahee bat qiiccataano ittoshine. 5Yeeriyoo bi hajee bushiishoomon tuniiqqi ittoshina tookkii bi yibbaataa beeti ciicoon battiyaahotine! "Ta bushoocho! Doono Yeeri ta, ta shunnaa beeti asho bullin sheerii beeto taane; 'Ta bushoone' ta iti asho bullin yexxaa beeto taane; Ebich Doono Yeeri ta sheeroon gaciyaahine! Kaaraa ciiccaa ta beehooba, taahiyaahine!" itone. 7Yeeri ittoshin sheeri gaata, haa'iibote! Ebiyoo, Yeeri ittoshin bi hajee bushiisheena'oomon tuniiyemmo bi tunatoyichiye. Bi nihoo biin sheeraani bushoo, konine? 8Yeeri bi bushiisheena'o bullin sheerii beetone; sheereyaanoon ittoshi bee gaata, dabboo waati bushoomoalli, bi hajee bushoomo toono ittoshine getone. 9Ebiyee aaf wotta noon sheerii beeti no niheena'o nooch beetina'one; boonoshinoo oogii beeto noone. Ebich wotta shimaaji no Nihoo Yeerich amoyich beshoon hajeeqqa kashoona beetaachone? 10No hajee niheena'o gaawato tunaqqi boonoshich bi bekkatoomon, bushaa no beetee, noon sheerii beetina'one; tunaballi Yeeri noon bi sheerii beeto, bi yaafittinoochee no qoodeeyemmoyich nooch bi gaaccemmoyichiye. 11Sheeroo bulli andich ayinikkii beetoalli, emirikkii beeto nooch shaahaanoone; tunaballi ebi sheeroona doyitina'o bulli cadiqee shuunoon boonoshi shuunaa beetoyich diggoona beeyemmina'one. 12Taahiti ittoshi kishoon, qewaa beeti ittoshi tingoonoo kupphiibote! 13Hekkallaa beeti baatoo wodemmoyichalli, ara bi hekkallato waan dega bi echataachemmoyich, ittoshi baatoyich naqqa gommon hallibote! 14Asho bullina tookki diggoona beebote! Yaafeyaanoon Doono Yeerin beegon hakkemmo aalloone; ebich yaafittinoona beemoyich qaawibote! 15Koniyolla Yeerichi wojoon qayiree gub bi wottataachemmoyich, meetina'on ee'iiyemmi, caammii beeti xepphoomi amashee mooyolla kaama diciree kittinnee guuphon bi xuuxiyaachemmoyich, 16ittoshi daggooch yahii beeti asho bi danataachemmoyich, oohee ikka wottoon bi maayemmi maayoyicha iqqi bi qaabbittinoon kemmiti Eesayichoomon, yaafa mooyina'on qallaayemmi asho bi danataachemmoyich, ittoshi qelloon ariibote! 17Aroyee gub Eesayi bi nihoochi diiroon daniya bi qaawiteenolla, bi muccoon arii beeto ittoshine; amoomon acimoon eepii bi qollateenolla, ebiyee aaf bi shuunati mooyon bi tachemmi gommo biich danataanoone. 18Isra'eeleena'o boonoshi kishoona yeshon boonoshi hakkii beeti Siini Guudooch shagaano ittoshine; boonoshiyoo aroochaa miccii beeti qaaqqoon, magga yiiboon, mandaroon, yongee yuboonoo beeggiyeete; 19tiree qaaroon Yeerichi yibbaatee qaaroonoo waayaheete. Ara Yeerichi qaaroon boonoshi waayati hillooch Yeeri daakkiree bara qaaroon bi getaachemmoyich qollaheete. 20Ebiyoo, "Ebi Siini Guudi achooch gijolla tunabe bi shagi gaata, xaqqoona yexee qitibe" Yeeri iti getoon haa'iyoon hakkaaneena'o boonoshi tunatoyichiye. 21Bekkaa beeti mooyo oogichii shattiito bi tunatoyich, Muusi "Oogaton shattaqqa qewaa beeto taane" itone. 22Tunaballi ittoshi Ciyooni Guudooch, shimaayooch beeti Yerusalem, Beeyachi Yeerichi katamooch shaggito ittoshine; humaa xuma maraakeena'o waan, 23boonoshi shigo shimaayooch kobareeqqi bi waan emiroona kiceeti, Yeeri kaacciti bi bushiisheena'o waan shaggito ittoshine; wotta asho bullich bi shuuni shuunoomona nallemmi nallacho tunati Yeer waan, Yeeri boonoshin shapaalleena'o tuniiti cadiqeena'o waan, 24andra wogee shoobbacho tunati Yesuus waan, Abeelichi damoyee beshiti mooyon gettii beeti, wucee xallii beeti damooch shaggito ittoshine. 25Gettii beeti Yeerin "Waayataache" ittoshi getaachemmoyich ittoshi qelloon ariibote! Ebi areena'o shawee toommoochaa Yeeri gettiton "Waayataachone" boonoshi iyooba, Yeerichi nalloochee muricaaneena'one; ebich no wotta shimaayoochaa gettii beeti Yeer waanee gub no shoki gaata, aabichiree Yeerichi nalloochee muriccehone? 26Arooba Yeerichi qaaro shawoon shuurikkiye; tunaballi "Wochinnoon ikka kaalloon shawoo ikketon baach tunataanoon, shimaayoonoo wotta shuurikkemmo taane" iqqi hini yemeeneechon gettitone. 27Tunatee Wochinnoon ikka kaalloon bi geto, shuuraachemmi mooyina'o manjiree beeyemmina'o boonoshi tunoon, halleeti mooyina'o shuuriree hidee aallemmina'o boonoshi tunoon xalla bekkii beetone. 28Ebich shuuraachemmi taatittinee xaa'ooch gimo nooch bi immatoyich, Yeerin oogiyoonaa shatona biin gallatabee, biin emirikkibee biich no maddemmi wojoon yeshone; 29Ebiyoo, ibaroon no Nuggushoo Yeeri michii aallii beeti qaaqqoomo bi tunatoyichiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\