Hibiree Asheena'oyich 13

1Kittinnee maneena'ochoomon ittoshinaa ittoshina shunoona beebote! 2Iibbeena'on iibbiyoon battiyaahotine! Ikkikkeena'o ariyaanoon eechii iibbiibee Yeerichi maraakeena'on iibbiitina'o beetina'one. 3Cuyee kexooch cuchaqqi beetina'on boonoshina tookkii cuchaton shaahi gabiree boonoshin gaachabote! Xuuxee toommooch beetina'on ittoshi wotta boonoshichoomon xuuxee toommooch beeton shaahiree gabibote! 4Asho bulli shaageyoon oogiibe; kenoonaa mecheena ikkoo baroyich gibaneeto tunabe; tunaballi shuni maayeena'onaa yahachina'onochi toommooch Yeeri nallemmone. 5Ittoshi beemo gijee shunona tunaaye; ittoshich beeto baach beddiye. Yeeri bi qelloona "Neen gawukkaache; ciroona neen qayaache" itone. 6Ebich aafee kupphoona "Taan gaachaa beeto Doono Yeerine; shataache; Asho taan amoon halleshone?" geton hakkiyone. 7Ebiyee aaf Yeerichi qaaroon ittoshich gettiti, bi gommoochoo ittoshin yaabiti asheena'on gabibote! Boonoshi beemi qocoon ciiniree, Yeerichi toommooch boonoshi mullee too'iyoomon, ebiyoomon ittoshiyoo boonoshin shaahibote! 8Yesuus Kiristoosi yiichoo, hanaachoo, bulli yemeenoonoo biine. 9Kiristoosichi mishiraachee qaaroyee bariti bari bara dallaawa mooyon dabbiree tata gommoochee kechaahotine! Maayoon mamichonaa mami qayichonon gettii beeti calloyich de'a geto tunataanoon, Yeerichi wojoona mullee kupphoon dano gaawatone. Ebi maayichon gettii beeti calloo de'a iqqi hajeetina'oyich bi gaacciti gaaco aalloone. 10Ayihudeena'o Yeerich boonoshi goyinnaa beeti yaafee kexooch maddii beeti qeesheena'o Yeerich no goyinnaa beeti xaa'oochaa Yeerich no giddii beeti gallatee deejoochee qoodeyoyich bedditina'o tooneena'one. 11Ayihudeena'o Yeerich boonoshi goyinnaa beeti qeeshee guudo asheena'ochi axaaxee deejoo tunemmi gijeena'ochi damoon yechiqqi, yaafeexi yaafa xaa'ooch giyiqqi, Yeerich giddii beetone; ebi deejoyich giddati gijeena'ochi meeno asheena'o beeti xaa'oyee maach kichee micciye. 12Ebich Yesuusi wotta bi hajee damoona Yeerichi asheena'on boonoshi axaaxoochee yaafiya Yerusalemiyee maach kichee qitiye. 13Illa no wotta asheena'o beeti xaa'oyee maach keyone. Bi cooneetoomon cooneebee bi waan hambone. 14Bulli yemeenoon beeyemmi katamoo hini shawooch nooch aalloone; tunaballi gubbich no beeyemmi katamoon sharaataa beeto noone. 15[Illa] bulli araddoon Yesuus waanaa Yeerich gallatoon deejoomon tuniiree giddiibone; ebiyoo "Yeeri no Doonone" ii no miixee deejoone. 16Tunaballi gaawaton tuniyoon, ittoshich beetoochee bareena'oyich qoodoonoo battiyaahotine! Ebiyoomi deejoon no giddiyoo Yeerin emirikkii beetone. 17Doono Yeerichi gommona ittoshin yaabii beetina'oyich de'a getote! Boonoshi getoonoo waayabote! Ittoshichon Yeerichi aafoochaa echeeyemmina'o boonoshi tunatoyich, tokkataalli aafoona qeyiibee ittoshin gabii beetina'one. Boonoshich ittoshi de'a geti gaata, boonoshi shuunoon emiroonalli ayinoona tuniyaachemmina'one. Ayinoona boonoshi tunii gaata, ittoshich amoonolla gaacaache. 18Nooch Yeerin qolloon qajaahotine! Bulli araddoon gaawa qocoona beemon no qaawii beetoyich, xalla mullo nooch beemon ariito noone. 19"Ittoshi waan kaata ta woyemmoyich, Yeerin qollabote!" iqqa ittoshin manjii qollaa beeto taane. 20Ufati bi damoona bulli yemeenee wogoon manjiiti, bi bageena'ochi ooga Qiddoo tunati no Doono Yesuusin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiti Diggee Nuggushoo Yeeri, 21bi daaggoon ittoshi tuniiyemmoyich, gaawato tunati mooyo bullin ittoshich imbe; biin emirikkii beeti mooyon Yesuus Kiristoos waanaa no bullina shuunabe. Yesuus Kiristoosichoo bulli yemeenoon gallato tunabe; tookkona. 22Ta maneena'ote! Ebin qaminona ittoshich koorito taane. Ebich ebi ta ciicoon haa'iyoona ittoshi waayemmoyich ittoshin qollaa beeto taane. 23No manoo Ximootiyoosi cuyee kexoochee biichato bi tunoon ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. Kaataqqi ta waan bi waa gaata, biin yeshi ittoshi waan waaree ittoshin beeggemmo taane. 24Doono Yeerichi gommona ittoshin yaabii beetina'o bullinaa Yeerina yaafeeti kittinneena'o bullinoyich ta diggiyoon getote! Xaaliyaanee kittinneena'o ittoshin diggiitina'one. 25Yeerichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\