Hibiree Asheena'oyich 4

1Illa Yeeri no kashemmoyich imma bi gabiti xaa'ooch no giyemmoyich gibano nooch beetone; diqqich ittoshi daggoochee koniyolla bedaano tunaree bi danataachemmoyich shatone. 2Isra'eeleena'o barahooch boonoshi beehooba mishiraachee qaaro boonoshich getteetoomon, noochoo getteetone; tunaballi mulloon Yeerichi toommooch too'iyaaneena'o boonoshi tunatoyich, boonoshi waayati qaaro amoonolla boonoshich gaacaanoone. 3Illa no mulloon Yeerichi toommooch too'iiti no, Yeeri no kashemmoyich imma bi gabiti xaa'ooch giyaa beeto noone. Yeeri tuniiya bi gabiti gaboo shawoonaa shimaayoona halleetoochee tiijiqqi ceeno bi tunateenolla, Yeeri "'Boonoshi kashemmoyich imma ta gabiti shawooch giyaachemmina'one" iqqa kaaroona wogato taane bi itoomone. 4Shabaattinnee qemichon Yaafa Macaafooch ikka xaa'oochaa Yeeri shawoonaa shimaayoonon halliqqi, shabaattinnee qemooba bi shuunati shuunoo bulliichee kashahe" itone. 5Wotta Yaafa Macaafooch bara xaa'oochaa Yeeri "Boonoshi kashemmoyich imma ta gabiti xaa'ooch ciroona giyaachemmina'one" itone. 6Illa shiichiqqi mishiraachee qaaro boonoshich getee waayatina'o de'a getaache boonoshi itoyich, ara boonoshi kashemmoyich Yeeri imma gabiti xaa'ooch giyaaneena'one; tunaballi arooch boonoshi giyemmoyich Yeeri daaggiti ikkikkeena'o beetina'one. 7Ebin no arii beeto, Yeeri "Hanaacha" iqqi ikka bara araddoon wochinnoon bi taajatoyichiye. Wodda yemeenoyee gub Yaafa Macaafooch Daawitichi noonoona ebichon gettiibee, "Hanaach Yeerichi qaaroon ittoshi waaya gaata, ittoshi mulloon muumiyaahotine!" itone. 8Yaasi Yeeri gibanikkiti gommona boonoshin bi kashiito gaata, Yeeri aroyee gub bara araddeechon getaacheshone. 9Illa Yeeri bi shuunoo bullin ciichiqqi, shabaattinnee qemooba bi kashatoomon, ebiyoomon Yeerichi asheena'oyich boonoshi kashemmi aabo beetone. 10Yeeri gibanikkiti xaa'ooch giyiti asho, Yeeri bi shuunoo bullin ciichiqqi bi kashatoomon, biyoo wotta bi shuunoochee kashatone. 11Illa ebi areena'o de'a boonoshi getti qayi naboona boonoshi dihitoomon koniyolla bi dihaachemmoyich, Yeeri nooch bi immemmi kashee xaa'ooch gimoyich kupphabone. 12Yeeri gettiti qaaro beeyachone; Yeeri bi gabiton ceechii beetone; gutta baddaa gayireeti sheefoyee beshi acone; kashoonaa ayaanoonochi daggooch, achee quumee kocoonaa haashoonochi daggooch hottii giyiqqi, boonoshi barbarimmi wotton kochii beetone; mullee gaboonaa qaatoonon gaxxiqqi gondoonaa de'oonon barbariiqqi nallii beetone. 13Halleeti mooyina'o bulli Yeerichi aafooch xalla bekkatina'oalli, bi aafooch aacheeti, opeeti ikka mooyolla aalloone; Yeerichi aafoochaaniye no shuunati mooyo bullich no echeeyemmo. 14Illa shimaayoon beshaqqi Yeer waan giyiti, bulliyee beshiti qeeshee guudo, Yeerichi Bushoo Yesuusi nooch beetone. Ebich ibariiqqa no mulloon no too'iiti mooyon manjiiree yeshone. 15Axaaxoon baach shuunataachalli, bulli gommona noochoomon Daabiloosi biin gondoon shuuniiya qiiccatee beeggitone; ebich no maraato biich waayeyaani, qeeshee guudo toonoone. 16Illa Yeerichi ariqqittinoon no danemmoyich, wotta nooch qaawiihooba, noon gaachemmi bi wojoon no deqqemmoyich, wojoon immii beeti Yeerichi aafooch gaabbaanoon giddabone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\