Hibiree Asheena'oyich 7

1Ebi Malkacadiqi Saalemi Shawechi taatoonaa Beshi Nuggushoo Yeerich maddii beeti qeeshoonaniye. Abrahaminaa bi aafee bushiisheena'ona awudda taateena'on kochii wochiqqi boonoshi wottahooba, Malkacadiqi Abrahamina tookkii danaqqi biin diiriye. 2Abrahami wotta keccii bi deebiti mooyo bulliichee, aashira kishoochee ikka kishoon Malkacadiqich immiye. Ebi Malkacadiqichi shigo shiichiqqi "Cadiqee Taatoo" getone; wotta Saalemee Taatoo getteehe; "Saalemee Taatoo" geto, "Diggee Taatoo" getone. 3Malkacadiqichi nihoonaa indeenocho, bi shiijee yoodoochoo kooreeti mooyo aalloone; bi shiijati aaboonaa bi qititi aaboonon gettii beeti mooyo kooreyaanoone; tunaballi Yeerichi bushoona shaahiitee bulli yemeenoon qeeshoo tunaree beeyemmone. 4Illa ebi uro am shaaha ooga uro bi gaata ciinote! Qaabbachina'ochi nihoo Abrahami keccii bi deebiti mooyoochee aashira kishoochee ikka kishoon biich immiye. 5Boonoshi maneena'o tunati Isra'eeleena'o Abrahamichi guratoochee shiijatina'o boonoshi tunateenolla, qeesheena'o tunaqqi kaaccati Lewichi bushiisheena'o boonoshi waanee aashira kishoochee ikka kishoon boonoshi kichiiyemmoyich Muusichi callooch kooreetone. 6Malkacadiqichi shiijaroo Lewichi yaroochee toonoone; tunaballi Abraham waanee aashira kisheexi ikka kishee wojoon deqqitone; Yeeri gibanee qaaroon bi gibanikkiti Abrahamin diiritone. 7Diiree beeti asho diirii beeti ashoyee desho bi tuno arichati mooyone. 8Ebi Lewichi yareena'o tunati qeesheena'o, boonoshiyoo qitemmi asheena'o tunaachii, aashira kishoochee ikka kishoon kichiiqqi deqqi beetina'one; tunaballi ara aashira kishoochee ikka kishoon deqqiti Malkacadiqi kashoona beeto bi tunoon Yaafa Macaafoochaa miixeetone. 9Ishichii geton hakkiyo; aashira kishoochee ikka kishoon de'on hakkimmi Lewiyolla, Abrahami aashira kishoochee ikka kishoon immiyooba, biyoo wotta immitone. 10Ebiyoo, Malkacadiqi Abrahamina bi danahooba, Lewi qaabbachi bi nihaa nihoo Abrahamichi guratooch bi beetoyichiye. 11Illa Muusichi calloo Lewichi qeeshittinee ukkurittinoona tookkii Isra'eeleena'oyich immatone; ebi ara qeeshittinee ukkurittino shapaano bi tunato gaata, Harooni qeeshoo bi tunatoomon tunataanoon, Malkacadiqi qeeshoo bi tunatoomi bara qeeshoo gubbich amoyich qaawiihe? 12Qeeshittinee ukkurittino shaddee gaata, calloo wotta shaddeyoo echataani mooyone. 13Yaafa Macaafooch bi mooyon getteeto, no Doono Yesuusine; biyoo bara yoodoocheeniye; ebi ara yoodoochee qeeshoo tunaqqi deejoon Yeerich giddiyoona maddito, koniyolla aalloone. 14No Doono Yesuusi Yihudichi yoodoochee bi shiijo arichatone; tunaballi Muusi qeeshoo tuneechon ebi yoodoochee bi gettiti mooyo aalloone. 15Hini mooyo beshaa beshoon xalla bekkato tunahe; Malkacadiqin shaahii beeti, bara qeeshoo bekkatone; 16Biyoo ashi calloona tunataanoon, ciiro aalli kashoochee danaa beeti giidoona qeeshoo tunahe. 17Yaafa Macaafo "Malkacadiqi qeeshoo tunatoomi gommona Bulli yemeenoon qeeshoo neene" iqqi miixahe. 18Muusichi calloo ikka mooyinolla ceeno tuniyaanoone; ebich yiingaalli, gaacaallo bi tunatoyich, ara wonnee calloo echatone; tunaballi and Yeer waan noon giddii beeti beshi gaawa gibano immatone. 20Eboshi qeesheena'o tunaqqi boonoshi ukkurahooba, Yeeri wogo giyaanoone; tunaballi Yeeri Yesuusich "Doono Yeeri ta 'Ne bulli yemeenoon qeeshoo neene' iqqa wogato taane; Ta heciyoon shaddaache" iqqi bi gettiti wogoona qeeshoo tunatone. 22Ebich ebi wogoona Yesuusi besha andra wogee buushaaroo tunatone. 23Ebi qeesheena'o meetina'o boonoshi tunato, shuunee toommooch boonoshi yagaachemmoyich qitachi asheena'o boonoshi tunatoyichiye. 24Tunaballi Yesuusi bulli yemeenoon beeyacho bi tunatoyich, shaddeyaani qeeshittinee ukkurittino biich beetone. 25Biyoo boonoshicha iqqi shoobba bulli araddoon kashoona beetone; ebich wotta bi waanaa Yeer waan giddaa beetina'on andoo bulli yemeenoonoo wodiyoon hakkiye. 26Yaafoo, qoonaallo, muricaallo, axaaxachina'oyee Yeeri biin bariito, shimaayoyee damba Yeeri biin kichito, ebiyoomi qeeshee guudo nooch qaawiihe. 27Biyoo bara qeeshee guudeena'oomo toonoone; ebi areena'ochoomon shiichiqqi bi qelli axaaxoyich, gub wotta asheena'ochi axaaxoyich qemi qemona deejoon Yeerich giddiyoo biich qaawiyaache. Asheena'ochi axaaxoyich bi qelloon deejoo tuniiqqi Yeerich bi giddiihooba, ebi deejoon ikka kaalloon ceechiqqi tuniitone. 28Muusichi calloo Yeeri gabito bullin ceechoo hakkaani ashoon qeeshee guudoon tuniiqqi ukkuriihe; tunaballi Muusichi callooyee gub waati, Yeerichi wogee qaaro Yeeri gabito bullin ceechiti bi Bushoon ukkuriihe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\