Yaaqoobi 2

1Ta maneena'ote! Oogee yiiracho tunati no Doono Yesuus Kiristoosichi toommooch ittoshi mulloon too'iito ittoshine; ebich ashoon barbariiree hepiyaahotine! 2Ikka asho aachee axxaamittoon bi kishooch geddii, aaxxi tahoon tahaqqi ittoshi kiceeti xaa'ooch bi giyi gaata, wotta ikka giracho keexa tahoon tahaqqi bi giyi gaata, 3aaxxi tahoon tahaton ciinniqqi, "Ne hach waaree oogee xaa'ooch kotabe!" ittoshi geti gaata, wotta oha girachon "Ne ok ebiich neexabe!" oohee "Desh ta baata kotabe!" ittoshi geti gaata, 4ittoshi daggooch barbarittinoon halliin toona ittoshi beeto? Gonda gaboona ashi toommooch nalliiniye ittoshi beeto. 5Ta shunnaa beeti ta maneena'ote! Ellabote! Yeeri biin shunnii beetina'oyich bi gibanikkiti bi taatittinee shimaaji kexooch giyiree boonoshi beeyemmoyich, hini shawee toommooch beeti asheena'o "Girachina'one" boonoshi ii beeti asheena'on, eboshiyoo Kiristoosichi toommooch boonoshi mullee too'iyoona ayaanee gaannachina'on kaacaanoona? 6Tunaballi ittoshi girachina'on coonahotine! Ittoshin xuqqi beetina'o gaannachina'o tooneena'ona? Nallee gabbaree aafooch ittoshin geechii beetina'o boonoshi tooneena'ona? 7Ittoshi ceeggati gaawa Kiristoosichi shigoon naaggii beetina'o boonoshi tooneena'ona? 8Yaafa Macaafoochaa "Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!" ii beeti Taatoo Yeerichi calloon ittoshi ceechi gaata, gaawaton shuunaa beeto ittoshine; 9tunaballi ashi aafoon ciinniqqi ittoshi hepi gaata, axaaxoon shuunaa beeto ittoshine; "Calloon shaaddato ittoshine" getee calloona ittibateeyemmo ittoshine. 10Calloo bullin ceechii quyaabee, tunaballi ikkeena muriccii beeto koniyolla bi tuna gaata, calloo bullin shaaddatone getone. 11"Shuno maayaahine!" iti Yeeri, wotta "Ashi kashoon kichiyaahine!" itone. Ebich shunee mamo qajaachaa, ashi kashoon ne kichi gaata, calloon shaaddato neene. 12Axaaxoochee xallii beeti calloona Yeeri nallemmi asheena'ochoomon getote! Ebiyoomon shuunabote! 13Yeeri bi nallemmi aabooba ashoon maaraani ashi toommooch maaraalli nalloon nallemmone; tunaballi ashoon maarii beeti ashi toommooch nallaachemmone. 14Ta maneena'ote! "Ta mulloon Kiristoosichi toommooch too'iito taane" ii beeti asho, de'a shuunoona bekkiyaano bi tuna gaata, amoon biich gaaccehe? Ebiyoomi mullee too'iyoo biin wodiiyeha? 15Kittinnoo tunati bi manoo, oohee bi manee boonoshi tahemmi tahoonaa boonoshi maayemmi maayoonon boonoshi mucca gaata, 16ittoshi daggoochee ikkoo boonoshich qaawii beeton imon qajiichii, "Diggoona hambote! Ittoshi tahatee qeece! Maaree miyote!" bi geti gaata, amoon gaaccehe? 17Ebiyoomon ikka asho "Ta mulloon Kiristoosichi toommooch too'iito taane" iibee gaawa shuunoon shuunoona bi bekkiyoo qayi gaata, ebi bi mullee too'iyoo ikketo baach bi tunatoyich duuboone. 18Ikka asho I"kkikka kittinneena'o boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'ii beetina'one; bara kittinneena'o wotta de'a shuunoon shuunaa beetina'one" iye. Ta biich wochiqqa, "Eke bi hakkee gaata, asho koniyolla bi mulloon Kiristoosichi toommooch bi too'iitoyee gub de'a shuunoon shuunee hakkoo bi qayon taach bekkiibe! Tunaballi tawoo ta shuunaa beeti de'a shuunoona ta mulloon Kiristoosichi toommooch to'iito ta tunoon bekkiiyemmo taane" gettemmo taane. 19Yeeri ikkoo bi tunoon ibarii beeto neene; gaawiye; yinneena'olla wotta ebiyoomon ibarii beetina'one; qewaanoo beetina'one. 20Hini mullaalli baalloocho! Asho bi mulloon Kiristoosichi toommooch bi too'iitoyee gub de'a shuunoon shuuno bi qayi gaata, ebi ara bi mullee too'iyoo duubo bi tunoon ariyoon qaawii beetine? 21No qaabbachi Abrahami bi bushoo Yisaaqin deejiya deejee gudee toommooch bi giddiihooba, shuunoona cadiqito toona? 22Bi mullee too'iyoon shuunee toommooch heechiito bi tunoon beegaachine? Ebich bi shuunati shuunoona bi mullee too'iyoo shapaalli ceeno tunatone. 23Yaafa Macaafo "Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch bi too'iyoo Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe" bi ito ceennitone; biyoo Yeerichi shunnacho getteetone. 24Illa asho Yeerichi toommooch biich beeti mullee too'iyoona baach tunataanoon, ara mullee too'iyoon shuunee toommooch bi heechiyoona cadiqii beeto bi tunoon beeggii beeto ittoshine. 25Ebiyoomon wotta yahachi tunati Raabi Yaasi wochati asheena'on bi kexooch giijii aachiqqa, bara gommona boonoshi muriccemmoyich bi gaachahooba, bi shuunati shuunoona cadiqitine. 26Kashoyee bariti meeno qitito bi tunoomon, ebiyoomon wotta shuunee toommooch heeyaani mullee too'iyoo qititone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\