Yaaqoobi 3

1Ta maneena'ote! Dojacho tunati no toommooch beshi nalloo nalleeyemmo bi tunoon arii beeto ittoshine; ebich ittoshi daggoochee meetina'o dojachina'o tunaayeete. 2Kittinnoo tunati no bulli wodda mooyona muriccaa beeto noone; bi yibbaataa beeti yibbaatoona muricaano koniyolla bi bee gaata, ara asho bi hulli malloon quyo hakkii beeti, shapaalli ceeni ashoone. 3Harashoo nooch de'a bi gettemmoyich lugaamoo qapphii beeto noone; ebina no shunnaa beeti xaa'oo bulliich bi hammemmoyich tunii beeto noone. 4Ebiyoomon wotta, marikabo amoomon oogato bi tunatee, ooga yongoonoo bi xuqqatee, gashaa beeto qaawii beeti xaa'oo waan bi hammemmoyich, ara marikaboyee gub beeti giishacha mooyina gasheeqqi hammiye. 5Ebiyoomon wotta heciye giishacha quume tunaachaa ogooga mooyina'on bi tuniyoona geecii beetine. Giishacha qaaqqee am shaaha oogati kubboon bi michii beeto gaata shalligibote! 6Heciyoo qaaqqoomone; heciyoo gondoyich hajeeti ikka aagatee ashoomon tunaqqiniye no quumee daggooch bi beeto; no ashittino bullin ee'ii beetone; no kashee gommo bullin michii beetone; ebi gondo bullin bi shuunemmoyich giidoon bi danaa beeto shiwaree qaaqqoocheeniye; ebi getoo Daabiloos waaneeniye getone. 7Kubbi cooxina'onaa gaceena'onon, shawoona sha'aa beetina'onaa aachi daggooch beeti halleena'o bullinon asho dojii beetone; wotta doyitina'one; 8tunaballi koniyolla heciyoon dojoon hakkaanoone; wuxii beeti attoona ceennitone; konicholla de'a getaani gondoone. 9Ara heciyoona no Doononaa no Nihoona tunati Yeerin naadiyone; ara heciyoonoo Yeerichi shaahoomona halleeti asheena'on upahone; 10ikka noonoochee naadoonaa ufona kechiye. Ta maneena'ote! Bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti ashich ebiyoomo tuno tato toonoone. 11Ikka aachi xuuphoochee nooccii beeti aaconaa caammii beeti aacona kecheha? 12Ta maneena'ote! Balasee mixo zayitee michi aafoon aafo, oohee woyinee qomboo balasee aafoon aafo hakkeha? Kiiho beeti aaco kechii beeti aachi xuuphoochee gaawa aaco keyaanoone. 13Ittoshi daggoochee ariyachonaa shalligachona konine? Shalligoonaa shiimoona de'a shuunoon shuunabee gaawa bi qocoona ebin bekkiibe. 14Tunaballi kuppha qanaatoonaa bara guuphon hallee qaatoona ittoshi mullooch bi bee gaata, ariyachon shaahiree geeciyaahotine! Ibaree toommoochoo koottaahotine! 15Ebiyoomi shalligoo damba Yeer waanee waa beeto toonoone; shawee toommeexone; meechi qaateexone; yinneena'o waaneechone; 16qanaatoonaa bara guuphon hallee qaatoona beeti xaa'ooch, aroochoo wotta hukkoonaa gonda shuunoo bullina beetone; 17tunaballi damba Yeer waanee waa beeti shallige shiichiqqa xalleene; daakkiqqa diggoona beetine; shiimachine; de'a ii beetine; maaroonaa de'a shuunoo bullina ceennatine; hepoonaa mulloon xalloo shaahiyoona bi waan aalloone. 18Ashoonaa ashoonon shunii beetina'o diggoon halliya shookkati yaroochee boonoshi macii beeto cadiqee aafooniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\