Yaaqoobi 4

1Ittoshi daggooch hayoonaa kaaroona amoochee waahe? Ittoshi daggooch koyaa beeti, hini shaweexi beemi gaawoon ittoshi qaatii beeti qaatoochee waato toona? 2Qaatiyotine; ittoshich tunataache; ashoon wuxii beeto ittoshine; kupphiinoo qanaatahotine; ittoshi qaatiton danoon hakkaachotine. Ebich kaarahotine; hayaanoo iyotine; Yeerin qolloon ittoshi qajitoyich, ittoshich tunataache. 3Ittoshi qaatii beeti mooyon Yeeri ittoshich bi immemmoyich qollahotine; tunaballi ittoshi qaatoon ceechoyicha iqqi gonda gaboona ittoshi qollaa beetoyich, bi waanee danataachotine. 4Yeerich gibaneyaaneena'ote! Hini shawee toommeexi mooyon shuno Yeerina tookkii kaaro bi tunoon ariyaachotina? Illa Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ocho tunoon daaggii beeto bulli, Yeerina shixacho tunatone. 5Yaafa Macaafoochaa "Yeeri no mullooch bi kotiiti Yaafa Ayaano qanaatoona qaatii beetone" getee kooreeto duuboon getteeto ittoshich shaahii beeta? 6Yeeri beshiti wojoon immii beetone; ebich Yaafa Macaafoochaa "Yeeri geecachina'ochi shuunoon shixxii beetone; tunaballi boonoshi qelloon giishii beetina'oyich wojoon immemmone" getee kooreetone. 7Illa Yeerich hajeebote! Daabiloosinoo koyabote! Biyoo ittoshi waanee wokkemmone. 8Yeer waan katinote! Biyoo ittoshi waan katinnemmone. Hini axaaxachina'ote! Ittoshi kishoon xalliibote! Gutta gabachina'ote! Ittoshiyoo wotta ittoshi mulloon xalliibote! 9Tuumiree oogichi ayinibote! Eefote! Ittoshi miico oogati ayinooch, ittoshi emiroo tuumooch shaddeebe! 10Doono Yeerichi aafooch ittoshi qelloon giishiibote! Biyoo ittoshin oogiiyemmone. 11Ta maneena'ote! Ittoshinaa ittoshina ooneyaahotine! Bi manoon oonnii beeto, callooniye bi oonnii beeto; bi manoochi toommooch nallii beetoo, callee toommoochiye bi nallii beeto. Wotta callee toommooch ne nalli gaata, nallee gabbarooch kotato ne'alli, calloon quyaa beeto toono neene. 12Calloon immachonaa nallachona ikka Yeeri baachiye; bi baachiye wodiyoonoo wuxoonoo hakkii beeto; tunaballi neenoomi ne manoochi toommooch nallemmi ne, koni neene? 13"Hanaach oohee yaach ebiyoomi katamooch hammemmo noone; arooch naton kotemmo noone; giixaree shiijemmo noone" ii beetina'ote! Ellabote! 14Yaach tunemmon ariyaano ittoshine. Ittoshi kashe amasheene? Ciinniyee bekkaachii, bekkach aallaa beeti hiinneyoomi tooneena? 15Ebich aree qoodoon "Doono Yeeri daaggii gaata, beeyemmo noone; hininoo, oohee ok ebinoo tuniiyemmo noone" getote! 16Tunatee and ittoshi qelloon oogiibee geecii beeto ittoshine; ebiyoomi geecee yibbaatoo bulli gondoone. 17Illa koniyolla bi tuna gaata, de'oon shuunoon ariibee shuuno bi qayi gaata, ara ashoyich axaaxoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\