Yaaqoobi 5

1Wotta hini gaannachina'ote! Ittoshi toommooch shaggemmi xuuxoyich "Woowo!" getibee eefote! 2Ittoshi gaanno oqqii duubatone; ittoshi tahoon pillo maatone; 3ittoshi aachoonaa ittoshi birawoona osharatone; nallee aabooba ebi osharo ittoshi toommooch miixoo tunemmone; ittoshi meenonoo qaaqqoochoomon michemmone. Hini ciireexi aabooch gaannoon kicito ittoshine. 4Ittoshi maayoon qecciti shuunachina'ochi damoojoon bajii boggito ittoshine. Ittoshi toommooch boonoshi cookii beeton eke ellabote! Ebi ittoshi maayoon qeccii beetina'ochi qaaroon Beshi Mawa Doono Yeeri waayatone. 5Shawee toommooch mashaamiti beemonaa emiroona beemoyich ittoshi qaatoon ceechito ittoshine. Gub bi bashemmi maa'oon asho aangiyoomon, ebiyoomon ittoshi ashittinoon aangiito ittoshine. 6Cadiqo tunati ashi toommooch nalliqqi biin wuxito ittoshine; biyoo cikkii qajiye. 7Illa ta maneena'ote! Doono Yesuusi waammi wottoon haa'iibote! Eke goyachon ciinote! Biyoo qaabba amiyonaa gub amiyona dihimmi wottoon haa'iibee shawoochee danaa beeti, aaxxoo tunati maayi aafoon quyaa beetone. 8Ittoshiyoo wotta haa'iibote! Doono Yesuusi woyemmi aabo katinnito bi tunatoyich kupphabote! 9Ta maneena'ote! Yeeri ittoshi toommooch bi nallaachemmoyich, ittoshinaa ittoshina guruuxiyaahotine! Ebiyoche, nallacho kellatooch katinniqqi neexatone. 10Ta maneena'ote! Doono Yeerichi wochoon gettiti keemachina'on shalligibote! Boonoshiyoo xuuxoon haa'iyoona nooch shaahiyoon tunatina'one. 11Haa'iyoona manjitina'on "Diireetina'one" ii beeto noone. Yoobichi haa'iyoon waayato ittoshine; wotta ciiroochaa Doono Yeeri biin bi diiroon beeggito ittoshine; Doono Yeeri oogati de'oone; ariqqachoonaniye. 12Ta maneena'ote! Bulliyee beshoon ebin gabibote! Shimaayoona tunabe, shawoona tunabe, bara mooyonoo tunabe, amoonolla wogiyaahotine! Yeeri ittoshi toommooch bi nallaachemmoyich, ittoshi yibbaatoo "Eeha" geto bi tuna gaata, "Eeha" baach getote! "Toonoone" geto bi tuna gaata, "Toonoone" baach getote! 13Ittoshi daggoochee koniyolla iritoo bi toommooch shaggito bi bee gaata, Yeerin qollabe. Emirii beeto koniyolla bi bee gaata, gallatee shoddoon shoddabe. 14Ittoshi daggoochee koniyolla biiyato bi bee gaata, kittinnee guuphon yaabii beeti geeneena'on bi waan ceege; boonoshiyoo Doono Yesuusichi shigoona zayitoon huutiree Yeeri biin wodiiyemmoyich corootibeete. 15Boonoshi qollaa beeti qolloon Yeeri waayaa beeto bi tunoon ibarii beeti asheena'ochi corooto biiyaton wodiiyemmone; Doono Yeeriyoo bi biiyoochee biin wodiiyemmone; axaaxoon shuunato bi tuna gaatoo, biin maaremmone. 16Ebich ittoshinaa ittoshina ittoshi axaaxoon aannibote! Ittoshi biiyoochee ittoshi wodemmoyich ikkoo baroyich Yeerin qollabe; cadiqa ashi corooto giidachi shuunoon shuunaa beetone. 17Eliyaasi noonoomi ashoone; amiyo dihaachemmoyich kupphiiqqi corootiye; ebich Isra'eelee Shawooch keeja nattaa shiritta aganoon amiyo dihaanoone. 18Wochinnoon bi qollatee, shimaayoochee amiyo dihiye; shaweyoo maayoon immahane. 19Ta maneena'ote! Ittoshi daggoochee koniyolla ibaree gommoochee bi muricee, ikkoo biin bi wochi gaata, 20axaaxachon muriccii bi hammiti gommoochee wochii beeto, ara ashoon bulli yemeenee qitoochee wodii beeto bi tunoon, wotta bi shuunati wodda axaaxoonoo bi echiyoon ariibe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\